Cercador

Cercant per la paraula: Circuits

Circuits i sistemes digitals

Circuits i sistemes digitalsCircuits i sistemes digitalsCircuits i sistemes digitalsCircuits i sistemes digitalsCircuits i sistemes digitalsCircuits i sistemes digitalsCircuits i sistemes digitals- interpretar la documentacio (normalment en angles) de catalegs de circuits integrats digital, per poder-los usar en el disseny d'aplicacions. - circuits combinacionals treballaran el tema d'especificacio, disseny i simulacio de o modul auxiliar implementat en un dispositiu pld/fpga o tambe circuits analogics de condicionament de senyals. exemples de projectes d'aquesta mena poden

Curs: 2012-13

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Circuits i sistemes lineals

Circuits i sistemes linealsdels l'estudi es l'assignatura de principal l'objectiucircuits lineals com a processadors analogics de senyals electrics. amb aquest els 1. temacircuits lineals. marc conceptual - ambit d'aplicacio. definicio de circuit. rosa, a.j.; toussaint, g.j. the analysis and design of linear circuits . 7th ed. hoboken, nj [etc.]: john wiley & sons, termes lliures: Circuits

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i components electrònics

Circuits i components electrònicsCircuits i components electrònicsde l'analisi per eines desenvoluparcircuits electronics lineals. coneixer els components basics utilitzats a l'electronica. enfrontar dels basics conceptes 1.circuits 1.1. variables de

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Circuits i dispositius electrònics

Circuits i dispositius electrònicsCircuits i dispositius electrònicsde: * aplicar les lleis i teoremes de resolucio de circuits electrics. * entendre el funcionament dels principals components i dispositius sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits electrics, de resolucio de tecniques 1: temacircuits lineals magnituds electriques. dispositiu i circuit. fonts independents. resistencia lineal. nus i malla d'un circuit. lleis

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Circuits i dispositius electrònics

Circuits i dispositius electrònicsCircuits i dispositius electrònicscapac de: * aplicar les lleis i teoremes de resolucio de circuits electrics. * entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics. * sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits electrics, de resolucio de tecniques 1: temacircuits linealsmagnituds electriques. dispositiu i circuit. fonts independents. resistencia lineal. nus i malla d'un circuit. lleis

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Circuits

CircuitsCircuitsde l'analisi a introduccio 1.-circuits . magnituds fonamentals 1.1.- presentacio de la materia, metodes i objectius. 1.2.-

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Circuits i sistemes electrònics I

Circuits i sistemes electrònics Ipartir dels coneixements de batxillerat, els metodes d'analisi basica de circuits , els dispositius electronics elementals i la seva utilitzacio en fonamentals (2 hores)   1.1. magnituds electriques i unitats   1.2. components, dispositius i circuits   1.3. senyals   1.4. lleis de kirchhoff   2. analisi de al.]. [et l. basica prat,circuits i dispositius electronics: fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc,

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Fonaments d'electrònica

dels habituals mes components els coneixer de ha l'estudiantcircuits electrics i les seves caracteristiques. saber analitzar de analisi 1. temacircuits electrics conceptes de component i circuit electric. conductors i interruptors. generadors de (control) control llarga resposta de provescircuits amb condensador/bobina proves de resposta llarga (control) control de al.]. [et ll. vinas, basica pratcircuits i dispositius electronics: fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc,

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny i fabricació de circuits electrònics

Disseny i fabricació de circuits electrònicsDisseny i fabricació de circuits electrònicssoftware  cad/cam - la integritat i seguretat en el funcionament dels circuits electronics - els sistemes de produccio de sistemes electronics. amb

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

ENGINYERIA D'RF

sistemes, escriure les seves matrius s, resoldre problemes elementals de circuits (calcular perdues de retorn, perdues d'insercio o guany, acoblament, directivitat, assignatura els alumnes aprofundiran en les tecniques de disseny de circuits d'alta frequencia mes habituals, en les diferents tecnologies amb les de disseny al introducciocircuits distribuitsels punts que es tractaran en aquest contingut son els analitzador de xarxes i analitzador d'espectres.iniciacio al cad de circuits de radiofrequenciainiciacio al ads (o software equivalent)disseny, fabricacio i javier. temes, basicabaracircuits de microones amb linies de transmissio [en linia]. barcelona:

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Lab. circuits electrònics

Lab. circuits electrònicsdissenyarcircuits i sistemes electronics per a la millora de sistemes industrials sintonitzadors de frequencia (filtres controlats), multiplicadors de senyal analogic (modulacio am), circuits sample & hold hall, 1997. franco, sergio. design with operational amplifiers and analog integrated circuits . mcgraw hill, malik, norbert r.. circuitos electronicos: analisis, simulacion y

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Electrònica en les telecomunicacions

font independent de corrent, curtcircuit i circuit obert. 5. analitzar circuits electrics de complexitat moderada formats pels elements esmentats a l'objectiu de basic analisicircuits 1. introduccio 2. lleis de kirchhoff 3. analisi de isbn 9789701061077 troba'l a la biblioteca prat vinas, lluis; bragos bardia, ramon. circuits i dispositius electronics : fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Electrònica digital

de descripcio de hardware vhdl i la de microprocessadors i circuits integrats. amb aquesta assignatura tambe es preten desenvolupar les competencies de disseny i d'analisis capacitat aud_comu:circuits combinacionals i sequencials, sincrons i asincrons, i d'utilitzacio de microprocessadors relacionades amb eines cad pel disseny, simulacio i implementacio de circuits digitals, aixi com iniciar l'estudiantat en l'aplicacio del metode cientific als introduccio 1: temacircuits logics - operacions logiques basiques. - analisis de dur a terme el disseny, la simulacio i implementacio de circuits digitals tant combinacionals com sequencials utilitzant eines cad pel disseny

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Física

de ser capac de determinar les intensitats i tensions en circuits senzills que continguin diodes. 17.l'alumne ha de ser capac de fisics i tecnologics de la informatica: electromagnetisme, ones, teoria de circuits , electronica i fotonica i la seva aplicacio per a resistencies. 1.9 aparells de mesura. 1.10 teorema de thevenin. 1.11 condensadors. corrent altern 2.1 transitoris: circuits rc i rl. 2.2 regim estacionari del circuit rcl. 2.3

Curs: 2015-16

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs

Electricitat i electrònica navals

distribucio de tasques i la cohesio. coneixement de la teoria de circuits i de les caracteristiques de les maquines electriques marines i model lineal d'un amplificador operacional. aparells de mesura. metodes d'analisis. analisis de circuits resistius mitjancant el metode del nusos. teoremes de thevenin i

Curs: 2017-18

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny de circuits nanoelectrònics

Disseny de circuits nanoelectrònics

Curs: 2016-17

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs

COMUNICACIONS AERONÀUTIQUES

i rf en transmissio de linees guiada, -propagaciocircuits rfaquest bloc preten introduir l'alumne al concepte de propagacio guiada javier. temes, basicabaracircuits de microones amb linies de transmissio. barcelona: ed. upc, i rf en transmissio de linees guiada, -propagaciocircuits rfaquest bloc preten introduir l'alumne al concepte de propagacio guiada javier. temes, basicabaracircuits de microones amb linies de transmissio. barcelona: ed. upc,

Curs: 2014-15

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Pneumàtica bàsica

i comandament, disponibles actualment en el mercat, per  dissenyar de circuits pneumatics sequencials amb diferents sistemes de resolucio. aixi mateix es circuits objectius aprende a fer 1 - prova de la primera part de l'assignatura. ( circuits pneumatics), es realitza a mig curs. treball de recerca  - treball

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Electrònica naval

electronics, sistemes vaixell. del l'electronica. l'electronica a introducciocircuits electronics analogics.

Curs: 2017-18

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Sistemes electrònics

industrial, aixi com coneixer i dominar les tecniques d'analisi de circuits electronics basics, tant en el domini analogic com digital. en ce11. coneixements dels fonaments d'electronica ce32. capacitat per a l'analisi de circuits electrics en tots els regims possibles. sistemes combinacionals portes logiques i tecniques de simplificacio de funcions logiques. circuits digitals combinacionals basics: multiplexor, demultiplexor, sumadors binaris, etc. 3.3 sistemes sequencials 0135367158 troba'l a la biblioteca sedra, adel s; smith, kenneth carless. microelectronic circuits . 7th ed. new york ; oxford: oxford university press,

Curs: 2015-16

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Física

de ser capac de determinar les intensitats i tensions en circuits senzills que continguin diodes. 17.l'alumne ha de ser capac de descriure fisics i tecnologics de la informatica: electromagnetisme, ones, teoria de circuits , electronica i fotonica i la seva aplicacio per a resistencies. 1.9 aparells de mesura. 1.10 teorema de thevenin. 1.11 condensadors.corrent altern2.1 transitoris: circuits rc i rl. 2.2 regim estacionari del circuit rcl. 2.3

Curs: 2019-20

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs

Microones

que l'estudiant aprengui les tecniques basiques d'analisi i disseny de circuits de microones, i que conegui les diverses tecnologies que s'utilitzen de la linia de transmissio (2 hores)   2. tecniques d'analisi de circuits de microones (10 hores)   2.1. linies planars (microstrip i strip-line)   2.2. ones wiley and sons, 1994. isbn 0471305782 troba'l a la biblioteca bara, j. circuits de microones amb linies de transmissio [en linia]. barcelona: edicions

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Electrònica analògica

estudianta ha de ser capac de: - analitzar i dissenyar circuits analogics, fonts d'alimentacio i convertidors de potencia. - entendre el sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits electrics, de analisis laplace 1.1 de transformat circuit 1: -temacircuits mitjancant transformada de laplace 1.2 regim transitori i permanent 1.3 funcions de

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Electrònica analògica

de estudicircuits basats en components integrats (amplificadors operacionals, comparadors de tensio, reguladors de tensio.detectors de nivell.detectors de finestra.modulacio d'amplada de polsos.comparadors d'histeresi. circuits multivibradors.realitzacio de integrated analog and amplifiers operational with design sergio;. basica franco,circuits . 3rd ed. boston [etc.]: mcgraw-hill, 2001. troba'l a la biblioteca complementaria horowitz,

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Centrals elèctriques i energies renovables

convencionals i de cicle combinat - descripcio d'una central termoelectrica. - funcionament, circuits de combustible, d'aigua vapor i electric. - turbines de vapor i per part del professor, han de fer el muntatge dels circuits amb els aparells de mesura adients en cada cas per haver superat previament les assignatures de q5, especialment les de circuits , instal·lacions i maquines electriques. - els estudiants ha de seguir

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Electrònica analògica

utilitzar eines informatiques de simulacio en l'estudi del comportament de circuits electronics analogics. * implementar, posar en marxa i verificar el -circuits analogics en el domini transformat i frequencial.   -

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Sistemes electrònics

industrial, aixi com coneixer i dominar les tecniques d'analisi de circuits electronics basics, tant en el domini analogic com digital. en acabar potenciace23. coneixement aplicat d'instrumentacio electronicace32. capacitat per a l'analisi de circuits electrics en tots els regims possibles.d11. coneixements dels principis de sistemes combinacionals portes logiques i tecniques de simplificacio de funcions logiques. circuits digitals combinacionals basics: multiplexor, demultiplexor, sumadors binaris, etc. 3.3 sistemes sequencials

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Electrònica analògica

i amplificadors operacionals de tensio), aixi com en l'analisi de circuits on hi hagi aquests components. desenvolupar la capacitat de l'estudiant guiara als estudiants en el disseny, analisis i muntatge de circuits electronics analogics. (90%) b) sessions d'examens (10%) els estudiants, de forma autonoma 5: aplicacions no lineals. 5.1 introduccio a les aplicacions no lineals. 5.2 circuits no lineals 5.2.1. comparadors 5.2.2. triggers d'schmitt 5.2.3. rectificadors i retalladors actius. 5.2.4. amplificadors

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Electrònica analògica

seves aplicacions lineals i no lineals. estudiar les bases dels circuits electronics de potencia. descriure els reguladors lineals de tensio i dissenyar de capacitat ce25.circuits d'electronica analogica i digital, de conversio analogic-digital i digital-analogica, de aplicacions.   i funcionament de principi operacional. l'amplificadorcircuits electronics de potencia: reguladors de tensio i amplificadors.   resposta en frequencia

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Disseny digital

complexos. resultat de l'aprenentatge: l'estudiant es capac d'analitzar i dissenyar circuits combinacionals i sequencials, sincrons i asincrons i d'utilitzar rellotge. maquines algorismiques, unitats de dades i de control. tema 5. circuits digitals cmos tipus de cis digitals i families logiques. transistors mos.

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Fonaments de física

velocitat, que permetran, per analogia, introduir-nos en el estudi dels circuits electrics lineals. s'introdueix la necessitat de les equacions diferencials lineals

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Ampliació d'electrònica

i connexions amb semiconductors. proces de disseny i fabricacio dels circuits integrats. les mascares. tecniques de definicio de mascares per a a la biblioteca sedra, adel s. ; smith, kenneth c.. microelectronic circuits . 7th ed.. new york: oxford university press, 2016. isbn

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i Sistemes Lineals - Col·lecció de Problemes (format 16:9)

circuits i sistemes lineals - col·leccio de problemes (format 16:9)col·leccio de

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Introduction to diode circuits

diode to introductioncircuits in this lesson you will learn: - the basics of diodes -

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Circuits i Sistemes Lineals - Col·lecció de Problemes (format A4)

circuits i sistemes lineals - col·leccio de problemes (format a4)col·leccio de

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Circuits i Sistemes Lineals - Col·lecció de Problemes (format A4)

circuits i sistemes lineals - col·leccio de problemes (format a4)col·leccio de

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Introduction to diode circuits

diode to introductioncircuits in this lesson you will learn: - the basics of diodes -

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Circuits i Sistemes Lineals - Col·lecció de Problemes (format 16:9)

circuits i sistemes lineals - col·leccio de problemes (format 16:9)col·leccio de

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

ELECTRÒNICA FÍSICA

comunicacions. aptitud per analitzar el funcionament de dispositius electronics i circuits integrats.capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria fisica. capacitat 3.4. modes de funcionament: tall, lineal i saturacio. 3.5. efecte substrat. caracteristiques sub-llindar. 3.6. circuits equivalents. limitacions en frequencia. 3.7. escalat del mosfet i efectes d'electrons calents. 3.8. efectes

Curs: 2019-20

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Màquines elèctriques

l'assignatura, l'estudiant ha de ser capac de: formular i calcular circuits electromagnetics. descriure, identificar i reconeixer les maquines electriques. descriure, identificar magnetics. i electrics materials 1: temacircuits electromagnetics.   tema 2: maquina de corrent continu.   tema 3: maquina sincrona.   tema 4:

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i Sistemes Lineals - Solució al condicionador de senyal per acceleròmetre

circuits i sistemes lineals - solucio al condicionador de senyal per

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Circuits i Sistemes Lineals - Condicionador de senyal per acceleròmetre

circuits i sistemes lineals - condicionador de senyal per accelerometreels «treballs»

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Conditioning Circuits for Accelerometers

conditioningcircuits for accelerometers

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Learning in Electronic Circuits - Reading schematics

electronic in learningcircuits - reading schematicsunderstanding schematics.

Curs: 2015-16

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Apunts

Circuits i Sistemes Lineals - Anàlisi freqüencial d'un amplificador a BJT

circuits i sistemes lineals - analisi frequencial d'un amplificador a bjten

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Microwave Circuits

microwavecircuits

Curs: 2014-15

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Apunts

ORGANITZACIÓ DE L'ASSIGNATURA

de laboratori del l'assignaturapresentacio de organitzaciocircuits electronics

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Apunts

Learning in Electronic Circuits - The elements of circuit theory

electronic in learningcircuits - the elements of circuit theorybasic elements of circuit analysis.

Curs: 2015-16

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Apunts

ORGANITZACIÓ DE L'ASSIGNATURA

de fallades en la implementacio i posta en marxa de circuits electronics

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Apunts

Microwave_Circuits_Characterization

microwave_circuits _characterization

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Apunts

PyCirkuit

aplevich, que serveixen per a fer dibuixos d'alta qualitat de circuits electronics i altres diagrames per tal d'incloure'ls a documents tex,

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Programari

Circuits i Sistemes Lineals - Solució a l'anàlisi freqüencial d'un amplificador a BJT

circuits i sistemes lineals - solucio a l'analisi frequencial d'un amplificador

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Instrumentació bàsica

sensors 2.1. sensors resistius 2.2. sensors de reactancia variable 2.3. sensors generadors modul 3: circuits de condicionament 3.1. amplificador operacional 3.2. amplificadors d'instrumentacio 3.3. filtrat analogic modul 4: adquisicio

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Generació d'energia elèctrica

termes economics, d'eficiencia i d'impacte ambiental. coneixements sobre la teoria de circuits i maquines electriques i sobre com s'apliquen. aprenentatge autonom - nivell

Curs: 2016-17

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Física

carregues. 2. llei d'ohm. resistencia. 3. balanc energetic en els circuits electrics: efecte joule; generadors i forca electromotriu.) 18. el camp magnetic

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Àlgebra lineal numèrica

sobredeterminats - classificacio general dels metodes directes - exemples d'aplicacio: xarxes ( circuits electrics, de canonades,...); resolucio numerica d'equacions en derivades parcials (distribucio

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Mètodes numèrics per a EDO

podrien ser l'estudi de la dinamica de vehicles automobils, de circuits electrics no lineals, questions d'astrodinamica o de mecanica celest o

Curs: 2012-13

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Nano&Microtechnology

s'en presentaran diverses aplicacions. la majoria d'aquestes tecnologies deriven dels circuits integrats, per tant es fara una introduccio dels procesos estandard

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Matemàtica discreta

d'arbres. arbres generadors. nombre d'arbres generadors. 3.3 grafs eulerians i hamiltonians. circuits eulerians. grafs eulerians. carecteritzacio de grafs eulerians. cicles hamiltonians. grafs

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Física

carregues. 2. llei d'ohm. resistencia. 3. balanc energetic en els circuits electrics: efecte joule; generadors i forca electromotriu.) 18. el camp magnetic

Curs: 2019-20

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Teoria de grafs

curs. operacions amb grafs i subgrafs. isomorfismes de grafs. camins i cicles. connectivitat. planarietat. subgrafs generadors arbres. cicles. circuits . fluxos i connectivitat xarxes i fluxos. teorema de ford i fulkerson. teorema de

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Interconnexió de xarxes

bucles. elements del protocol stp. missatges stp. canvis de topologia. - virtual lan creacio de circuits virtuals. conceptes de domini de col·lisio i de domini de broadcast

Curs: 2015-16

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Curtcircuits

curtcircuits

Curs: 2011-12

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Exercicis/Problemes

APUNTS DEL LABORATORI DE CIRCUITS ELECTRÒNICS

de laboratori del apuntscircuits electronics

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Pràctiques

Learning in Electronic Circuits - Electronics: Technologies, Definitions and Introductory concepts

electronic in learningcircuits - electronics: technologies, definitions and introductory conceptsintroduction to main concepts

Curs: 2015-16

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Apunts

Tema 8: anàlisis sistemàtic de circuits

de sistematic analisis 8: temacircuits

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Tema 3: circuits actius

3: temacircuits actius

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Tema 1: conceptes bàsics de circuits

de basics conceptes 1: temacircuits

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Tema 2: teoremes de circuits

de teoremes 2: temacircuits

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Learning in Electronic Circuits - Marking of Passive Components

electronic in learningcircuits - marking of passive componentsdiferent marking systems used in electronic

Curs: 2015-16

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Apunts