Ã’ptica visual

Metodologia docent

Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen, d'una banda, a fer classes teòriques (grup mitjà) en què el professorat fa una breu exposició per introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria. Posteriorment i mitjançant exercicis pràctics intenta motivar i involucrar l'estudiantat perquè participi activament en el seu aprenentatge. S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat, mitjançant ATENEA: objectius d'aprenentatge per continguts, conceptes, exemples, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia. De l'altra, també consisteixen a fer classes de problemes (en què es treballa, en general, en grups de 3 a 4 membres), mitjançant la resolució d'exercicis o problemes numèrics, relacionats amb els objectius específics d'aprenentatge de cadascun dels continguts de l'assignatura. En aquestes sessions de problemes es pretén incorporar algunes competències genèriques, com ara la competència de treball en equip. Per això es desenvolupen tècniques d'aprenentatge cooperatiu a l'aula.L'últim tipus d'hores d'aprenentatge dirigit consisteix a realitzar 7 pràctiques de laboratori, que es fan per parelles, i permeten desenvolupar habilitats bàsiques de tipus instrumental a un laboratori d'òptica visual, així com iniciar l'estudiantat en l'aplicació del mètode científic en la resolució de problemes. El grup petit se subdivideix en 7 subgrups. S'assigna per sorteig una de les 7 pràctiques a cada subgrup, que anomenarem subgrup encarregat. Aquest s'haurà de preparar (amb l'ajut del professor i el guió de pràctiques) la pràctica a nivell de conceptes teòrics, mètode experimental i material utilitzat. A l'inici de la sessió de laboratori el subgrup encarregat farà una breu explicació del desenvolupament de la pràctica. També ha de ser capaç de solucionar els dubtes que puguin sorgir als seus companys. El subgrup encarregat haurà d'elaborar un informe complet de la pràctica que contindrà els resultats experimentals de tots els seus companys. La nota de la memòria farà promig amb la nota del desenvolupament de l'explicació de la pràctica al laboratori, donant la fracció EL de la qualificació. També cal considerar altres hores d'aprenentatge autònom com ara les que es dediquen a les lectures orientades, la resolució dels problemes proposats o dels qüestionaris d'autoaprenentatge dels diferents continguts mitjançant el campus virtual ATENEA.