Cercador

Cercant per la paraula: Disseny

Disseny digital

Disseny digitalDisseny digitalDisseny digitalDisseny digitalDisseny digitalDisseny digitald'analisi, capacitatdisseny i verificacio experimental de subsistemes electronics digitals combinacionals i sequencials al introduccio 1. temadisseny digital l'abstraccio digital, sistemes i senyals digitals, comportament vs estructura, jerarquia.

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Metodologia del disseny

Metodologia del dissenyaplicades durant les diferents etapes que integren el proces de disseny industrial. oag2: capacitar per resoldre problemes de del metodologia la de coneixements dis:disseny dis: capacitat per analitzar, del metodologia i producte 1: temadisseny . 1.1. els aspectes generals a l'hora de avaluacio. - recursos. - bibliografia i altres recursos. av21: estudi comparatiu, seleccio i disseny e-portfoli analisi metodologic cuantitatiu de les diferents opcions per fer un

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Disseny i fabricació de circuits electrònics

Disseny i fabricació de circuits electrònicsDisseny i fabricació de circuits electrònicscompren quatre pilars considerats com a basics dintre de l'ambit del disseny i la implementacio de sistemes electronics: - l'estat de l'art aquests coneixements s'han d'aplicar per desenvolupar un projecte que requereix disseny i implementacio electronica per solucionar un determinat problema d'aplicacio (fase disseny electronic asistit per ordinador 1.1.- generalitats sobre les pcb: tipus i

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Materials per al disseny de productes tèxtils

Materials per al disseny de productes tèxtilsMaterials per al disseny de productes tèxtilsen funcio de les especificacions del producte a fabricar, segons disseny establert. oag4. coneixer, entendre i utilitzar els equips i tecniques fibres. caracteritzacio, importancia en el proces textil i en el disseny . 1.3. arrissat. caracteritzacio, importancia en el proces textil i en identificacio quimica de barreges de fibres en teixits fibres per al disseny de textils tecnics i d'altes prestacions: coneixement de les caracteristiques

Curs: 2014-15

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Circuits i sistemes digitals

catalegs de circuits integrats digital, per poder-los usar en el disseny d'aplicacions. - analisi, simulacio i d'especificacio, tema el combinacionals treballaran circuitsdisseny i simulacio de circuits combinacionals descrits en vhdl: - sistemes de de generalment (ex), exercicis o problemes problemesdisseny d'aplicacions relacionades amb la materia de sistemes digitals. es treballen en molts casos, verificacio de la solucio (la majoria de disseny s es poden i s'han de simular amb el programari

Curs: 2012-13

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Accessibilitat i innovació

habilitats i valors etics en el marc de l'accessibilitat, el disseny universal, la innovacio i l'emprenedoria. aixi doncs, l'assignatura es divideix sostenibilitat i els codis deontologics de la professio en el disseny i l'avaluacio de solucions tecnologiques. treball en equip - nivell 2: l'exposicio teorica del modul centra la seva actuacio en el disseny universal, el treball en grup dels estudiants engloba dos ambits i legislatiu on cal aplicar els conceptes sobre accessibilitat i disseny universal. el capitol finalitza posant en contacte a l'estudiant amb

Curs: 2009-10

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Matemàtiques per al disseny

Matemàtiques per al dissenyMatemàtiques per al dissenyla geometria que serveixen de base per al cagd ( disseny geometric assistit per ordinador). en particular: - usar coordenades afins

Curs: 2014-15

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Teoria i història 1

termes lliures: Dissenytermes lliures: Disseny

Curs: 2009-10

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

ENGINYERIA D'RF

circuits en guia, mems...) i coneixer les seves possibilitats. · disseny ar circuits microstrip, hibrids a partir d'unes especificacions previes: filtres, utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per disseny ar i executar cerques simples adequades a l'ambit tematic.us eficient en aquesta assignatura els alumnes aprofundiran en les tecniques de disseny de circuits d'alta frequencia mes habituals, en les diferents tecnologies al introducciodisseny de circuits distribuitsels punts que es tractaran en aquest contingut de circuits de radiofrequenciainiciacio al ads (o software equivalent) disseny , fabricacio i mesura de dispositius passius

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Disseny d'excavacions de superfície

Disseny d'excavacions de superfícieplanificacio, la a relatius coneixements dels obtenciodisseny , metodes i maquines d'explotacio en mineria de superficie, per mineral. d'origen primeres materies de extracciodisseny , planificacio i direccio d'explotacions mineres. i planificacio 1: contingut del titoldisseny en mineria de superficie. planificacio i i planificacio de practica 1: l'activitat de titoldisseny d'una mina a cel obert amb el programa recmin. les diferents

Curs: 2017-18

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Sistemes avançats de la producció

tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base la resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny , simulacio, optimitzacio i control de processos i sistemesdesenvolupar i tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base la resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny , simulacio, optimitzacio i control de processos i sistemesdesenvolupar i tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base la resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny , simulacio, optimitzacio i control de processos i sistemesdesenvolupar i

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny electrònic assistit per ordinador

Disseny electrònic assistit per ordinadorels seguents coneixements : - utilitzacio d'aplicacions industrials per al disseny electronic. - treball amb dispositius digitals programables. - fpgas. 2. aproximacions de programacio: esquematic, vhdl, labview. 3. labview, exemples aplicats. disseny de plaques de circuit impres. 1. peculiaritats de

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Electrònica digital

i concepcio la per bases les l'estudiant a oferirdisseny de sistemes digitals. familiaritzar l'estudiant amb les eines cad pel i d'analisis capacitat aud_comu:disseny de circuits combinacionals i sequencials, sincrons i asincrons, i d'utilitzacio i permeten desenvolupar habilitats basiques relacionades amb eines cad pel disseny , simulacio i implementacio de circuits digitals, aixi com iniciar combinacionals aritmetics (sumadors, restadors i comparadors) i sistemes de numeracio. - disseny de circuits aritmetics amb vhdl. - multiplexors. - decodificadors / demultiplexors. - codificadors. - 2 hores. al laboratori s'ha de dur a terme el disseny , la simulacio i implementacio de circuits digitals tant combinacionals

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Processos d'aprestos i acabats

el amb l'estudiant a professionalitzar oag1.disseny de processos d'aprest i d'acabat, amb la gestio de la d'aprest i acabat 1.1. concepte d'aprest i acabat. importancia en el disseny textil. 1.2. principals efectes aportats per les operacions d'aprest i acabat. 1.3. proces d'impregnacio a foulard. · aplicacio d'aprest per recobriment i spray. disseny d'efectes en base a aprests adicionants · efectes unitaris d'aprest: aprest

Curs: 2014-15

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Infraestructures del transport aeri

aeri; els principals sistemes, procediments operacionals i de gestio. · disseny ar de manera elemental procediments de vol instrumental. · sostenibilitat i els codis deontologics de la professio en el disseny i l'avaluacio de solucions tecnologiques. tercera llengua: coneixer una tercera llengua, de laboratori en grups de 2-3 persones. les practiques estan disseny ades per reforcar els conceptes teorics i permeten desenvolupar habilitats (fua) · reduced vertical separation minima (rvsm) · criteris generals per al disseny de procediments instrumentals. marge de superacio d'obstacles. superficies limitadores. · presentacio escrita i oral del treball realitzat pels equips. projecte de disseny de procediments practiques especifiques de basics en forma d'examen (30%) 3. projecte informatic i projecte de disseny de procediments (45%) 4. actitud i participacio (10%)

Curs: 2011-12

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Ampliació d'electrònica

senyals analogics i digitals a traves d'un microcontrolador. - saber disseny ar el control d'un petit sistema d'instrumentacio capac de captar a per capacitatdisseny ar sistemes electronics i d'instrumentacio industrial. estructures per a la implementacion d'automats sincrons. t9 - alternatives de disseny sobre silici alternatives de

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny d'estructures lineals i laminars no teixides

Disseny d'estructures lineals i laminars no teixidesda sistema en funcio a la seva aplicacio en el disseny textil. control dels fils texturats. tema 4: estructures laminars no teixides 4.1

Curs: 2017-18

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Disseny de processadors

Disseny de processadors

Curs: 2017-18

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny de circuits nanoelectrònics

Disseny de circuits nanoelectrònics

Curs: 2016-17

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny de sistemes productius i logístics

Disseny de sistemes productius i logístics

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Tipus: Curs

Filtres electrònics analògics i digitals

sistemes, analogics i discrets i les eines d'analisi necessaries pel disseny de filtres i es segueix explicant els diferents tipus de circuit rlc filtres 2n ordre (2a part) continguts - finalitzar filtres segon ordre.- disseny en cascada (tipologies inv, no inv)- exemples, exercicis.- explicar estructura

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Teoria i història 2

termes lliures: Disseny

Curs: 2009-10

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny de sistemes productius i logístics

Disseny de sistemes productius i logístics

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Control automàtic

finalitzar l'assignatura, l'estudiant ha de ser capac de analitzar i disseny ar sistemes de control digital i ha de tenir la per capacitatdisseny ar sistemes de control i automatitzacio industrial. coneixement sobre els fonaments igualment es presenten, s'analitzen i es resolen problemes d'analisi i disseny de sistemes de control, sovint inspirats en situacions reals. els treballs de bode. marge de guany i marge de fase. tema 6 disseny i implementacio de controladors digitals controladors digitals i algorismes de control.

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Tecnologia òptica I

descriuen. ­ donar a coneixer els processos i parametres de disseny de les lents monofocals i multifocals ­ ensenyar els procediments disseny i fabricacio de muntures tema 1. muntures plastiques tema 2. muntures metal·liques classes

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Projectes d'enginyeria física 2

conclusions raonades amb base a aquestes dades - plantejar problemes experimentals, disseny ar els experiments adequats per la seva resolucio i analitzar gestio de projectes, aplicar solucions sistemiques a problemes complexos i disseny ar i gestionar la innovacio en l'organitzacio.comunicacio eficac oral i entre la seguent oferta (entre parentesi trobareu el professor responsable): 1. disseny i realitzacio d'una campanya de mesures aerodinamiques sobre objectes. (daniel

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Mechanism Design

esforcos i el moviment en els sistemes mecanics. - analitzar i disseny ar mecanismes com a resultat d'un problema concret de moviment. - i dinamic dels sistemes mecanics.d7. capacitat per a simular i disseny ar mecanismes com solucio a un problema mecanic concret.d8. capacitat punt i a un eix.2 - sintesi de mecanismes.3 - disseny d'elements de maquines: volants, frens, sistemes d'embragatge, eixos, corretges, cadenes,

Curs: 2016-17

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Pneumàtica bàsica

de treball i comandament, disponibles actualment en el mercat, per  disseny ar de circuits pneumatics sequencials amb diferents sistemes de resolucio. habilitats, aptituds apren la simbologia pneumatica. el funcionament dels elements pneumatics. disseny ar circuits pneumatics planificacio aquest modul es basa en l'exposicio per part

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Projectes d'enginyeria física 2

conclusions raonades amb base a aquestes dades - plantejar problemes experimentals, disseny ar els experiments adequats per la seva resolucio i analitzar gestio de projectes, aplicar solucions sistemiques a problemes complexos i disseny ar i gestionar la innovacio en l'organitzacio.comunicacio eficac oral i entre la seguent oferta (entre parentesi trobareu el professor responsable): 1. disseny i realitzacio d'una campanya de mesures aerodinamiques sobre objectes. (daniel

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Projectes d'enginyeria física 2

conclusions raonades amb base a aquestes dades - plantejar problemes experimentals, disseny ar els experiments adequats per la seva resolucio i analitzar gestio de projectes, aplicar solucions sistemiques a problemes complexos i disseny ar i gestionar la innovacio en l'organitzacio.comunicacio eficac oral i entre la seguent oferta (entre parentesi trobareu el professor responsable): 1. disseny i realitzacio d'una campanya de mesures aerodinamiques sobre objectes. (daniel

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Projectes d'enginyeria física 2

raonades amb base a aquestes dades - plantejar problemes experimentals, disseny ar els experiments adequats per la seva resolucio i analitzar gestio de projectes, aplicar solucions sistemiques a problemes complexos i disseny ar i gestionar la innovacio en l'organitzacio. comunicacio eficac oral i entre la seguent oferta (entre parentesi trobareu el professor responsable): 1. disseny i realitzacio d'una campanya de mesures aerodinamiques sobre objectes. (daniel

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Projectes d'enginyeria física 2

conclusions raonades amb base a aquestes dades - plantejar problemes experimentals, disseny ar els experiments adequats per la seva resolucio i analitzar gestio de projectes, aplicar solucions sistemiques a problemes complexos i disseny ar i gestionar la innovacio en l'organitzacio.comunicacio eficac oral i entre la seguent oferta (entre parentesi trobareu el professor responsable): 1. disseny i realitzacio d'una campanya de mesures aerodinamiques sobre objectes. (daniel

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Projectes d'enginyeria física 2

raonades amb base a aquestes dades - plantejar problemes experimentals, disseny ar els experiments adequats per la seva resolucio i analitzar gestio de projectes, aplicar solucions sistemiques a problemes complexos i disseny ar i gestionar la innovacio en l'organitzacio. comunicacio eficac oral i entre la seguent oferta (entre parentesi trobareu el professor responsable): 1. disseny i realitzacio d'una campanya de mesures aerodinamiques sobre objectes. (daniel

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Seguretat i administració de xarxes

un cop finalitzada l'assignatura l'estudiant haura de ser capac de disseny ar, implementar i administrar una xarxa d'ordinadors tenint en compte manteniment sistemes, serveis i aplicacions informatiques. cefc8. capacitat per a analitzar, disseny ar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i l'estudiant haura d'anar assimilant els coneixements necessaris per tal de disseny ar i implementar una xarxa d'ordinadors plenament funcional. els equips

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Electrònica digital

1. comprensio i domini dels conceptes basics sobre l'analisi i disseny de sistemes digitals. 2. coneixement dels llenguatges de descripcio de numeracio. 1.5.- portes logiques. 1.6.- nivells logics. 1.7.- els transistors cmos. 1.8.- consum energetic. 2.- disseny amb logica combinacional 2.1.- introduccio. 2.2.- equacions booleanes. 2.3.- algebra de boole. 2.4.- de

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Organització industrial

de sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base la resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny , simulacio, optimitzacio i control de processos i sistemes.. dirigir i i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: classificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. bases quantitatives per a la presa de

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Organització industrial

de sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base la resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny , simulacio, optimitzacio i control de processos i sistemes.. dirigir i i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: classificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. bases quantitatives per a la presa de

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Processament de minerals

disseny , operacio i manteniment de les plantes de processament de disseny , operacio i manteniment de plantes de preparacio i tractament desenllodat i transport. separacio solid-liquid. 4. plantes de processament de minerals. disseny de plantes. seguretat, qualitat i medi ambient a les plantes.

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Organització industrial

de sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base recursos disponibles. l'estudiant / a sera capac d'utilitzar eines d'analisi i disseny assistit per ordinador de sistemes de control en les tasques i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: classificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. bases quantitatives per a la presa de

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Automatització industrial

us. analitzar un problema, especificar els elements hardware adients i disseny ar un algoritme que el resolgui amb les seves restriccions personals i ampliant les fonts d'informacio indicades. ce29. capacitat per a disseny ar sistemes de control i automatitzacio comunicacio eficac oral i escrita seguretat. t4 supervisio de processos industrials sistemes scada. xarxes de comunicacions industrials. disseny d'interficies de supervisio i hmi. monitoritzacio de processos. t5 domotica automatitzacio adaptada

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Processament de minerals

disseny , operacio i manteniment de les plantes de processament de disseny , operacio i manteniment de plantes de preparacio i tractament separacio solid-liquid. titol del contingut 4: plantes de processament de minerals. disseny de plantes. seguretat, qualitat i medi ambient a les plantes.

Curs: 2017-18

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Sistemes avançats de la producció

tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base la resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny , simulacio, optimitzacio i control de processos i sistemesdesenvolupar i

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Sistemes avançats de la producció

tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base la resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny , simulacio, optimitzacio i control de processos i sistemes desenvolupar i

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Electrònica analògica

dels fonaments i aplicacions de l'electronica analogica elo: capacitat per a disseny ar sistemes electronics analogics, digitals i de potencia en les que el professor guiara als estudiants en el disseny , analisis i muntatge de circuits electronics analogics. (90%) b) sessions tensio integrats 6.3 especificacions de rendiment 6.4 fonts de tensio de referencia 6.5 disseny de fonts de tensio lineals tema 7: conversors de magnitud 7.1 introduccio de hauran alumnes ad1 elsdisseny ar l'etapa analogica d'un sistema electronic (el qual el professor

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Automatització industrial

ser capac al finalitzar l'assignatura d' integrar aquests elements en el disseny de projectes d'automatitzacio, tant en aspectes de programari com maquinari, en xarxa, projector i equipament del laboratori al-116 laboratori de disseny de sistemes interactius scada sistemes i supervisio control, de saladisseny ergonomic de centre de control sala de control industrial supervisio industrial competencies professionals model

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Electrònica analògica

o estudianta ha de ser capac de: - analitzar i disseny ar circuits analogics, fonts d'alimentacio i convertidors de potencia. - electronic, aixi com iniciar l'estudiant en l'aplicacio del metode de disseny electronic al laboratori. en general, abans i despres de cada

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Electrònica analògica

de capacitat ce25.disseny ar circuits d'electronica analogica i digital, de conversio analogic-digital i practiques on els alumnes hauran de resoldre problemes d'analisi i disseny individualment i en grup. classes de laboratori on es realitzaran

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Sistemes electrònics de control

(1) obtenir models parametrics de la planta a controlar, (2) disseny ar els controladors mes adients, i (3) analitzar el comportament i de bode)   2. control analogic   2.1. lloc de les arrels d'evans   2.2. disseny de controladors analogics (pid, avenc/retard, model intern)   2.3. control modal (controlabilitat/observabilitat

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i sistemes lineals

temporal com frequencial amb especial emfasi en l'analisi i el disseny de circuits selectius en frequencia d'us profus en sistemes de passa-tot (desfasador) de primer i segon ordre. parametres especifics (q...) - disseny de filtres passius i actius de primer i segon ordre. tema

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Prat Vallverdú, Josep. AV40 - Tècniques de redisseny. Prototips virtuals (Pòster-resum)

re de tecniques - av40 josep. vallverdu, pratdisseny . prototips virtuals (poster-resum)aplicacio practica de tecniques de re-

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Treballs d'estudiants

Electrònica analògica

tant en el domini temporal com en el frequencial. * disseny ar els elements d'un sistema electronic per a que desenvolupi dels fonaments i aplicacions de l'electronica analogica ce24. capacitat per a disseny ar sistemes electronics analogics, digitals i de potencia. ce25. coneixement i magistrals, l'aprenentatge cooperatiu, la resolucio d'exercicis i problemes, i el disseny i muntage de prototips electronics al laboratori.

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Prat Vallverdú, Josep. AV40 - Tècniques de redisseny. Prototips virtuals (Memòria)

re de tecniques - av40 josep. vallverdu, pratdisseny . prototips virtuals (memoria)aplicacio practica de tecniques de re-

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Treballs d'estudiants

Eficiència energètica

context de l'edificacio · identificar les tecniques i principis de disseny de l'eficiencia energetica dels edificis. · utilitzar les tecniques i energetiques. recursos energetics. mercats d'emissions i politiques energetiques. factors climatics. disseny respectuos amb el mediambient. energies renovables. c2 eficiencia energetica en els

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Tipus: Curs

Prat Vallverdú, Josep. AV40 - Tècniques de redisseny. Prototips virtuals (Memòria)

re de tecniques - av40 josep. vallverdu, pratdisseny . prototips virtuals (memoria)aplicacio practica de tecniques de re-

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Treballs d'estudiants

Prat Vallverdú, Josep. AV40 - Tècniques de redisseny. Prototips virtuals (Pòster-resum)

re de tecniques - av40 josep. vallverdu, pratdisseny . prototips virtuals (poster-resum)aplicacio practica de tecniques de re-

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Treballs d'estudiants

Instrumentació

l'ambit de la fisica, l'enginyeria i la nanotecnologia. aptitud per disseny ar experiments utilitzant el metode cientific, aixi com amb criteris

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Instrumentació

l'ambit de la fisica, l'enginyeria i la nanotecnologia. aptitud per disseny ar experiments utilitzant el metode cientific, aixi com amb criteris

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Sincronització i modems d'alta velocitat

comunicacions i de teoria de la informacio, donant importancia als disseny s "cross-layer", cada cop mes importants en transmissio radio, tant capacitat del canal   3. tecniques de predistorsio en transmissio (6 hores)   3.1. disseny amb total coneixement del canal o csi, sense csi i

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Instrumentació

solucio de problemes de forma sistematica i creativa.capacitat per concebre, disseny ar, implementar i operar sistemes complexos en l'ambit de l'enginyeria

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Instrumentació

concebre, per capacitatdisseny ar, implementar i operar sistemes complexos en l'ambit de l'enginyeria

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'empreses

i d'incertesa, i prendre decisions mitjancant eines d'enginyeria. identificar, analitzar, diagnosticar, disseny ar i implantar solucions en sistemes sociotecnics complexes. coneixer i comprendre empresarials? com es prenen les dedisions a l'empresa? 5. estructura i disseny organitzatiu en aquest tema s'introdueix a l'estudiant en el

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Modelització en processament de minerals

dels coneixements avancats en les tecnologies per gestionar, planificar i disseny ar instal·lacions de trituracio, molta i classificacio volumetrica, implementacio d'aquestes planificar, a per capacitatdisseny ar i gestionar instal·lacions de tractaments de recursos minerals. coneixement adequat

Curs: 2017-18

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Cinemàtica i dinàmica de màquines

que els generen. 3. coneixer els parametres de funcionament i disseny dels mecanismes de barres, lleves, engranatges, corrioles i corretges. 4. d'avaluacio (7). 2.entrega de grup (i grup nº): estudi d'un mecanisme disseny at en 3d proposat pel professor, per a l'analisi cinematic

Curs: 2015-16

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Microones

l'objectiu es que l'estudiant aprengui les tecniques basiques d'analisi i disseny de circuits de microones, i que conegui les diverses tecnologies

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Projectes de fi de carrera I

desenvolupament d'un projecte.   2.1. l'etapa de definicio. necessitat i oportunitat   2.2. el disseny global   2.2.1. requeriments i especificacions.   2.2.2. proposta i estudi d'alternatives   2.2.3. eleccio de

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Enginyeria de minerals

liquids i gasos. · coneixements necessaris per a la planificacio, disseny i gestio d'instal·lacions de tractament de recursos minerals, plantes metal·lurgiques, distribucio i emmagatzematge de solids, liquids i gasos. capacitat per planificar, disseny ar i gestionar instal·lacions de tractaments de recursos minerals, plantes

Curs: 2017-18

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Instrumentació bàsica

entendre el funcionament i seleccionar interficies analogic-digitals. · analitzar i disseny ar un sistema de mesura electronic. per capacitatdisseny ar sistemes electronics i d'instrumentacio industrial.

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Lab. circuits electrònics

disseny ar circuits i sistemes electronics per a la millora de sinusoidals: principi de funcionament, criteri d'estabilitat i concicio d'oscil·lacio, especificacions de disseny (amplitud, frequencia d'oscil·lacio, forma d'ona, etc) 2.2.- classificacio d'oscil·ladors: el pont

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

l'organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient.identificar, analitzar, diagnosticar, disseny ar i implantar solucions en sistemes sociotecnics complexes.planificar, organitzar, implantar,

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Comunicacions II

= 0. revisio d'espai de senyal ambsenyals limitades en banda   3.2. disseny de senyals per a canals limitats en banda   3.2.1. criteri de

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Senyals i sistemes II

frequencial, fase lineal, analisi i realitzacio de sistemes discrets. (12hores)   5. disseny de filtres. especificacio i

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

l'organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient.identificar, analitzar, diagnosticar, disseny ar i implantar solucions en sistemes sociotecnics complexes.planificar, organitzar, implantar,

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Gestió d'explotació d'edificis

a mesura que es vagin assolint els conceptes dels apartats disseny ats en el contingut de l'assignatura. les classes practiques es distribuiran durabilitat: conceptes de vida util i vida residual. · criteris de disseny de mantenibilitat (obres i instal·lacions) · criteris de sostenibilitat · criteris de

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Tipus: Curs

Interconnexió de xarxes

utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per disseny ar i executar cerques simples adequades a l'ambit tematic. la setmana. projecte de xarxa en grups de 5 estudiantes, s'enfronten al disseny d'una xarxa d'area local sobre unes especificacions donades pel professor.

Curs: 2015-16

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Direcció d'empreses

prendre decisions mitjancant eines d'enginyeria.adquirir les habilitats relacionades amb el disseny i la gestio d'organitzacions complexes, que inclouen la direccio de p's de mintzberg.2. la implantacio de l'estrategias'estudia com implantar l'estrategia disseny ada en les organitzacions i com afecten les forces externes.

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

l'organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient. identificar, analitzar, diagnosticar, disseny ar i implantar solucions en sistemes sociotecnics complexes. planificar, organitzar, implantar,

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

l'organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient. identificar, analitzar, diagnosticar, disseny ar i implantar solucions en sistemes sociotecnics complexes. planificar, organitzar, implantar,

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Fenòmens de transport

informatica apropiada, com a base cientifica i tecnologica per al disseny de nous productes, processos, sistemes i serveis, i per a

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Dibuix I

de fluids, hidraulica, electricitat i electromagnetisme aptitud per a concebre, calcular, disseny ar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions 2001. isbn 84-8301-418-1 troba'l a la biblioteca coch, helena; serra, rafael. el disseny energetic a l'arquitectura. 3a ed. barcelona: upc, 1999. isbn 84-8301-359-2 troba'l

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Estructures i construcció industrial

i calcul al per capacitats i coneixements mec:disseny d'estructures i construccions industrials

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Urbanística II

urbans capacitat per a redactar projectes d'obra civil (t) capacitat per a disseny ar i executar projectes urbans i projectes d'urbanitzacio, jardineria i

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Fonaments d'electrònica

electronics i la seva modelitzacio en circuits equivalents. introduccio al disseny de circuits per aplicacions electroniques i de telecomunicacions. saber identificar

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Generació d'energia elèctrica

utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per disseny ar i executar cerques simples adequades a l'ambit tematic. emprenedoria i

Curs: 2016-17

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Òptica geomètrica i instrumental

reparacions, i el control de qualitat del producte acabat identificar el disseny i caracteristiques de les diferents ajudes especifiques per a baixa

Curs: 2011-12

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Electrònica en les telecomunicacions

utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per disseny ar i executar cerques simples adequades a l'ambit tematic. us eficient

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Economia, ètica i societat

utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per disseny ar i executar cerques simples adequades a l'ambit tematic.

Curs: 2016-17

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Temari. Disseny Electrònic Assistit per Ordinador

temari.disseny electronic assistit per ordinador

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Apunts

Nano&Microtechnology

investigar, per capacitatdisseny ar, desenvolupar i caracteritzar la dinamica de sistemes complexos que

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura

condicionament ambiental dels edificis, i en les tecniques digitals de disseny i produccio material.

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Oficina tècnica

coneixements que possibilitin l'aplicacio dels estudis d'enginyeria realitzats en el disseny i la realitzacio de projectes de productes i instal.lacions.

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Tutorial de disseny electrònic : Cadence Orcad PCB Designer

de tutorialdisseny electronic : cadence orcad pcb designer

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Apunts

Disseny del pla pilot

disseny del pla pilot

Curs: 2016-17

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Apunts

Disseny i realització d’una campanya de mesures aerodinàmiques sobre objectes

disseny i realitzacio d’una campanya de mesures aerodinamiques sobre objectesdavid amat,

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Treballs d'estudiants

Tema 3. DISSENY DE FILTRES BUTTERWORTH

3. temadisseny de filtres butterworth

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Sistemes Combinacionals: Introducció a les Funcions Lògiques i a la Minimització d'Expressions

d'expressionsen aquest quadern es tractara l’algebra que s’empra en el disseny de sistemes digitals atemporals. un sistema atemporal es aquell en que

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Circuits i Sistemes Lineals - Condicionador de senyal per acceleròmetre

una rubrica preparada pels professors. en aquest treball cal que l'alumne disseny i un circuit basat en amplificador operacional per tal d'adaptar

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Consells per a un millor disseny de cursos a Atenea

millor un a per consellsdisseny de cursos a atenea

Curs: 2011-12

Centre:

Tipus: Apunts

Màquines elèctriques

i calcul pel capacitatdisseny de maquines electriques. coneixements sobre control de maquines i accionaments electrics

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny de PID

disseny de pid

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Exemple de disseny topdown

de exempledisseny topdown

Curs: 2010-11

Centre: Escola d'Enginyeria de Terrassa

Tipus: Programari

Disseny d'una metodologia docent basada en la creació de vídeos docents de baix cost per al desenvolupament de competències transversals a la UPC

disseny d'una metodologia docent basada en la creacio de videos docents

Curs: 2011-12

Centre:

Tipus: Apunts

Quadern d'activitats: Eines software per al disseny de filtres. Tutorial bàsic de processament de senyal i filtres digitals amb Matlab

al per software eines d'activitats: quaderndisseny de filtres. tutorial basic de processament de senyal i filtres

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Apunts

Disseny de plaques de circuit imprès

disseny de plaques de circuit impres

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Apunts

Modelització i control de sistemes biomèdics

utilitzar el comportament d'un sistema dinamic; utilitzar eines de programacio; disseny ar models per entendre el seu acompliment; avaluar diverses estrategies

Curs: 2013-14

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Instal·lacions intel·ligents

electriques. objectius especifics: - adquirir els conceptes per comprendre i disseny ar aplicacions amb microcontroladors. - coneixer els components d'un sistema

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Organització d'empreses

processos i de productes2.1.3. metodologia de la implantacio deprocessos i disseny del producte. matriu producte-proces2.2. gestio de la produccio. sistemes deproduccio

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Empresa

funcio de direccio: cultura; lideratge; pensament estrategic; definicio de l'estrategia; disseny de l'organitzacio; sistemes d'informacio i control de gestio   tema 10: internacionalitzacio

Curs: 2010-11

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Lab. automatització industrial

sessions i en dues parts: part i- sessions i a v 1- disseny de processos amb grafcet. conceptes basics. elements, regles i estructures 2-

Curs: 2008-09

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Sistemes de producció vegetal

un sistema de cultiu: rotacio, alternativa i itinerari tecnic · el disseny d'itineraris tecnics eficients, integrant els conceptes basics adquirits a bases

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Curs

Fluxos en xarxes

aplicacions. conceptes basics de teoria de grafs. conceptes basics de disseny i analisi d'algorismes. problemes de camins minims. definicio, i hipotesis de modelitzacio.

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Processament de senyal audiovisual i de comunicacions

i interpolacio. - filtre de wiener en frequencia. - regressio lineal i disseny de minims quadrats. tema 5. filtratge adaptatiu - metode de gradient per

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Comunicacions analògiques i digitals

i l'analisi de fonamentsdisseny de sistemes de comunicacions analogiques i digitals. mig quadrimestre :

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Teoria de màquines i mecanismes

de teoria de maquines i mecanismes. coneixements i capacitats pel calcul, disseny i assaig de maquines.

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Física 1

utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per disseny ar i executar cerques simples adequades a l'ambit tematic. capacitat per

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Lògica i àlgebra

utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per disseny ar i executar cerques simples adequades a l'ambit tematic. aprenentatge autonom

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Fenòmens del transport

de materia, operacions de separacio, enginyeria de la reaccio quimica, disseny de reactors i valoritzacio i transformacio de materies primeres i

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Tipus: Curs

Circuits i components electrònics

basics utilitzats a l'electronica. enfrontar l'alumne amb problemes elementals de disseny . introduccio a circuits electronics no lineals

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

QUÍMICA ORGÀNICA

de materia, operacions de separacio, enginyeria de la reaccio quimica, disseny de reactors i valoritzacio i transformacio de materies primeres i

Curs: 2018-19

Centre: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Tipus: Curs

Programació de dispositius mòbils

programacio dels dispositius mobils   tecniques de programacio per a dispositius mobils   especificacio, disseny i implementacio d'aplicacions per a dispositius mobils   interaccio de dispositius mobils

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Reducció, reutilització i reciclatge en la construcció

l'actualitat es plantegi la necessitat de minimitzar l'impacte ambiental, de disseny ar per mes enlla de la vida util i d'aplicar

Curs: 2015-16

Centre: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Tipus: Curs

Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura

condicionament ambiental dels edificis, i en les tecniques digitals de disseny i produccio material.

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Prevenció de la contaminació i sostenibilitat

de sostenibilitat i codis deontologics de la professio en el disseny i la solucio de solucions tecnologiques. identifica la necessitat d'aplicar

Curs: 2014-15

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Teoria I

coneixement de les diverses tradicions arquitectoniques, urbanistiques, paisatgistiques i de disseny , en base als seus fonaments tecnics, ambientals, economics, socials

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Urbanística IV

urbans capacitat per a redactar projectes d'obra civil (t) capacitat per a disseny ar i executar projectes urbans i projectes d'urbanitzacio, jardineria i

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Tècniques i sistemes de construcció industrialitzada

de la construccio industrialitzada. · la solucio dels problemes especifics del disseny i el projecte amb aquests elements de construccio. · determinar els

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Sistemes de producció integrats

basics dels sistemes de produccio i fabricacio. ce29. capacitat per a disseny ar sistemes de control i automatitzacio

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Meteorologia i oceanografia nàutiques

diferents parts d'un document academic i d'organitzar-ne les referencies bibliografiques, disseny ar-ne i executar-ne una bona estrategia de cerca avancada amb

Curs: 2016-17

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Senyals i sistemes

eines i conceptes basics que s'utilitzaran en assignatures posteriors pel disseny i analisi de senyals i sistemes d'audio, video i comunicacions,

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Tècniques i sistemes de construcció industrialitzada

de la construccio industrialitzada. · la solucio dels problemes especifics del disseny i el projecte amb aquests elements de construccio. · determinar els

Curs: 2012-13

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura

condicionament ambiental dels edificis, i en les tecniques digitals de disseny i produccio material.

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Matemàtica discreta

utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per disseny ar i executar cerques simples adequades a l'ambit tematic.aprenentatge autonom

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Matemàtica discreta

utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per disseny ar i executar cerques simples adequades a l'ambit tematic. aprenentatge autonom

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs