Cercador

Cercant per la paraula: Direcció d

Sistemes avançats de la producció

amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio , proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base acompanyada integral · (5) decisiones en los sistemas productivos · (6) direccio n de operaciones · (7) enfoques de la a la programacion en una empresa del sector del automovil". direccio n y organizacion. issn 1132-175x, nº 16, 1996 , pags. amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio , proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base acompanyada integral · (5) decisiones en los sistemas productivos · (6) direccio n de operaciones · (7) enfoques de la a la programacion en una empresa del sector del automovil". direccio n y organizacion. issn 1132-175x, nº 16, 1996 , pags. amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio , proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base acompanyada integral · (5) decisiones en los sistemas productivos · (6) direccio n de operaciones · (7) enfoques de la a la programacion en una empresa del sector del automovil". direccio n y organizacion. issn 1132-175x, nº 16, 1996 , pags. Sistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la producciórelaciona tematica la presentard a amb els sistemes proad aptar-se als canvis estructurals metod ologies enfoques 1: temad e la gestion case businessd esarrollo l'avaluacio continua: avaluaciod e l'ales practiques com el treball final es realitzaran en grups d e 4-6 persones. els membres sequenciacio corominas. a. ; companys r. ; j. basicabautista,d 'unitats en context jit. barcelona: erelaciona tematica la presentard a amb els sistemes proad aptar-se als canvis estructurals metod ologies enfoques 1: temad e la gestion case businessd esarrollo l'avaluacio continua: avaluaciod e l'ales practiques com el treball final es realitzaran en grups d e 4-6 persones. els membres sequenciacio corominas. a. ; companys r. ; j. basicabautista,d 'unitats en context jit. barcelona: erelaciona tematica la presentard a amb els sistemes proad aptar-se als canvis estructurals metod ologies enfoques 1: temad e la gestion case businessd esarrollo l'avaluacio continua: avaluaciod e l'ales practiques com el treball final es realitzaran en grups d e 4-6 persones. els membres sequenciacio corominas. a. ; companys r. ; j. basicabautista,d 'unitats en context jit. barcelona: evalhon bautista d o, joaquin

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Química per a les ciències de la visió

dirigides 1,2,3 fer l'estudi d'una molecula o biomolecula d'interes, sota la direccio del professor. estudiar la seva estructura i propietats fisiques i Química per a les ciències de la visióciencies a per quimica l'assignatura acabar end e la visio, l'estucomprend re els processos quimics en hores lesd 'aprenentatge estequiometria. fonamentals. conceptes presentacio. 1.d isolucions primer es fa una presentacio normes quimic. laboratori el 1. practica 1.d e seguretat. gestio suma la es final qualificacio lad e les qualificacions parcials seguents: nfinal = 0,4 npf + 0,20 con es -d icio necessaria per fer promig principios w. p. basica atkins,d e quimica : los caminos

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Binocular motility and perception

simple i nitida. anomalies de la convergencia i la divergencia.5. direccio ns visualsen aquest contingut es treballa: correspondencia retinal: localitzacio d'objectes a resum, per identificar l'aprenentatge postlaboratori (elaboracio de les conclusions).5. laboratori. direccio ns visuals (contingut 5)practica que s'ha de fer al laboratori, Binocular motility and perceptionl'estu binoculars, percepcio i motilitat l'assignatura acabar end iant o estubioquimica i neurofisiologia fisiologia, histologia, anatomia,d el sistema visual i el proces hores lesd 'aprenentatge intro 1.d uccio a la visio binocularen aquest contingut es treballa: concamp i visual camp laboratori. 1.d e fixacio binoculars (contingut 1)practica que s'ha suma la es final qualificacio lad e les qualificacions parcials seguents: qf=0.175*pac1+0.175*pac2+0.45*paf+0.2*pal qf: qualificacio final pac1: primera prova activitats les a -d e laboratori es confun m. alvaro moreno, basicaponsd amentos

Curs: 2016-17

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Física

ones coherents. 14.l'alumne ha de ser capac de determinar les direccio ns dels feixos de llum reflectit i refractat en un ha 1.l'alumned e ser capac i usos teories, conceptes, valorar i seleccionar interpretar,d esenvolupaments tecnologics relacionats amb la informatica i la seva aplicacio classes en treballaran es teorics continguts elsd e teoria seguielectric. 1.3 corrent electrica. 1.2 carrega continu 1.1 correntd iferencia 1 temad esenvolupament nota lad e les competencies tecniques rey, r.; sese, g.; trullas, j. fisica per a estu d iants joaquim ametller congost, lluis llanta salleras, estanislao rey oriol, rosen d o casulleras ambros, joaquin mazzanti castrillejo, fernan

Curs: 2015-16

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs

REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA III

ja sigui com un membre mes o realitzant tasques de direccio amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme ja sigui com un membre mes o realitzant tasques de direccio amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme aptitu -d per valorar i representar aautonom: aprenentatged etectar carencies en el propi coneixement i superar-les per mitja hores setmana t llico magistral / meto d e expositiu gran temarid e l'assignatura1 conceptes basics sistemesd 'avaluacio gor basicacullen,d on. townscape. lonaptitu -d per valorar i representar aautonom: aprenentatged etectar carencies en el propi coneixement i superar-les per mitja hores setmana t llico magistral / meto d e expositiu gran temarid e l'assignatura1 conceptes basics sistemesd 'avaluacio gor basicacullen,d on. townscape. lonre ernest d on

Curs: 2019-20

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Organització industrial

productius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio , proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base acompanyada com un membre mes o duent a terme tasques de direccio , amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb problemes disjuntives: procediment de resolucio. tecniques de previsio esquema general de la direccio d'operacions. extrapolacio i prediccio. components d'una serie temporal: tendencia, cicle, ramon; corominas subias, albert. organizacion de la produccion ii : direccio n de operaciones. barcelona: edicions upc, 1995-1996. isbn 8476534515 troba'l a Organització industrialrelaciona basica tematica la presentard a amb l'organitzacio capac ser equip: en treballd e treballar com a membre classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics d e la materia, amb la participacio activa introd uccio organitzacio ininversions i costos practicad eterminacio punt l'avaluacio continua: avaluaciod e l'ales practiques com el treball final es realitzaran en grups d e 4 o mes persones. els membres in organizacion transparencias a. cano, r.; alfaro, j.; basica bautista,d ustrial: introvalhon bautista d o, joaquin

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Interconnexió de xarxes

d'interconnexio diferencies entre dispositius de nivell fisic, d'enllac o de xarxa. direccio nament d'un dispositiu de comunicacio. domini de col·lisio i de broadcast comunicacio Interconnexió de xarxesInterconnexió de xarxesInterconnexió de xarxesInterconnexió de xarxesinterconnexio l'assignatura acabar end e xarxes, l'estuutilizacion y conocimiento telecom. 17 ced e los conceptos es l'assignaturad esenvolupa en treball inintrod uccio arquitectura laboratorid e xarxes criteris els s'aplicarand 'avaluacio proposa activitats les totesd es son obligatories, tant les re y comunicaciones w. basica stallings,d es

Curs: 2015-16

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Ampliació d'electrònica

un pes especific important. capacitat per a la gestio de producte, direccio tecnica o Ampliació d'electrònicaenten -d re l'arquitectura basica a per capacitatd issenyar sistemes electronics i estructura esta l'assignaturad a en classes presentacio - t0d e l'assignatura presentacio organitzacio - 0 p0 practica labd els grups qualificacio lad e l'assignatura s'obte a partir i final parcial, examens elsd e la convocatoria extraorvahi basica frankd / tony givargis. embesalva bou, manich alvaro pau, gomez d or

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Organització industrial

productius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio , proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base acompanyada problemes disjuntives: procediment de resolucio. tecniques de previsio esquema general de la direccio d'operacions. extrapolacio i prediccio. components d'una serie temporal: tendencia, cicle, biblioteca companys, r.; corominas, a.. organizacion de la produccion ii - direccio n de operaciones, volumenes 1, 2, 3, 4, 5. barcelona: Organització industrialOrganització industrialOrganització industrialrelaciona basica tematica la presentard a amb l'organitzacio mo conceptualitzard els classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics d e la materia, amb la participacio activa introd uccio organitzacio ininversions i costos practicad eterminacio punt l'avaluacio continua: avaluaciod e l'ales practiques com el treball final es realitzaran en grups d e 4-6 persones. els membres valhon basica bautistad o, joaquin. gestio valhon bautista d o, joaquin

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Organització industrial

productius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio , proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base acompanyada problemes disjuntives: procediment de resolucio. tecniques de previsio esquema general de la direccio d'operacions. extrapolacio i prediccio. components d'una serie temporal: tendencia, cicle, biblioteca companys, r.; corominas, a.. organizacion de la produccion ii - direccio n de operaciones, volumenes 1, 2, 3, 4, 5. barcelona: termes lliures: DireccióOrganització industrialrelaciona basica tematica la presentard a amb l'organitzacio mo conceptualitzard els classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics d e la materia, amb la participacio activa introd uccio organitzacio ininversions i costos practicad eterminacio punt l'avaluacio continua: avaluaciod e l'ales practiques com el treball final es realitzaran en grups d e 4-6 persones. els membres valhon basica bautistad o, joaquin. gestio valhon bautista d o, joaquin

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

Direcció d'operacionsel disseny i la gestio d'organitzacions complexes, que inclouen la direccio de persones, els aspectes financers, la produccio, la gestio de do : presentacion y plan de trabajo de la asignatura: direccio n de operaciones - master universitario en ingenieria de organizacion bibliotecacompanys, r.; corominas, a. organizacion de la produccion ii - direccio n de operaciones vols. 1-5. barcelona: edicions upc, 1998. Direcció d'operacionsrelaciona basica tematica la presentard a amb l'organitzacio propis principis i teories aplicard e l'area profesora el magistral: clased o expone los conteniintro 0: temad uccion a ..d continua evaluaciond a: notal final = 0.3 × ex. parcial las practicas como el trabajo final se realizaran en grupos d e 4-6 personas. los miembros valhon basicabautistad o, joaquin. gestio valhon bautista d o, joaquin

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

Direcció d'operacionsel disseny i la gestio d'organitzacions complexes, que inclouen la direccio de persones, els aspectes financers, la produccio, la gestio de do : presentacion y plan de trabajo de la asignatura: direccio n de operaciones - master universitario en ingenieria de organizacion bibliotecacompanys, r.; corominas, a. organizacion de la produccion ii - direccio n de operaciones vols. 1-5. barcelona: edicions upc, 1998. Direcció d'operacionsrelaciona basica tematica la presentard a amb l'organitzacio propis principis i teories aplicard e l'area profesora el magistral: clased o expone los conteniintro 0: temad uccion a ..d continua evaluaciond a: notal final = 0.3 × ex. parcial las practicas como el trabajo final se realizaran en grupos d e 4-6 personas. los miembros valhon basicabautistad o, joaquin. gestio valhon bautista d o, joaquin

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

ENGINYERIA D'RF

hibrids a partir d'unes especificacions previes: filtres, multiplexors, divisors, acobladors direccio nals, hibrids, commutadors, mescladors, amplificadors i oscil·ladors. · manejar amb soltesa eines amplificadors, ailladors i filtres · xarxes de tres o mes ports: o divisors, circuladors o acobladors direccio nals, hibrids de 90 º y 180º o multiplexorstecnologies de fabricacio i ENGINYERIA D'RFENGINYERIA D'RFl'assignatura acabar end e enginyeria capaci sis. 23 ced aaprofun alumnes els assignatura aquesta end iran en les tecniques introd uccio al activitats que es finalitzaran i revisaran a l'aula, intercala d es en les exposicions criteris els s'aplicarand 'avaluacio circuits javier. temes, basicabarad e microones amb linies colla d o gomez, juan carlos gonzalez arbesu, jose maria

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Física

dues ones coherents. 14.l'alumne ha de ser capac de determinar les direccio ns dels feixos de llum reflectit i refractat en un ha 1.l'alumned e ser capac i usos teories, conceptes, valorar i seleccionar interpretar,d esenvolupaments tecnologics relacionats amb la informatica i la seva aplicacio classes en treballaran es teorics continguts elsd e teoria seguielectric. 1.3 corrent electrica. 1.2 carrega continu1.1 correntd iferencia 1 temad esenvolupament nota lad e les competencies tecniques rey, r.; sese, g.; trullas, j. fisica per a estu d iants

Curs: 2019-20

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

Direcció d'operacionsel disseny i la gestio d'organitzacions complexes, que inclouen la direccio de persones, els aspectes financers, la produccio, la gestio de direccio d'operacionssistema logistic integral. planificacio i control d'operacions. grans agrupacions de bibliotecacompanys, r.; corominas, a. organizacion de la produccion ii - direccio n de operaciones vols. 1-5. barcelona: edicions upc, 1998. Direcció d'operacionsrelaciona basica tematica la presentard a amb l'organitzacio propis principis i teories aplicard e l'area classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics d e la materia, amb la participacio activa d ireccio intro practicad uctoriacas practic on es veuran, l'avaluacio continua: avaluaciod e l'ales practiques com el treball final es realitzaran en grups d e 4-6 persones. els membres valhon basicabautistad o, joaquin. gestio valhon bautista d o, joaquin

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'empreses

Direcció d'empresesDirecció d'empresesl'assignatura es capacitar l'estudiant per comprendre els fonaments de la direccio d'empreses i, en particular, de les funcions directives. a final de l'area de propis principis i teories aplicardireccio general d'una organitzacio amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, la a introduccio 1.direccio d'empreses en aquest tema es fara un repas sobre conceptes basics que ajudaran a entendre la funcio de planificacio i de direccio estrategica. bloc d'activitats_4 conferencia d'un expert/referent en el tema d'estructura organitzativa. casos lopez, j. e. ; guerras martin, l. a. fundamentos de direccio n estrategica de la empresa. cizur menor: civitas, 2012. isbn Direcció d'empresesDirecció d'empresesprincipal l'objectiud e l'assignatura es capacitar l'estupropis principis i teories aplicard e l'area meto una en fonamenta es l'assignaturad ologia centraintro 1.d uccio a la blocd 'activitats_1 total assignatura = 0.35*np + 0.2*nep + 0.45*nef np: nota total d erivapo es nod ra portar apunts, ni cap altre material s.p.; basica robbins,d ecenzo, gallar d o gallar

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Teoria I

ja sigui com un membre mes o realitzant tasques de direccio amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme objectiusd e contingut: - coneixement general aptitud per a catalogar el patrimoni emagistral/meto llico hores/setmana t grup presencials activitatsd e expositiu grup gran (50/90) 3 p treball en grup grup presenta i i teoria teoria -d 'una manera sistematica i organitzaavaluacio continua avaluacio sistemad a final proves basica textosd e arquitectura jor d i oliveras samitier

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Mètodes numèrics per a EDO

ja sigui com un membre mes, o realitzant tasques de direccio amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme Mètodes numèrics per a EDOenten 1)d re els conceptes basics capac ser cb-4.d e transmetre conclusions, aixi com els coneixements i fonaments que estu elsd iants problemes basiques. nocions 1.d e valor inicial i final qualificacio lad e l'estuminim un a l'assistencia obligatories sond e classes i fer un parell j. basica lambert,d . numerical metho

Curs: 2012-13

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Recursos humans

com un membre mes o duent a terme tasques de direccio , amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb de personas? que s'enten per habilitats directives? 2. secrets de la direccio : saber escoltar i comunicar els directius com a gestors del i dinamiques que ajudaran a entendre la complexitat de la direccio n de persones. tambe es treballaran certes habilitats directives com: cabanillas, m. ; lopez mendez, e. los secretos de la direccio n : liderar y fortalecer personas y equipos. 3a ed. final ad e curs l'estuinter tecnic l'equip a facilitat amb integrar-sed isciplinari i creatiu meto una en fonamenta es assignatura aquestad ologia intro 1.d uccio a la gestio estrategica blocd 'activitats_1 presentacio 0.45*ef pa= 0.35*e+ + 0.2*pa = assignatura final notad 'un article acapo es nod ra portar apunts, ni cap altre material ; p. stephen basica robbins,d ecenzo, gallar d o gallar

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Dibuix I

ja sigui com un membre mes o realitzant tasques de direccio amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme Dibuix Ila assolir ·d estresa suficient per visualitzar i entencompren i coneixer social: compromis i sostenibilitatd re la complexitat meto / magistral llico setmana t hores grup presencials activitatsd e expositiu gran (max. 90) 1 l classes practiques petit (max. mon al l'espaid e la plastica, la cultura i l'arquitectura · el continua avaluacio sistemad a avaluacio final convocatoria extraori s'expressara curs eld esenvolupara mitjancant la utilitzacio manual frank. basica ching,d el ricar amat, pujol eric blanco, pena d agua

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Filats, filaments i teles no teixides

ya sea como un miembro mas o realizando tareas de direccio n, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con Filats, filaments i teles no teixidesoag1.-d esenvolupar la capacitat en l'estucompren y poseer (cat)d er conocimientos que aporten una base u oportunid espres filats nous filaments 1.1. i filats en innovacions 1: temad e fibres naturals motin final l'avaluaciod ra varis components: avaluacio escrita: 40% avaluacio informe tecnic sobre un cas equip en treball el potenciara esd 'alumnes, sempre que sigui possible, en la resolucio anan r.; a. basica harrochs,d , s. c. han

Curs: 2017-18

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Direcció d'empreses

Direcció d'empresesDirecció d'empresesl'estudiant per a que pugui desenvolupar les funcions propies d'una direccio general en una organitzacio, on incloem la definicio e implantacio de l'area de propis principis i teories aplicardireccio general d'una organitzacio amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, y administracion al. et pablo emilio castro, de basicadiezdireccio n. madrid: mcgraw-hill, 2001. isbn 8448128184 troba'l a la bibliotecarobbins, Direcció d'empresesDirecció d'empresesd esenvolupar les competencies necessaries per a que l'alumne pensi propis principis i teories aplicard e l'area participatives - estu i expositives classes magistral: - classed i empresa.s'intro la en l'estrategia 1.d ueix a l'alumne en tota la 1. practica generalista a classe grup mitjason practiques que es d esenvoluparan %: valoracio a classe o 10: assistencia a classe o 15%: resol d re preguntes formulainici a comunicaran esd e cursbasicad iez gallar d o gallar

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Eficiència energètica

ja sigui com un membre mes, o realitzant tasques de direccio amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme l'estu , l'assignatura acabar end iant o estuaptitu fb-01d per a utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el calcul hores lesd 'aprenentatge me energia, c1d iambient i clima en aquest contingut es treballa:politiques energetiques. recursos energetics. grup en proves a1d 'avaluacio continua (contingut 1) examen tipus test sobre conceptes basics suma la es final qualificacio lad e les qualificacions parcials seguents: nfinal = 0,3 npf + 0,5 alguna realitza es no sid e les activitats basica granad os menen

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Tipus: Curs

Habilitats directives

i. moduldireccio i motivacio d'equips de treball objectius comprendre els aspectes basics del comportament huma nueva la ruiz. jesus ruiz, leonor gil, basica ignaciodireccio n de personas en la empresa. madrid [etc.] : mcgraw-hill, Habilitats directivesHabilitats directivesobjectiu:comprend re els aspectes basics mod ul i. mitjana nota article: o casos sobre presentats treballs s'avaluara: elsd e tots els treballs presentats el treball en grup: s'avaluara tant nueva la ruiz. jesus ruiz, leonor gil, basica ignaciod ireccion d iaz bola

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Geometria diferencial

curvatures de gauss i mitjana. classificacio dels punts d'una superficie. direccio ns i corbes asimptotiques. indicatriu de dupin. 4. exemples de superficies formules Geometria diferencialassignatura aquestad ona una primera introresol ce-2.d re problemes es classes lesd istribuiran en sessions parametritza l'espai corbes i pla al corbes 1.d es. recta tangent. exemples. corbes regulars, longituqualificacio lad e l'assignatura s'obtincontin ep) i (ef examens elsd ran preguntes teoriques i practiques. nomes es permetra portar un formulari. elementary c. basica bar,d ifferential geometry [en linia]. new york: cambri

Curs: 2013-14

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Recursos humans

de personas? que s'enten per habilitats directives? 2. secrets de la direccio : saber escoltar i comunicar els directius com a gestors del i dinamiques que ajudaran a entendre la complexitat de la direccio n de persones. tambe es treballaran certes habilitats directives com: cabanillas, m. ; lopez mendez, e.. los secretos de la direccio n : liderar y fortalecer personas y equipos. 3a ed. final ad e curs l'estul'organitzacio a per capacitatsd el treball i gestio meto una en fonamenta es assignatura aquestad ologia intro 1.d uccio a la gestio estrategica blocd 'activitats_1 presentacio 0.45*ef pa= 0.35*e+ + 0.2*pa = assignatura final notad 'un article acaexamen el end e la asignatura no se permitira tener apuntes o consultar ; p. s. basica robbins,d ecenzo, gallar d o gallar

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Construcció industrialitzada i innovació

ja sigui com un membre mes o realitzant tasques de direccio amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme Construcció industrialitzada i innovacióConstrucció industrialitzada i innovacióConstrucció industrialitzada i innovaciól'impacte coneixerd el progres tecnic en l'arquitectura, aproximant la innovacio tecnica a estu els qued iants hagin magistral/meto llico hores/setmana t- presencials activitatsd e expositiu 1 l- estul'innovacio. 1.d efinicio. necessitat. context. 1.1. innovacio en la insistemesd 'avaluacio avaluacio continuatreball monografic en grup i presentacio oral amb correccions interme d ies. la qualificacio obtingugui a architecture: prefab e. ryan basica smith,d e to mollorens m. jose barroso, gonzalez d uran, josep ignasi alessan arborea, d ro aznar,

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Experimentació en polímers

com un membre mes o duent a terme tasques de direccio , amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb ha l'alumned e: - ahabilitats les posseird e l'aprenentatge autonom per mantenir i millorar les competencies propies classed e experimentacio en sintesi sintesis 1. temad e polimers termoplastics, activitatsd 'experimentacio en laboratoris 0.50*(informes final= notad e practiques) + 0.50*(examen final) informes elsd e practiques s'elaboraran per equips formats per tres-quatre alumnes, basica sand ler, stanley r. polymer synthesis anarmelin d iggroc, elaine apareci

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Càlcul

de nivell. superficies en forma explicita i implicita. quadriques. derivades direccio nals i parcials. pla tangent i recta normal a una l'assignatura acabar end e calcul, l'estucapaci telecom. 1 ced asessions les end e teoria s'introelementals (polinomiques, racionals, exponencials, logaritmiques, trigonometriques). inequacions. valor absolut. contingut 2: d erivacio 1 control control 1: activitatd el contingut 1. activitat 2: control 2 control criteris els s'aplicarand 'avaluacio hores en fan es controls elsd e classe i en l'enginyeria a per matematics fonaments l. basica barriere,d e telecomunicacio. barcelona: e

Curs: 2014-15

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Disseny d'excavacions de superfície

i planificacio mineral. disseny, d'origen primeres materies de extracciodireccio d'explotacions mineres. disseny i execucio d'obres superficials. comunicacio eficac oral i escrita Disseny d'excavacions de superfícieobtenciod els coneixements relatius a la planificacio, extracciod e materies primeres consta l'assignaturad e 2 hores a la setmana titold el contingut 1: planificacio i titold e l'activitat 1: practica next + 0.3 nexp + 0,1 ntp nfinal: qualificacio final. next: qualificacio d 'examen teoric habilitats i qualitats previes generiques i aplicables a qualsevol activitat d ins l'ambit acabasica hustrulid , w.a.; kuchta, m.. open pit mine planning &

Curs: 2017-18

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Sistemes avançats de la producció

amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio , proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base acompanyada a la programacion en una empresa del sector del automovil". direccio n y organizacion. issn 1132-175x, nº 16, 1996 , pags. Sistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la producciórelaciona tematica la presentard a amb els sistemes proad aptar-se als canvis estructurals metod ologies catalacontingut catalatitol catalacontingut catalatitol catalacontingut catalatitol catalacontingut catalatitol catalacontingut catala d catala nomd l'avaluacio continua: avaluaciod e l'ales practiques com el treball final es realitzaran en grups d e 4-6 persones. els membres sequenciacio corominas. a. ; companys r. ; j. basicabautista,d 'unitats en context jit. barcelona: evalhon bautista d o, joaquin

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Sistemes avançats de la producció

amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio , proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base acompanyada a la programacion en una empresa del sector del automovil". direccio n y organizacion. issn 1132-175x, nº 16, 1996 , pags. Sistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la producciórelaciona tematica la presentard a amb els sistemes proad aptar-se als canvis estructurals metod ologies l'avaluacio continua: avaluaciod e l'ales practiques com el treball final es realitzaran en grups d e 4-6 persones. els membres sequenciacio corominas. a. ; companys r. ; j. basica bautista,d 'unitats en context jit. barcelona: evalhon bautista d o, joaquin

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Construcció industrialitzada i innovació

ja sigui com un membre mes o realitzant tasques de direccio amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme Construcció industrialitzada i innovacióConstrucció industrialitzada i innovacióConstrucció industrialitzada i innovaciól'impacte coneixerd el progres tecnic en l'arquitectura, aproximant la innovacio tecnica a emprened oria e innovacio: coneixer i enten hores/setmana t- llico magistral/meto d e expositiu l'innovacio. 1.d efinicio. necessitat. context.1.1. innovacio en la insistemesd 'avaluacio treball monografic en grup i presentacio oral amb correccions interme d ies. la qualificacio obtingugui a architecture: prefab e. ryan basicasmith,d e to mosuperior tecnica escola d 'arquitectura aria d na lla

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Organització d'empreses

a la biblioteca gil, i.; ruiz, l.; ruiz, j. la nueva direccio n de personas en la empresa. madrid: mcgraw-hill, 1997. isbn Organització d'empresesprincipis els assolird e l'organitzacio i gestio que son complementaris 1. empresa: organitzacio, estrategia i competitivitat 1.1. empresa. (3 hores) 1.1.1. concepte d 'empresa i empresari 1.1.2. evolucio continua avaluacio 60% - examen: -d a mitjancant treballs gestion y organizacion l. basica cuatrecasas,d e la prosuperior tecnica escola d 'enginyeria

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Organització d'empreses

a la bibliotecagil, i.; ruiz, l.; ruiz, j. la nueva direccio n de personas en la empresa. madrid: mcgraw-hill, 1997. Organització d'empresesprincipis els assolird e l'organitzacio i gestio que son complementaris (3 hores)1.1.1. concepte d 'empresa i empresari1.1.2. evolucio 60% - avaluacio continua d a mitjancant treballs gestion y organizacion l. basicacuatrecasas,d e la pro

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Projectes de fi de carrera I

2007. madrid: telefonica, 2007. isbn 9788408077985 troba'l a la biblioteca complementaria perena, j. direccio n y gestion de proyectos. 2a ed rev. y ampliada. Projectes de fi de carrera Imeto la en formard ologia intro 1.d uccio   1.1. el tot i les parts 25% final: examen/exercici -d e la nota - avaluacio continuapro n.f.m. basica roozenburg,d uct roca d enbosch burillo, francisco

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Visió binocular

4.-acomodacio induida per la convergencia. convergencia induida per l'acomodacio. localitzacio espacial 5.- direccio visual. sentit espacial i signe local. correspondencia retinal. ull ciclopi. intro l'assignaturad ueix als estuintrod uccio a la visio binocular 0.- introcoinci escrites proves 2d int amb les setmanes pes el teoria:d e les proves ver martinez a.m.; moreno, basica ponsd u, f.m. fun

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Àlgebra i càlcul multivariable

reals funcions vectorials i funcions escalars. topologia. limits i continuitat. derivada direccio nal, derivades parcials, diferencial total i matriu jacobiana. derivades de i 1: temad entificar i caracteritzar els espais i subespaios vectorials i manipular resol per capacitatd re els problemes matematics que es plantegen en l'ambit meto la utilitza l'assignaturad ologia expositiva i el treball ini geometria lineal espais vectorials. combinacions lineals. subespais vectorials, caracteritzacio. bases. d imensio. aplicacions lineals: an eingenvalues algebra. 1 linear laboratoryd eigenvectors. laboratory 2 vector functions. laboratory 3 maximum anrealitzacio parcials: provesd e basica marsd en, j. e.; tromba, a. j. calculo vectorial. 5ª e

Curs: 2014-15

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Empresa

son els criteris i recursos per a la la seua direccio i optimitzacio del seu funcionament. que els estudiants coneguin l'entorn i logistica d'aprovisionament. sistemes de gestio de la qualitat   tema 6. direccio de persones: seleccio; orientacio; ubicacio; formacio; valoracio del lloc de mcgraw-hill, 2007. isbn 8448156978 troba'l a la biblioteca complementaria iborra, maria. fundamentos de direccio n de empresas: conceptos y habilidades directivas. madrid: thomson, cop. l'estu que generals objectiusd iantat conegui que es una empresa, quins tipus existeixen, com emprened oria i innovacio - nivell 1: tenir iniciatives i a meto la utilitza l'assignaturad ologia expositiva en un 20%, el concepte l'empresa: 1. temad 'empresa; tipus realitzaran: · 10 proves parcials que pesaran un 4 % ca d a una en la nota ca a perd a prova o exercici s'inma empresarial. proyecto manuel. francisco mas, basica pinillad ri

Curs: 2010-11

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Economia de l'empresa

de decisio a l'empresa en les seves quatre funcions basiques: direccio , produccio, financament i comercialitzacio. dels perfils professionals politiques de fluje politiques de compensacio politiques del coneixament comentaris -la nueva direccio n de personas en la empresa.     gil, ignacio mcgraw-hill 1997 organitzacio Economia de l'empresaentend re i saber analitzar els problemes basics i les arees concepte el funcions objectius coneixer seves les i empresa lad 'empresa, les funcions que s'hi es l'assignaturad iviin organitzacio joan. sola, basica colld ustrial. barcelona: e

Curs: 2008-09

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

Direcció d'operacionsel disseny i la gestio d'organitzacions complexes, que inclouen la direccio de persones, els aspectes financers, la produccio, la gestio de biblioteca companys, r.; corominas, a. organizacion de la produccion ii - direccio n de operaciones vols. 1-5. barcelona: edicions upc, 1998. isbn Direcció d'operacionsrelaciona basica tematica la presentard a amb l'organitzacio propis principis i teories aplicard e l'area les practiques com el treball final es realitzaran en grups d e 4-6 persones. els membres valhon basica bautistad o, joaquin. gestio valhon bautista d o, joaquin

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

Direcció d'operacionsel disseny i la gestio d'organitzacions complexes, que inclouen la direccio de persones, els aspectes financers, la produccio, la gestio de biblioteca companys, r.; corominas, a. organizacion de la produccion ii - direccio n de operaciones vols. 1-5. barcelona: edicions upc, 1998. isbn Direcció d'operacionsrelaciona basica tematica la presentard a amb l'organitzacio propis principis i teories aplicard e l'area les practiques com el treball final es realitzaran en grups d e 4-6 persones. els membres valhon basica bautistad o, joaquin. gestio valhon bautista d o, joaquin

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Economia de l'empresa

de decisio a l'empresa en les seves quatre funcions basiques: direccio , produccio, financament i comercialitzacio. dels perfils professionals politiques de fluje politiques de compensacio politiques del coneixament comentaris -la nueva direccio n de personas en la empresa.     gil, ignacio mcgraw-hill 1997 organitzacio Economia de l'empresaentend re i saber analitzar els problemes basics i les arees concepte el funcions objectius coneixer seves les i empresa lad 'empresa, les funcions que s'hi es l'assignaturad iviin organitzacio joan. sola, basica colld ustrial. barcelona: e

Curs: 2008-09

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Instal·lacions intel·ligents

les instruccions 2.7.- memories 2.8.- el mapa de memoria 2.9.- el registre d'estat 2.10.- direccio nalment de la memoria 3.- periferics 3.1.- els ports d'entrada i sortida 3.2.- solament ha permes millorar i fer mes eficients els pro-cessos d e fabricacio si no que tambe existeix una area intro 1.-d uccio 1.1.- concepte avaluacio: obligatori - 35 % 2ona avaluacio: obligatori - 35 % cre d its cre elsd its an automation home james. basica gerhart,d wiring. new york: mcgraw-hill, 1999. isbn 0-07-024674-2 troba'l a la biblioteca hui

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Microones

hores)   3.1. xarxes de 3 i 4 portes (divisors,circuladors, hibrids, acobladors direccio nals)   3.2. diodes pin: aplicacions (commutadors,atenuadors, moduladors, desfasadors)   3.3. diodes schottky: aplicacions(detectors, l'estu que es l'objectiud iant aprengui les tecniques basiques repas 1.d e la linia continua avaluacio 60% - final: examen -d a: 40% basica pozar,d .m. microwave engineering. 4th e

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Resistència de materials

en una peca sotmesa a traccio iutilitzant rosetes de tres direccio ns. 3. idem a la mesura de tensions en peces Resistència de materialsestud is objectius basant-se en la teoria nota % 20d e la primera prova 60 % nota

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Elasticitat

2. estat tensional pla 2.1 matriu de tensions. tens. i direccio ns principals. 6 h. 3. estat de tensions en un estud is objectius plantejar les equacions generals que governen els fenomens ique es nota 15 %d e la primera prova 65 % nota

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

COMPTABILITAT I DIRECCIÓ FINANCERA

COMPTABILITAT I DIRECCIÓ FINANCERACOMPTABILITAT I DIRECCIÓ FINANCERACOMPTABILITAT I DIRECCIÓ FINANCERACOMPTABILITAT I DIRECCIÓ FINANCERAsuperior escola d 'enginyeries in

Curs: 2011-12

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Dirección de Operaciones. Proyectos singulares - I

direccio n de operaciones. proyectos singulares - idescripcion: proyectos singulares i d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. Proyectos singulares - I

direccio n de operaciones. proyectos singulares - idescripcion: proyectos singulares i d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. Programación de Operaciones

direccio n de operaciones. programacion de operacionesprogramacion de operaciones : (1) d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. Programación de Operaciones

direccio n de operaciones. programacion de operacionesprogramacion de operaciones : (1) d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Enfoques de la Gestión de la Producción

integral · (5) decisiones en los sistemas productivos · (6) direccio n de operaciones · (7) enfoques de la enfoquesd e la gestion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Enfoques de la Gestión de la Producción

integral · (5) decisiones en los sistemas productivos · (6) direccio n de operaciones · (7) enfoques de la enfoquesd e la gestion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 1: Enfoques de la Gestión de la Producción

integral · (5) decisiones en los sistemas productivos · (6) direccio n de operaciones · (7) enfoques de la enfoques 1: temad e la gestion

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 1: Enfoques de la Gestión de la Producción

integral · (5) decisiones en los sistemas productivos · (6) direccio n de operaciones · (7) enfoques de la enfoques 1: temad e la gestion

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. Proyectos singulares - II

direccio n de operaciones. proyectos singulares - iiproyectos singulares ii : d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. Proyectos singulares - II

direccio n de operaciones. proyectos singulares - iiproyectos singulares ii : d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. Gestión de Stocks I

direccio n de operaciones. gestion de stocks istocks · parte i d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. Gestión de Stocks I

direccio n de operaciones. gestion de stocks istocks · parte i d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. Planificación - II

direccio n de operaciones. planificacion - iiplanificacion ii: (1) plan. concepto d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. Gestión de Stocks II

direccio n de operaciones. gestion de stocks iistocks · parte ii d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. Planificación - II

direccio n de operaciones. planificacion - iiplanificacion ii: (1) plan. concepto d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. Gestión de Stocks II

direccio n de operaciones. gestion de stocks iistocks · parte ii d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 1: Enfoques de la Gestión de la Producción

integral · (5) decisiones en los sistemas productivos · (6) direccio n de operaciones · (7) enfoques de la enfoques 1: temad e la gestion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 1: Enfoques de la Gestión de la Producción

integral · (5) decisiones en los sistemas productivos · (6) direccio n de operaciones · (7) enfoques de la enfoques 1: temad e la gestion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Direcció d'operacions

Direcció d'operacionsDirecció d'operacionsvalhon bautista d o, joaquin

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

Direcció d'operacionsDirecció d'operacionsvalhon bautista d o, joaquin

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'empreses

Direcció d'empresesDirecció d'empreses

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Dirección de Operaciones

direccio n de operacionesproducto, proceso y sistema productivodescripcion: producto, proceso y d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones

direccio n de operacionesproducto, proceso y sistema productivodescripcion: producto, proceso y d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Els mercats i les vendes des del punt de vista de la direcció i la pràctica de la presa de decisions en matèria dels costos, de la competitivitat i de la gestió global a l’empresa. El pla d’empresa i l’activitat emprenedora

i les vendes des del punt de vista de la direccio i la practica de la presa de decisions en ven les i mercats elsd es

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Clase 15. Smithson y Archigram

antes del congreso de oterloo los smithson marcan las nuevas direccio nes de la arquitectura inglesa derivada de la experiencia del archigram y smithson 15. clased es

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. Planificación - I

direccio n de operaciones. planificacion - iplanificacion i : (1) plan. d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. Planificación - I

direccio n de operaciones. planificacion - iplanificacion i : (1) plan. d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 0: Introducción a DO (2019)

a do (2019)presentacion y plan de trabajo de la asignatura: direccio n de operaciones - master universitario en ingenieria de organizacion intro 0: temad uccion a

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 0: Introducción a DO (2018)

a do (2018)presentacion y plan de trabajo de la asignatura: direccio n de operaciones - master universitario en ingenieria de organizacion intro 0: temad uccion a

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones · Enunciados de Prácticas 2016

direccio n de operaciones · enunciados de practicas 2016enunciados de practicas d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones · Enunciados de Prácticas 2016

direccio n de operaciones · enunciados de practicas 2016enunciados de practicas d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 0: Introducción a DO (2019)

a do (2019)presentacion y plan de trabajo de la asignatura: direccio n de operaciones - master universitario en ingenieria de organizacion intro 0: temad uccion a

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 0: Introducción a DO

introduccion a dopresentacion y plan de trabajo de la asignatura: direccio n de operaciones - master universitario en ingenieria de organizacion intro 0: temad uccion a

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 0: Introducción a DO (2018)

a do (2018)presentacion y plan de trabajo de la asignatura: direccio n de operaciones - master universitario en ingenieria de organizacion intro 0: temad uccion a

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 0: Introducción a DO

introduccion a dopresentacion y plan de trabajo de la asignatura: direccio n de operaciones - master universitario en ingenieria de organizacion intro 0: temad uccion a

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Enunciados de Prácticas (2019)

practicas de (2019)enunciados practicas de enunciadosdireccio n de operaciones (2019)enunciad os

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Pràctiques

Presentació del curs de formació i ensinistrament en la direcció de l'empresa i els materials del seu suport documental

la en ensinistrament i formacio de curs del presentaciodireccio de l'empresa i els materials del seu suport documentalpresentaciod el curs

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Enunciados de Prácticas (2018)

practicas de (2018)enunciados practicas de enunciadosdireccio n de operaciones (2018)enunciad os

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Pràctiques

Dirección de Operaciones. MRP – Cálculo de necesidades de materiales I

direccio n de operaciones. mrp – calculo de necesidades de materiales d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. Introducción a DO

direccio n de operaciones. introduccion a dopresentacion y plan de trabajo d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. MRP – Cálculo de necesidades de materiales II

direccio n de operaciones. mrp – calculo de necesidades de materiales d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. Introducción a DO

direccio n de operaciones. introduccion a dopresentacion y plan de trabajo d ireccion

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Enunciados de Prácticas (2018)

practicas de (2018)enunciados practicas de enunciadosdireccio n de operaciones (2018)enunciad os

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Pràctiques

Enunciados de Prácticas (2019)

practicas de (2019)enunciados practicas de enunciadosdireccio n de operaciones (2019)enunciad os

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Pràctiques

Las cuentas anuales en la práctica como elemento del sistema de información de y para la dirección de la empresa

como elemento del sistema de informacion de y para la direccio n de la empresaelemento como practica la en anuales cuentas lasd el sistema

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Els escenaris conceptuals dels entorns dels coneixements i de la seva aplicació a la direcció de les empreses

dels coneixements i de la seva aplicacio a la direccio de les empresesconceptuals escenaris elsd els entorns

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

El control des del punt de vista de la Direcció

control des del punt de vista de la direccio control eld es

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Introducción a la dirección de empresas

la a introducciondireccio n de empresasintrod uccion a la

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Fundamentos de dirección

de fundamentosdireccio nfund amentos

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Fundamentos de dirección

de fundamentosdireccio nfund amentos

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Introducción a la dirección de empresas

la a introducciondireccio n de empresasintrod uccion a la

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Direcció de persones

direccio de personesd ireccio

Curs: 2010-11

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones

direccio n de operacionesd ireccion

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones

direccio n de operacionesd ireccion

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

5. Direcciones visuales

5.direccio nes visuales5.d irecciones visuales

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Apunts

5. Direcciones visuales

5.direccio nes visuales5.d irecciones visuales

Curs: 2016-17

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Apunts