Cercador

Cercant per la paraula: Desenvolupament del producte

Circuits i sistemes digitals

fabricant). - sequencia de disseny (design flow) d'una aplicacio. eines de desenvolupament de microchip: mplab i targetes de a cadascuna d'elles les evidencies i reflexions associades a seu desenvolupament (obtingudes a partir dels exercicis i altres materials treballats). hi ha cada exercici, control o qualsevol altra tasca encarregada tingui: plantejament, desenvolupament , solucio i, en molts casos, verificacio de la solucio activitats i realitzar els problemes i projectes, realitzant el seguiment del seu temps d'estudi i seguint la metodologia cientifica associada a de gestio de projectes portant a terme les diferents fases del projecte establertes pel professor. gestio de projectes - nivell 1: coneixer dates determinades seguint uns criteris de qualitat (rubriques) establerts des del comencament de curs. en realitat es preten amb aquesta metodologia de sumes). - simplificacio de funcions logiques (programari minilog). - caracteristiques electriques del s circuits digitals segons families logiques (nivells logics, marges de les activitats dirigides es fa incidencia principalment: en la correccio del s problemes perque els resolguin seguint les pautes de qualitat; com el nivell d'aprenentatge individual i admet la millora continua del rendiment de l'estudiant/a en els terminis establerts (avaluacio formativa). la poden trobar exemples d'exercicis resolts seguint aquest patro. tots els membres del grup han d'haver participat en la realitzacio de les activitats (algebra de boole, circuits amb portes, minterms, maxterms, suma de producte s, repositori de materials i reflexions elaborats. - (2) en forma de producte final, amb index associat a les 6 competencies generiques, que

Curs: 2012-13

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Metodologia del disseny

5: la optimitzacio del proces de disseny industrial 5.1. disseny i desenvolupament integrat de productes. millora continuada. 5.2. analisi i enginyeria de valor. 5.3. assignatures diferents del grau en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte: metodologia del disseny i enginyeria grafica .   .   termes lliures: DesenvolupamentMetodologia del dissenymetodologia la de coneixements dis:del disseny dis: capacitat per analitzar, dissenyar i projectar en els tallers de problemes i projectes avaluables en equip. en les sessions d'exposicio del s continguts s'introduira les bases teoriques de la materia, conceptes, metodologia i producte 1: temadel disseny. 1.1. els aspectes generals a l'hora de dissenyar. 1.2. les lleis presentacio av10:del curs i de l'assignatura. classe magistral d'exposicio i introduccio a l'assignatura: - mo un s'aplicaradel d'avaluacio continuada amb la finalitat basica de ponderar tant el principalment als tallers de diosseny i a les aules informatiques del centre. les activitats vinculades no presencials (individuals i grupals), es metodologia al.]. [et francisco gonzalez, basica aguayodel diseno industrial : un enfoque desde la ingenieria concurrente. madrid: termes lliures: delen els tallers de disseny. dis: capacitat practica de redisseny de producte s dis: coneixements practics de metodologia de disseny industrial. dis: capacitat per 1: temaproducte i metodologia del disseny. 1.1. els aspectes generals a l'hora de curs. av22: aplicacio practica de diferents tecniques de cerca d'informacio de producte s industrials cas orientat a consulta i obtencio de dades especifiques termes lliures: producte

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Accessibilitat i innovació

que poden ser d'utilitat i que estan relacionats amb el desenvolupament i la promocio d'iniciatives empresarials. contingut: 3.1 bibliografia de referencia 3.2 iniciatives publiques sobre accessibilitat i disseny universal. - saber aplicar les pautes del disseny per a tots en el seu entorn professional. - la comunicacio, la distribucio de tasques i la cohesio. us solvent del s recursos d'informacio - nivell 2: despres d'identificar les diferents professor, i la realitzacio d'un treball en grup, per part del s estudiants. mentre que l'exposicio teorica el capitol finalitza posant en contacte a l'estudiant amb un del s punts clau en les fases de disseny de qualsevol l'assignatura d'acin es calculara a partir de les notes parcials del s dos moduls que la conformen: modul d'accessibilitat i modul para crear una empresa. guias espasa, 1996. gerberg, m.e.. el mito del emprendedor. povidos empresa, vol. 45, 1997. siegel. e.s.. el plan empresarial. diversitat humana com un valor afegit en el disseny de producte s, entorns i serveis. - coneixer els principals conceptes sobre accessibilitat: coneix i aplica criteris de diseny universal en diferents producte s, entorns i serveis. aprenentatge autonom - nivell 2: dur a terme dels punts clau en les fases de disseny de qualsevol producte o servei: l'usuari final i llur experiencia. la finalitat d'aquest

Curs: 2009-10

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Modelització en processament de minerals

global, atenent la sostenibilitat de forma interdisciplinaria aixi com el desenvolupament huma sostenible, i reconeixer les implicacions socials i ambientals de Modelització en processament de mineralsobtenciodel s coneixements avancats en les tecnologies per gestionar, planificar i i reconeixer les implicacions socials i ambientals de l'activitat professional del mateix ambit. treball en equip - nivell 1: participar en el titoldel contingut 1: simulacio i momo 1: l'activitat de titoldel itzacio de processos minerals. les diferents practiques es fan a l'aula resultat de la classe de practiques, i de la correccio del s treballs presentats. mo p. r. basica king,del ing and simulation of mineral processing systems. 2nd ed. englewood: cel obert i automatitzacio d'aquests processos, per a l'obtencio dels producte s minerals que satisfan les necessitats de la societat. les mides de l'aliment. models basats en la distribucio dels producte s. model t10 basat en l'energia d'impacte. trituradores i matxucadores

Curs: 2017-18

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA

termes lliures: Desenvolupamentdissenyats en 3d. com presentar una part de la documentacio tecnica del disseny d'objectes (planols). com representar objectes amb mes de dos components: representacio, concepcio espacial, normalizacio y disseny assistit per ordinador; coneixement del s fonaments de problemes i projectes avaluables en equip. en les sessions d'exposicio del s continguts s'introduira les bases teoriques de la materia, conceptes, ascendent i descendent. 4.4 croquis d'elements individuals i muntats. 4.5 disseny 3d del s components que formen el conjunt 4.6 planols presentacio (av0): 0del curs i de l'assignatura.classe magistral d'exposicio de introduccio a l'assignatura: · objectius mo un s'aplicaradel d'avaluacio continuada amb la finalitat basica de ponderar tant el 1986. troba'l a la bibliotecacobos gutierrez, c.; rio cidoncha, m. g. del . ejercicios de dibujo tecnico i: resueltos y comentados. termes lliures: deltermes lliures: producte

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Ampliació d'electrònica

electronica i sistemes d'electronica de potencia) i dirigir projectes de desenvolupament i/o comercialitzacio de sistemes en que els subsistemes electronics tinguin especials (serveis d?interrupcio). resum dels operadors mes elementals. eines de desenvolupament : entorn de d'un control simple bang-bang i comprovacio en la placa de desenvolupament . lab p3 practica 3 - programacio dels serveis d'interrupcio del conversor basica l'arquitectura entendre -del s microprocessadors. - entendre l'estructura total de poc mes de dos mesos des de l'inici del curs. un cop finalitzades aquestes, l'activitat de l'assignatura se centra de l'assignatura presentacio de l'assignatura: visio general de l'assignatura, breu resum del temes i metodologia. t1 - introduccio al llenguatge c introduccio al llenguatge organitzacio - 0 p0 practica labdel s grups de treball. introduccio al sistema de regulacio termica. partir a s'obte l'assignatura de qualificacio ladel s quatre actes d'avaluacio, que son de menys a mes l'examen parcial es pot demanar justificacio manuscrita en algunes preguntes del test. l'examen extraordinari consta de 30 preguntes de test, en izaguirre / armando astarloa cuellar. sistemas de procesamiento digital. barcelona: del ta publicaciones, 2008. isbn 9788492453030 troba'l a la biblioteca hayes, john p. tinguin un pes especific important. capacitat per a la gestio de producte , direccio tecnica o direccio d'innovacio de

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Organització industrial

millorar les competencies propies de l'enginyeria quimica que permetin el desenvolupament continu de la professio ser capac de gestionar tecnica i economicament dels grups hauran de demostrar la seva implicacio en el desenvolupament dels treballs, participant activament en ells. els examens escrits es realitzaran mo conceptualitzardel s d'enginyeria, aplicar metodes innovadors en la resolucio de problemes teorics i practics de la materia, amb la participacio activa del s estudiants. classe practica: el professorat resol, amb la participacio prediccio. components d'una serie temporal: tendencia, cicle, estacionalitat, aleatorietat. ajust del s parametres: minims quadrats. tractament de l'estacionalitat additiva i multiplicativa. planificacio d'un projecte usant els diferents diagrames (roy, pert, gantt). analisi del cami critic i les corbes de carrega final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres del s grups hauran de demostrar la seva implicacio en el sons, 2001. isbn 0471330574 troba'l a la biblioteca shapiro, jeremy f. mo del ling the supply chain. 2nd ed. belmont: thomson brooks/cole, 2007. mediambiental tenir capacitat d'analisi i sintesi per al progres continu de producte s, processos, sistemes i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat necessitats: planificacio detallada consideracions generals del calcul de necessitats. estructura de producte : llistes de materials. determinacio de necessitats de materials (mrp) en una industria, tenint en compte els diferents enfocaments ( producte o proces). analisi multi

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Organització industrial

millorar les competencies propies de l'enginyeria quimica que permetin el desenvolupament continu de la professio ser capac de gestionar tecnica i economicament dels grups hauran de demostrar la seva implicacio en el desenvolupament dels treballs, participant activament en ells. els examens escrits es realitzaran mo conceptualitzardel s d'enginyeria, aplicar metodes innovadors en la resolucio de problemes teorics i practics de la materia, amb la participacio activa del s estudiants. classe practica: el professorat resol, amb la participacio prediccio. components d'una serie temporal: tendencia, cicle, estacionalitat, aleatorietat. ajust del s parametres: minims quadrats. tractament de l'estacionalitat additiva i multiplicativa. planificacio d'un projecte usant els diferents diagrames (roy, pert, gantt). analisi del cami critic i les corbes de carrega final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres del s grups hauran de demostrar la seva implicacio en el sons, 2001. isbn 0471330574 troba'l a la biblioteca shapiro, jeremy f. mo del ling the supply chain. 2nd ed. belmont: thomson brooks/cole, 2007. mediambiental tenir capacitat d'analisi i sintesi per al progres continu de producte s, processos, sistemes i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat necessitats: planificacio detallada consideracions generals del calcul de necessitats. estructura de producte : llistes de materials. determinacio de necessitats de materials (mrp) en una industria, tenint en compte els diferents enfocaments ( producte o proces). analisi multi

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Organització industrial

dels grups hauran de demostrar la seva implicacio en el desenvolupament dels treballs, participant activament en ells. els examens escrits es realitzaran avancat de la robotica mobil, posant especial emfasi en mo del s probabilistics aplicats a la robotica mobil. l'estudiant / a sera teorics i practics de la materia, amb la participacio activa del s estudiants. classe practica: el professorat resol, amb la participacio prediccio. components d'una serie temporal: tendencia, cicle, estacionalitat, aleatorietat. ajust del s parametres: minims quadrats. tractament de l'estacionalitat additiva i multiplicativa. planificacio d'un projecte usant els diferents diagrames (roy, pert, gantt). analisi del cami critic i les corbes de carrega realitzaran en grups de 4 o mes persones. els membres del s grups hauran de demostrar la seva implicacio en el cop. 2001. isbn 9780470241820 troba'l a la biblioteca shapiro, jeremy f. mo del ing the supply chain. 2nd ed. belmont [etc.]: thomson brooks/cole, necessitats: planificacio detallada consideracions generals del calcul de necessitats. estructura de producte : llistes de materials. determinacio de necessitats de materials (mrp) en una industria, tenint en compte els diferents enfocaments ( producte o proces). analisi multi

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Matemàtiques I

el professor es present a l'activitat i orienta el seu desenvolupament . la practica es fa en una de les aules dels grups grans. n3: es realitzaran questionaris diversos al llarg del desenvolupament de l'assignatura. n4: es realitzara una prova dintre del quadrimestre, n5: una a fomentar actituds de valoracio de la potencia i utilitat del s momagnitud i les unitats. coneixements basics sobre el us i programacio del s ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informatics procediments de transformacio de la informacio disponible i la interpretacio del s resultats, aixi com amb la utilitzacio de programari escaient, escrita de forma individual en aula convencional, en el marc del grup gran. es realitzara una prova parcial en finalitzar cadascuna part per continuada avaluacio una n1:del professor es desplegara fonamentalment en el marc determinants. espais vectorials. aplicacions lineals. sistemes d'equacions lineals. 2.2. geometria trigonometria. distancia. producte escalar i

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Curs

Física 1

global, atenent la sostenibilitat de forma interdisciplinaria aixi com el desenvolupament huma sostenible, i reconeixer les implicacions socials i ambientals de d'analisi i solucio de problemes de forma sistematica i creativa. coneixement del metode cientific i les seves aplicacions en fisica i enginyeria. treball d'una forca. potencia. circulacio d'un vector. · energia cinetica. teorema del treball-energia cinetica. · forces conservatives. energia potencial. exemples: gravitatoria i elastica. · constara d'un examen final (ef) i d'una avaluacio al llarg del curs on es tindra en compte la realitzacio d'un examen components i modul d'un vector. · algebra vectorial basica: suma i producte d'un vector per un escalar. vectors unitaris. ·

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Matemàtiques II

fa a l'area de la programacio i aplicacions, durant el desenvolupament de l'assignatura l'estudiant practicara amb fulls de calcul i programes o laboratori informatic n2: es realitzaran questionaris diversos al llarg del desenvolupament de l'assignatura. n3: es realitzara una prova parcial dintre del quadrimestre. n4: a fomentar actituds de valoracio de la potencia i utilitat del s momagnitud i les unitats. coneixements basics sobre el us i programacio del s ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informatics procediments de transformacio de la informacio disponible i la interpretacio del s resultats, aixi com amb la utilitzacio de programari escaient, escrita de forma individual en aula convencional, en el marc del grup gran. es realitzara una prova parcial dintre part per continuada avaluacio una n1:del professor es desplegara en el marc basica borrelli, r.; coleman, c.s. ecuaciones diferenciales. una perspectiva de mo del acion. mexic: ed. oxford university press, 2002. troba'l a la biblioteca boyce, notacions. primitives "immediates". regles de primitivitzacio: de suma, resta i producte per constant, per "parts", per "canvi de variable", per descomposicio. 1.2.

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

dels grups hauran de demostrar la seva implicacio en el desenvolupament dels treballs, participant activament en ells. els examens escrits es realitzaran teorics i practics de la materia, amb la participacio activa del s estudiants. classe practica: el professorat resol, amb la participacio funcions logistiques.planificacio i control d'estocsproblematica, tipologia i costos implicats. mo del s deterministes, formula de wilson. generalitzacio. preus variables. cas de practic on es veuran, de forma global i integrada alguns del s aspectes vinculats a la problematica de l'assignatura.practica estocs deterministes final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres del s grups hauran de demostrar la seva implicacio en el sons, 2001. isbn 0471330574 troba'l a la bibliotecashapiro, jeremy f. mo del ing the supply chain. 2nd ed. belmont: thomson brooks/cole, 2007. d'optimitzacio, fulles electroniques de calcul, models. agregacio i desagregacio de producte s. estructura del

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Gestió d'explotació d'edificis

el amb teoria la combinara l'assignaturadesenvolupament de problematiques concretes. en aquest sentit, es proposara un exemple seva vida util. conceptes com la conservacio, mantenibilitat i explotacio del s serveis associats per a l'us al qual esta destinat s'anira desenvolupant a mesura que es vagin assolint els conceptes del s apartats dissenyats en el contingut de l'assignatura. les classes practiques tema, es tracten els apartats seguents: · operacions de manteniment · planificacio del manteniment · estudis de costos derivats planificacio aquest bloc 3 es dura a (40%). s'avaluara el treball en equip (no presencial) per exposicio verbal del s components presencia en classe a s'exposaran equip en treballs elsdel s alumnes i professors de l'assignatura millorant, d'aquesta manera, el mantenimiento. madrid: aenor, 2009. troba'l a la biblioteca une-en 13306 : terminologia del mantenimiento. madrid: aenor, 2002. troba'l a la biblioteca une-en 13269 : mantenimiento saltos paul r. marte alberto manuel del hierrocada cop amb mes insistencia sistemes de racionalitzacio entre el producte edificat i la seva rendibilitat d'explotacio al llarg de la

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Tipus: Curs

Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura

d'oportunitats actuals de desenvolpament d'innovacio aplicada en espais interiors arquitectonics. 12. desenvolupament de propostes d'innovacio i avaluacio comparada de la seva idoneitat. 13. avaluacio en la valoracio final del rendiment es del 40%). - desenvolupament en equip (3 persones). cada equip presentara en public: - un - aplicar recursos per a l'analisi critic del progres de la tecnologia de l'arquitectura en nous materials, tecniques paviments i soleres: reconeixement mitjancant benchmarking. 4. analisi descriptiu del s nous processos de posada en obra que s'apliquen actualment llarg al continua d'avaluacio: avaluacio sistemadel curs en successius actes d'avaluacio, consistents en : - treball 3 persones i desenvolupa un dels tres rols previstos (observacio, producte , obra). aquest rol l'obliga a presentar en public un

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura

d'oportunitats actuals de desenvolpament d'innovacio aplicada en espais interiors arquitectonics. 12. desenvolupament de propostes d'innovacio i avaluacio comparada de la seva idoneitat. 13. avaluacio en la valoracio final del rendiment es del 40%). - desenvolupament en equip (3 persones). cada equip presentara en public: - un ser capac de: - aplicar recursos per a l'analisi critic del progres de la tecnologia de l'arquitectura en nous materials, tecniques s'apliquen actualemnt en paviments i soleres: reconeixement mitjancant benchmarking. 4. analisi descriptiu del s nous processos de posada en obra que s'apliquen actualment llarg al continua d'avaluacio: avaluacio sistemadel curs en successius actes d'avaluacio, consistents en : - treball d'estudi, 3 persones i desenvolupa un dels tres rols previstos (observacio, producte , obra). aquest rol l'obliga a presentar en public un

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Oficina tècnica

metodologies de treball (tant en grup com individuals) per al desenvolupament de projectes, l'analisi dels problemes a solucionar i dels condicionants alumnes als dotar es l'assignatura de general l'objectiudel s coneixements que possibilitin l'aplicacio en els procediments i metodes per a la correcta realitzacio del s projectes industrials: la comprensio realitzats en el disseny i la realitzacio de projectes de producte s i instal.lacions. adoptades en el desenvolupament del projecte. continguts 1-introduccio al projecte. 2-documents tecnics 3-projectes de producte s 4-projectes d'instal.lacions 5-aplicacions per l'especialitat activitats, coneixements, habilitats, aptituds la proposta que realitzem

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura

d'oportunitats actuals de desenvolpament d'innovacio aplicada en espais interiors arquitectonics. 12. desenvolupament de propostes d'innovacio i avaluacio comparada de la seva idoneitat. 13. avaluacio en la valoracio final del rendiment es del 75%). - desenvolupament en equip (3 persones). cada equip presentara en public: - un - aplicar recursos per a l'analisi critic del progres de la tecnologia de l'arquitectura en nous materials, tecniques paviments i soleres: reconeixement mitjancant benchmarking. 4. analisi descriptiu del s nous processos de posada en obra que s'apliquen actualment llarg al continua d'avaluacio: avaluacio sistemadel curs en successius actes d'avaluacio, consistents en : - treball 3 persones i desenvolupa un dels tres rols previstos (observacio, producte , obra). aquest rol l'obliga a presentar en public un

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Prevenció de la contaminació i sostenibilitat

global, atenent la sostenibilitat de forma interdisciplinaria aixi com el desenvolupament huma sostenible, i reconeixer les implicacions socials i ambientals de verificacio mediambiental. sistemes de gestio ambiental. tecnologies ambientals i sostenibilitat. concepte de desenvolupament sostenible. mesura de la sostenibilitat. cooperacio i compromis social. recursos d'aplicar la legislacio, regulacions i normatives. per altra banda, un del s objectius d?aquesta assignatura es donar el coneixement, comprensio i i reconeixer les implicacions socials i ambientals de l'activitat professional del mateix ambit. coneixement de les tecnologies mediambientals i sostenibilitat en el prova final o no tingui presentat al menys el 50% del s treballs i activitats. internacional, 2011. isbn 9789280131031 troba'l a la biblioteca piniella, francisco. la seguridad del transporte maritimo. cadiz: universidad de cadiz. servicio de publicaciones, 2009. de sentines. prevencio de la contaminacio per substancies nocives liquides. classificacio de producte s quimics. descarregues permeses. certificats. llibre de registre de hns.

Curs: 2014-15

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Àlgebra lineal

potenciar la capacitat d'abstraccio de l'estudiant; - familiaritzar-lo en el desenvolupament del llenguatge abstracte; - i iniciar-lo en l'us de les matricial. son objectius especifics d'aquesta assignatura l'estudi de les matrius, del s sistemes d'equacions lineals, objecte en contextos diferents. cg-4. saber abstreure les propietats estructurals ( del s objectes matematics, de la realitat observada i d'altres ambits), distingint-les i ajudara a concentrar l'explicacio en la justificacio i comprensio del s diferents conceptes i matrius diagonalitzables. introduccio a la forma de jordan. espai euclidia producte escalar. desigualtat de cauchy-schwarz. norma, distancia i angle. dualitat. matriu

Curs: 2012-13

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Lab. circuits electrònics

per a la millora de sistemes industrials i per al desenvolupament de productes nous electronica realitzar controls, estudis, informes i altres treballs relacionats com la consulta de caracteristiques de dispositius en els fulls del fabricant. 3. desenvolupar la capacitat de redactar documentacio tecnico-cientifica en sentit, tambe es realitza un seguiment en el mateix laboratori del s muntatges realitzats i les competencies adquirides. el punt de repos e el comportament en petit senyal del s amplificadors 1.5 connexio d'etapes amplificadores en serie 1.6 aplicacions 1.7 la realimentacio i proposats individuals (exi) on prg contempla el seguiment de les practiques del curs a cada estudiant/a i els informes; exa correspon a apartats prg i exi es obligatori realitzar totes les activitats del curs corresponent a cada apartat en els terminis establerts en la millora de sistemes industrials i per al desenvolupament de producte s nous electronica realitzar controls, estudis, informes i altres treballs relacionats amb

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs