Cercador

Cercant per la paraula: Disseny de circuits

Circuits i sistemes digitals

catalegs de circuits integrats digital, per poder-los usar en el disseny d'aplicacions. - analisi, simulacio i d'especificacio, tema el combinacionals treballaran circuitsdisseny i simulacio de circuits combinacionals descrits en vhdl: - sistemes de de generalment (ex), exercicis o problemes problemesdisseny d'aplicacions relacionades amb la materia de sistemes digitals. es treballen en molts casos, verificacio de la solucio (la majoria de disseny s es poden i s'han de simular amb el programari ha l'estudiantat l'assignatura acabar ende ser capac capacidad telecom. 14 cede analisis y diseno tot el quadrimestre per realitzar problemes i projectes que s'han de lliurar en dates simulacio i disseny d'especificacio, tema el combinacionals treballaran circuitsde circuits combinacionals generalment (ex), exercicis o problemes problemesde disseny d'aplicacions relacionacom el nivell d'aprenentatge individual i admet la millora continua de l rendiment cada exercici, control o qualsevol altra tasca encarregada tingui: plantejament, de senvolupament, solucio i, en molts casos, verificacio basica brown, s.; vranesic, z. fundamentals of digital logic with vhdl de sign. new york: ed. mcgraw-hill international, 2005. isbn 0072499389 troba'l a Circuits i sistemes digitalsCircuits i sistemes digitalsCircuits i sistemes digitalsCircuits i sistemes digitalsCircuits i sistemes digitalsCircuits i sistemes digitalsCircuits i sistemes digitals- interpretar la documentacio (normalment en angles) de catalegs de circuits integrats digital, per poder-los usar en el disseny d'aplicacions. - circuits combinacionals treballaran el tema d'especificacio, disseny i simulacio de o modul auxiliar implementat en un dispositiu pld/fpga o tambe circuits analogics de condicionament de senyals. exemples de projectes d'aquesta mena poden

Curs: 2012-13

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Ampliació d'electrònica

senyals analogics i digitals a traves d'un microcontrolador. - saber disseny ar el control d'un petit sistema d'instrumentacio capac de captar a per capacitatdisseny ar sistemes electronics i d'instrumentacio industrial. estructures per a la implementacion d'automats sincrons. t9 - alternatives de disseny sobre silici alternatives de basica l'arquitectura entendre -de ls microprocessadors. - entendre l'estructura logistics programables i/o microprocessadors, sistemes d'instrumentacio electronica i sistemes d'electronica de potencia) i dirigir projectes classes en estructurada esta l'assignaturade teoria (28 hores) i sessions practiques presentacio - t0de l'assignatura presentacio organitzacio - 0 p0 practica labde ls grups qualificacio lade l'assignatura s'obte a partir i final parcial, examens elsde la convocatoria extraordinaria son proves escrites amb la durada estipulada embed givargis. tony / vahid basica frankde d system i connexions amb semiconductors. proces de disseny i fabricacio dels circuits integrats. les mascares. tecniques de definicio de mascares per a a la biblioteca sedra, adel s. ; smith, kenneth c.. microelectronic circuits . 7th ed.. new york: oxford university press, 2016. isbn

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i sistemes lineals

temporal com frequencial amb especial emfasi en l'analisi i el disseny de circuits selectius en frequencia d'us profus en sistemes de passa-tot (desfasador) de primer i segon ordre. parametres especifics (q...) - disseny de filtres passius i actius de primer i segon ordre. tema principal l'objectiude l'assignatura es l'estudi autonom - nivell 1: dur a terme les tasques encomana de s en el temps previst, tot treballant amb les fonts classes expositives classes laboratori treball en grup (no presencial) treball individual (no presencial) proves de resposta llarga (control) proves d'aplicacio. ambit conceptual - marc lineals. circuits els 1. temade finicio practiquesde laboratori sis sessions al laboratori corresponents a l'aplicacio practica final nota lade l'assignatura s'obtindra a partir and analysis the g.j. toussaint, a.j.; rosa, r.e.; basica thomas,de sign of linear circuits. 7th ed. hoboken, nj [etc.]: john Circuits i sistemes linealsdels l'estudi es l'assignatura de principal l'objectiucircuits lineals com a processadors analogics de senyals electrics. amb aquest els 1. temacircuits lineals. marc conceptual - ambit d'aplicacio. definicio de circuit. rosa, a.j.; toussaint, g.j. the analysis and design of linear circuits . 7th ed. hoboken, nj [etc.]: john wiley & sons, termes lliures: circuits

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Interconnexió de xarxes

utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per disseny ar i executar cerques simples adequades a l'ambit tematic. la setmana. projecte de xarxa en grups de 5 estudiantes, s'enfronten al disseny d'una xarxa d'area local sobre unes especificacions donades pel professor. Interconnexió de xarxesInterconnexió de xarxesInterconnexió de xarxesInterconnexió de xarxesinterconnexio l'assignatura acabar ende xarxes, l'estudiant/a ha utilizacion y conocimiento telecom. 17 cede los conceptos es l'assignaturade senvolupa en treball individual i en treball en grup. les classes xarxa d'una introduccio arquitecturade telecomunicacions. conceptes laboratoride xarxes d'area local aquesta activitat familiaritza l'estudiant amb l'entorn hardware i d'avaluacio criteris els s'aplicarande finits a la infoweb proposa activitats les totesde s son obligatories, tant les dirigire y comunicaciones w. basica stallings,de s bucles. elements del protocol stp. missatges stp. canvis de topologia. - virtual lan creacio de circuits virtuals. conceptes de domini de col·lisio i de domini de broadcast

Curs: 2015-16

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Disseny i fabricació de circuits electrònics

Disseny i fabricaci√≥ de circuits electr√≤nicsDisseny i fabricaci√≥ de circuits electr√≤nicscompren quatre pilars considerats com a basics dintre de l'ambit del disseny i la implementacio de sistemes electronics: - l'estat de l'art aquests coneixements s'han d'aplicar per desenvolupar un projecte que requereix disseny i implementacio electronica per solucionar un determinat problema d'aplicacio (fase disseny electronic asistit per ordinador 1.1.- generalitats sobre les pcb: tipus i Disseny i fabricaci√≥ de circuits electr√≤nicsDisseny i fabricaci√≥ de circuits electr√≤nicsconsi pilars compren quatre l'assignaturade rats com a basics dintre consta l'assignaturade dues fases ben diferenciageneralitats sobre les pcb: tipus i elements d'una pcb dintre de l disseny cad 1.2.- disseny esquematic. operacions basiques: annotacion, erc activitats les mitjancant globalment avluat es l'estudiant/ade laboratori guiavaloracio lade ls diferents apartats esta regulada per les condicions generals francisco jose; manzaneque plaza, jose manuel; murgui rodriguez, jaume. diseno de circuitos electronicos asistido por orDisseny i fabricaci√≥ de circuits electr√≤nicsDisseny i fabricaci√≥ de circuits electr√≤nicssoftware  cad/cam - la integritat i seguretat en el funcionament dels circuits electronics - els sistemes de produccio de sistemes electronics. amb

Curs: 2012-13

Centre: Escola Polit√®cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr√ļ

Tipus: Curs

ENGINYERIA D'RF

circuits en guia, mems...) i coneixer les seves possibilitats. · disseny ar circuits microstrip, hibrids a partir d'unes especificacions previes: filtres, utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per disseny ar i executar cerques simples adequades a l'ambit tematic.us eficient en aquesta assignatura els alumnes aprofundiran en les tecniques de disseny de circuits d'alta frequencia mes habituals, en les diferents tecnologies al introducciodisseny de circuits distribuitsels punts que es tractaran en aquest contingut de circuits de radiofrequenciainiciacio al ads (o software equivalent) disseny , fabricacio i mesura de dispositius passiusl'assignatura acabar ende enginyeria capacidad sis. 23 cede analisis tecniques les en aprofundiran alumnes els assignatura aquesta ende disseny disseny al introducciode circuits distribuitsels punts que es tractaran en aquest contingut son activitats que es finalitzaran i revisaran a l'aula, intercala de s en les exposicions d'avaluacio criteris els s'aplicarande finits a la infoweb circuits javier. temes, basicabarade microones amb linies sistemes, escriure les seves matrius s, resoldre problemes elementals de circuits (calcular perdues de retorn, perdues d'insercio o guany, acoblament, directivitat, assignatura els alumnes aprofundiran en les tecniques de disseny de circuits d'alta frequencia mes habituals, en les diferents tecnologies amb les de disseny al introducciocircuits distribuitsels punts que es tractaran en aquest contingut son els analitzador de xarxes i analitzador d'espectres.iniciacio al cad de circuits de radiofrequenciainiciacio al ads (o software equivalent)disseny, fabricacio i javier. temes, basicabaracircuits de microones amb linies de transmissio [en linia]. barcelona:

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Electrònica analògica

o estudianta ha de ser capac de: - analitzar i disseny ar circuits analogics, fonts d'alimentacio i convertidors de potencia. - electronic, aixi com iniciar l'estudiant en l'aplicacio del metode de disseny electronic al laboratori. en general, abans i despres de cada ha estudianta o l'estudiant l'assignatura acabar ende ser capac domini i comprensio aud_basica:de ls conceptes basics introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes basics de la materia. posteriorment i mitjancant exercicis practics intenta motivar i transformat circuit 1: -temade laplace 1.1 analisis d'exercicis i problemes, individualment o en grup realitzacio d'exercicis i problemes de manera individual no presencial, o be presencial i en grups suma la es final qualificacio lade les qualificacions parcials seguents: nota final = max(0,3*np1 + 0,3*np2; 0,6*ef) alguna realitza es no si -de les activitats thomson paraninfo, 2002. isbn 8497320999 troba'l a la biblioteca tomasi, wayne. sistemas de comunicaciones electronicas. 4¬™ ed. mexico d.f: pearson, 2003. isbn 970-26-0316-1 troba'l estudianta ha de ser capac de: - analitzar i dissenyar circuits analogics, fonts d'alimentacio i convertidors de potencia. - entendre el sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits electrics, de analisis laplace 1.1 de transformat circuit 1: -temacircuits mitjancant transformada de laplace 1.2 regim transitori i permanent 1.3 funcions de

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Disseny digital

Disseny digitalDisseny digitalDisseny digitalDisseny digitalDisseny digitalDisseny digitald'analisi, capacitatdisseny i verificacio experimental de subsistemes electronics digitals combinacionals i sequencials al introduccio 1. temadisseny digital l'abstraccio digital, sistemes i senyals digitals, comportament vs estructura, jerarquia. experimental verificacio i disseny d'analisi, capacitatde subsistemes electronics digitals combinacionals i sequencials emprant eines moobjectius, treballant amb eficacia i afavorint-hi la comunicacio, la distribucio de tasques i la cohesio. capacitat per id'aplicacio classes i expositives classesde laboratori treball en grup (no presencial) treball individual (no presencial) exercicis proves senyals digitals, comportament vs estructura, jerarquia. funcions logiques i algebra de boole. sistemes provesde resposta curta (control) 2 o 3 durant el curs, durada inclosa funcio en final qualificaciode les qualificacions respectives l'us permet es no examens els ende dispositius amb connexio inalambrica (mobils, portatils, tablets, etc.), ni digital s.l. harris, d.; harris, basica moneyde sign and computer architecture [en linia]. amsterdam: elsevier, 2013 [consulta: complexos. resultat de l'aprenentatge: l'estudiant es capac d'analitzar i dissenyar circuits combinacionals i sequencials, sincrons i asincrons i d'utilitzar rellotge. maquines algorismiques, unitats de dades i de control. tema 5. circuits digitals cmos tipus de cis digitals i families logiques. transistors mos.

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Pneumàtica bàsica

de treball i comandament, disponibles actualment en el mercat, per  disseny ar de circuits pneumatics sequencials amb diferents sistemes de resolucio. habilitats, aptituds apren la simbologia pneumatica. el funcionament dels elements pneumatics. disseny ar circuits pneumatics planificacio aquest modul es basa en l'exposicio per part l'objectiude l'assignatura es que el/la estudiant adquereixi els coneixements per a circuits objectius aprende a fer circuits pneumatics sequencials. continguts sistemes partir a s'obte final nota lade la seguent equacio: nota final = 0.25¬∑prova1 + 0.25¬∑treball apunts segalas. basica jordide pneumatica basica. 2000. jordi segalas. maual i comandament, disponibles actualment en el mercat, per  dissenyar de circuits pneumatics sequencials amb diferents sistemes de resolucio. aixi mateix es circuits objectius aprende a fer 1 - prova de la primera part de l'assignatura. ( circuits pneumatics), es realitza a mig curs. treball de recerca  - treball

Curs: 2011-12

Centre: Escola Polit√®cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr√ļ

Tipus: Curs

Fonaments d'electrònica

electronics i la seva modelitzacio en circuits equivalents. introduccio al disseny de circuits per aplicacions electroniques i de telecomunicacions. saber identificar ha l'estudiantde coneixer els components mes habituals coneixementde la instrumentacio i experimentacio: espavilar-se classes expositives classes laboratori treball en grup (no presencial) treball individual (no presencial) proves de resposta curta (test) proves analisi 1. temade circuits electrics conceptes provesde resposta llarga (control) control practiquesde laboratori: 20% examens parcials: 40% examen final: 40% en aquesta assignatura s'avaluara la j. circuitos y senales: introduccion a los circuitos lineales y de acoplamiento. barcelona: reverte, 1991. isbn 8429134581 troba'l a la biblioteca complementaria floyd, t.l. bena lluis vinas, prat josep sanahujes, altet de ro garcia-morato, luis orpella garcia, alberto turo peroy, antonio voz dels habituals mes components els coneixer de ha l'estudiantcircuits electrics i les seves caracteristiques. saber analitzar de analisi 1. temacircuits electrics conceptes de component i circuit electric. conductors i interruptors. generadors de (control) control llarga resposta de provescircuits amb condensador/bobina proves de resposta llarga (control) control de al.]. [et ll. vinas, basica pratcircuits i dispositius electronics: fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc,

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Electrònica en les telecomunicacions

utilitzar les col¬∑leccions, els espais i els serveis disponibles per disseny ar i executar cerques simples adequades a l'ambit tematic. us eficient 1.de scriure un senyal electric i la seva relacio amb la dominio y comprension telecom. 4 cede los conceptos basicos curs combina les seguents metodologies docents: - sessions expositives a carrec de l professor. - aprenentatge autonom, realitzant activitats basic analiside circuits 1. introduccio 2. lleis activitat una d'exercicis es resoluciode grup gran que es realitzara dintre i fora d'avaluacio criteris els s'aplicarande finits a la infoweb teoria bruce. a. basica carlson,de circuitos : ingenieria, conceptos y analisis font independent de corrent, curtcircuit i circuit obert. 5. analitzar circuits electrics de complexitat moderada formats pels elements esmentats a l'objectiu de basic analisicircuits 1. introduccio 2. lleis de kirchhoff 3. analisi de isbn 9789701061077 troba'l a la biblioteca prat vinas, lluis; bragos bardia, ramon. circuits i dispositius electronics : fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Electrònica digital

i concepcio la per bases les l'estudiant a oferirdisseny de sistemes digitals. familiaritzar l'estudiant amb les eines cad pel i d'analisis capacitat aud_comu:disseny de circuits combinacionals i sequencials, sincrons i asincrons, i d'utilitzacio i permeten desenvolupar habilitats basiques relacionades amb eines cad pel disseny , simulacio i implementacio de circuits digitals, aixi com iniciar combinacionals aritmetics (sumadors, restadors i comparadors) i sistemes de numeracio. - disseny de circuits aritmetics amb vhdl. - multiplexors. - decodificadors / demultiplexors. - codificadors. - 2 hores. al laboratori s'ha de dur a terme el disseny , la simulacio i implementacio de circuits digitals tant combinacionals oferir a l'estudiant les bases per la concepcio i disseny de sistemes digitals. familiaritzar l'estudiant amb les eines cad pel disseny disseny i d'analisis capacitat aud_comu:de circuits combinacionals i sequencials, sincrons i asincrons, i d'utilitzacio introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes basics de la materia.posteriorment i mitjancant exercicis practics intenta motivar i involucrar tema 1: introduccio als circuits logics - operacions logiques basiques. - analisis de circuits logics. - sintesi amb portes logiques. - tecnologia individual d'avaluacio continua (contingut 1, 3 i 4) realitzacio individual fora de l'aula fundamentos vranesic. zvonko, brown; basica stephen,de logica digital con diseno vhdl. 2ª ed. mexico df: mcgraw-hill, de descripcio de hardware vhdl i la de microprocessadors i circuits integrats. amb aquesta assignatura tambe es preten desenvolupar les competencies de disseny i d'analisis capacitat aud_comu:circuits combinacionals i sequencials, sincrons i asincrons, i d'utilitzacio de microprocessadors relacionades amb eines cad pel disseny, simulacio i implementacio de circuits digitals, aixi com iniciar l'estudiantat en l'aplicacio del metode cientific als introduccio 1: temacircuits logics - operacions logiques basiques. - analisis de dur a terme el disseny, la simulacio i implementacio de circuits digitals tant combinacionals com sequencials utilitzant eines cad pel disseny

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Circuits i components electrònics

basics utilitzats a l'electronica. enfrontar l'alumne amb problemes elementals de disseny . introduccio a circuits electronics no lineals de senvolupar eines per l'analisi basics conceptes 1.de ls circuits 1.1. variables j. circuitos y senales: introduccion a los circuitos lineales y de acoplamiento. barcelona: reverte, 2000. isbn 84-291-3458-1 troba'l a la biblioteca carlson, a. Circuits i components electr√≤nicsCircuits i components electr√≤nicsde l'analisi per eines desenvoluparcircuits electronics lineals. coneixer els components basics utilitzats a l'electronica. enfrontar dels basics conceptes 1.circuits 1.1. variables de

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Lab. circuits electrònics

disseny ar circuits i sistemes electronics per a la millora de sinusoidals: principi de funcionament, criteri d'estabilitat i concicio d'oscil·lacio, especificacions de disseny (amplitud, frequencia d'oscil·lacio, forma d'ona, etc) 2.2.- classificacio d'oscil·ladors: el pont en quan a les aptituds i actituds, l'assignatura preten: 1. de senvolupar la capacitat tecnica millora la a per electronics sistemes i circuits dissenyarde sistemes industrials i per al els conceptes importants, i muntatges al laboratori on es comproven de manera practica aquests coneixements. en aquest sentit, tambe es realitza armonica i resposta frequencial 1.2 les especificacions en els equips d'audio de mercat 1.3 dispositius discrets i integrats 1.4 el punt global nota lade l'assignatura s'obte a partir la valoracio d'aquests apartats esta regulada per les condicions generals de l'assignatura en el document "criteris un davis. basica barryde rstanding power supplies and oscilators. prentice hall, 1998. boylestad, robert l.. Lab. circuits electrònicsdissenyarcircuits i sistemes electronics per a la millora de sistemes industrials sintonitzadors de frequencia (filtres controlats), multiplicadors de senyal analogic (modulacio am), circuits sample & hold hall, 1997. franco, sergio. design with operational amplifiers and analog integrated circuits . mcgraw hill, malik, norbert r.. circuitos electronicos: analisis, simulacion y

Curs: 2012-13

Centre: Escola Polit√®cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr√ļ

Tipus: Curs

Electrònica analògica

dels fonaments i aplicacions de l'electronica analogica elo: capacitat per a disseny ar sistemes electronics analogics, digitals i de potencia en les que el professor guiara als estudiants en el disseny , analisis i muntatge de circuits electronics analogics. (90%) b) sessions tensio integrats 6.3 especificacions de rendiment 6.4 fonts de tensio de referencia 6.5 disseny de fonts de tensio lineals tema 7: conversors de magnitud 7.1 introduccio de hauran alumnes ad1 elsdisseny ar l'etapa analogica d'un sistema electronic (el qual el professor l'estudiant amb els diferents components actius (transistors bipolars, transistors d'efecte de camp i amplificadors operacionals coneixement elo:de ls fonaments i aplicacions d'exposicio presencials sessions -de ls continguts. - sessions presencials frequencia. 1.3. el transistor bipolar com a amplificador tema 2: transistors d'efecte de camp. 2.1 el transistor d'efecte hauran alumnes ad1 elsde dissenyar l'etapa analogica d'un sistema electronic (el qual el professor basica prat vinas, lluis [et al.]. circuitos y dispositivos electronicos: fundamentos de electronica. 6a ed. barcelona: ediciones upc, 1999. isbn 848301291x troba'l a i amplificadors operacionals de tensio), aixi com en l'analisi de circuits on hi hagi aquests components. desenvolupar la capacitat de l'estudiant guiara als estudiants en el disseny, analisis i muntatge de circuits electronics analogics. (90%) b) sessions d'examens (10%) els estudiants, de forma autonoma 5: aplicacions no lineals. 5.1 introduccio a les aplicacions no lineals. 5.2 circuits no lineals 5.2.1. comparadors 5.2.2. triggers d'schmitt 5.2.3. rectificadors i retalladors actius. 5.2.4. amplificadors

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Nano&Microtechnology

investigar, per capacitatdisseny ar, desenvolupar i caracteritzar la dinamica de sistemes complexos que els diversos materials i procesos utilitzats per a la fabricacio de microsensor i mems. a continuacio s'en presentaran diverses aplicacions. la dissenyar, investigar, per capacitatde senvolupar i caracteritzar la dinamica divi es docent metodologia lade ix en tres parts: - sessions presencials d'exposicio 3. introduccio a la tecnologia cmosmodul 4. microelectronicamodul 4. microelectronica- de sessiode teoriaexposicio s'en presentaran diverses aplicacions. la majoria d'aquestes tecnologies deriven dels circuits integrats, per tant es fara una introduccio dels procesos estandard

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Generació d'energia elèctrica

utilitzar les col¬∑leccions, els espais i els serveis disponibles per disseny ar i executar cerques simples adequades a l'ambit tematic. emprenedoria i l'objectiude l'assignatura es permetre a l'estudiant entendre i analitzar les diferents principis els i tecnologies principals les explicarde funcionament que permeten generar energia electrica i comparar-les en termes presencials sessions en s'estructura l'assignaturade dos tipus: - classes basics basics principis principisde conversio d'energia electrica. classificacio tecnologies i basics principisde generadors electrics   generadors connectats directament a la xarxa electrica   generadors connectats a partir a calculara es final nota lade la seguent equacio: nf=pr*0.2+ep*0.25+tr*0.2+ef*0.35 tr treball pr practiques ep examen parcial ef examen final aquesta assignatura fundamentals. new york: mcgraw-hill, 2002. isbn 9780071121798 troba'l a la biblioteca bol de a, i. synchronous generators : the electric generators handbook. boca termes economics, d'eficiencia i d'impacte ambiental. coneixements sobre la teoria de circuits i maquines electriques i sobre com s'apliquen. aprenentatge autonom - nivell

Curs: 2016-17

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Electrònica analògica

de capacitat ce25.disseny ar circuits d'electronica analogica i digital, de conversio analogic-digital i practiques on els alumnes hauran de resoldre problemes d'analisi i disseny individualment i en grup. classes de laboratori on es realitzaran les seves aplicacions lineals i no lineals. estudiar les bases de ls circuits electronics capacitat ce25.de dissenyar circuits d'electronica analogica i digital, en: classes basara es docent metodologia lade teoria consistents en explicacions teoriques, principi operacional. l'amplificadorde funcionament i aplicacions.   circuits electronics d'adquisicio formatives activitats lesde coneixements i d'estudi individual seves aplicacions lineals i no lineals. estudiar les bases dels circuits electronics de potencia. descriure els reguladors lineals de tensio i dissenyar de capacitat ce25.circuits d'electronica analogica i digital, de conversio analogic-digital i digital-analogica, de aplicacions.   i funcionament de principi operacional. l'amplificadorcircuits electronics de potencia: reguladors de tensio i amplificadors.   resposta en frequencia

Curs: 2013-14

Centre: Escola Polit√®cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr√ļ

Tipus: Curs

Electrònica analògica

tant en el domini temporal com en el frequencial. * disseny ar els elements d'un sistema electronic per a que desenvolupi dels fonaments i aplicacions de l'electronica analogica ce24. capacitat per a disseny ar sistemes electronics analogics, digitals i de potencia. ce25. coneixement i magistrals, l'aprenentatge cooperatiu, la resolucio d'exercicis i problemes, i el disseny i muntage de prototips electronics al laboratori. ha l'estudiant curs, el acabar ende ser capac coneixement ce20.de ls fonaments i aplicacions docencia lade l'assignatura es divila realitzacio d'una o dues proves d'avaluacio (pa), la valoracio de les practiques els problemes es realitzen individualment. es indispensable realitzar totes les practiques de forma presencial i amb suficiencia, aixi com tots els estudis utilitzar eines informatiques de simulacio en l'estudi del comportament de circuits electronics analogics. * implementar, posar en marxa i verificar el -circuits analogics en el domini transformat i frequencial.   -

Curs: 2012-13

Centre: Escola Polit√®cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr√ļ

Tipus: Curs

Instrumentació bàsica

entendre el funcionament i seleccionar interficies analogic-digitals. ¬∑ analitzar i disseny ar un sistema de mesura electronic. per capacitatdisseny ar sistemes electronics i d'instrumentacio industrial. ha estudianta o l'estudiant l'assignatura acabar ende : ¬∑ coneixer i seleccionar els principals tipus divi es docent metodologia lade ix en tres parts: ¬∑ sessions presencials d'exposicio - participacio sistemes introduccio 1.2 electronica 1.1 instrumentacio la a introduccio 1: modulde mesura 1.3 caracteristiques estatiques 1.4 caracteristiques dinamiques modul 2: sensors 2.1. sensors resistius 2.2. sensors final nota lade l curs isbn 8497321669 troba'l a la biblioteca complementaria pallas areny, ramon. sensores y acondicionadores de senal. 2¬™ ed. barcelona: marcombo boixareu, 1994. isbn 8426709893 troba'l a sensors 2.1. sensors resistius 2.2. sensors de reactancia variable 2.3. sensors generadors modul 3: circuits de condicionament 3.1. amplificador operacional 3.2. amplificadors d'instrumentacio 3.3. filtrat analogic modul 4: adquisicio

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Microones

l'objectiu es que l'estudiant aprengui les tecniques basiques d'analisi i disseny de circuits de microones, i que conegui les diverses tecnologies es que l'estudiant aprengui les tecniques basiques d'analisi i disseny de circuits repas 1.de la linia and sons, 1994. isbn 0471305782 troba'l a la biblioteca bara, j. circuits de microones amb linies que l'estudiant aprengui les tecniques basiques d'analisi i disseny de circuits de microones, i que conegui les diverses tecnologies que s'utilitzen de la linia de transmissio (2 hores)   2. tecniques d'analisi de circuits de microones (10 hores)   2.1. linies planars (microstrip i strip-line)   2.2. ones wiley and sons, 1994. isbn 0471305782 troba'l a la biblioteca bara, j. circuits de microones amb linies de transmissio [en linia]. barcelona: edicions

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny de circuits nanoelectrònics

Disseny de circuits nanoelectrònicsDisseny de circuits nanoelectrònicsDisseny de circuits nanoelectrònics

Curs: 2016-17

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs

Màquines elèctriques

i calcul pel capacitatdisseny de maquines electriques. coneixements sobre control de maquines i accionaments electrics ha l'estudiant l'assignatura, finalitzar alde ser capac disseny i calcul pel capacitatde maquines electriques. coneixements sobre control consten docents metodologies lesde : classes expositives classes tema 1: materials electrics i magnetics. circuits electromagnetics.   tema 2: maquina de corrent continu.   tema 3: maquina sincrona.   tema 4: maquina d'induccio.   tema 5: altres 5,0) reavaluacio: nota final = min(reav1, reav2) on: min vol dir "el valor minim de " reav1 = 5,0 reav2 = (nota examen final l'assignatura, l'estudiant ha de ser capac de: formular i calcular circuits electromagnetics. descriure, identificar i reconeixer les maquines electriques. descriure, identificar magnetics. i electrics materials 1: temacircuits electromagnetics.   tema 2: maquina de corrent continu.   tema 3: maquina sincrona.   tema 4:

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i Sistemes Lineals - Condicionador de senyal per acceleròmetre

una rubrica preparada pels professors. en aquest treball cal que l'alumne disseny i un circuit basat en amplificador operacional per tal d'adaptar condicionador - lineals sistemes i circuitsde senyal per accelerometreels ¬ętreballs¬Ľ son exercicis ampliats que l'estudiant ha circuits i sistemes lineals - condicionador de senyal per accelerometreels ¬ętreballs¬Ľ

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Circuits i Sistemes Lineals - Condicionador de senyal per acceleròmetre

una rubrica preparada pels professors. en aquest treball cal que l'alumne disseny i un circuit basat en amplificador operacional per tal d'adaptar condicionador - lineals sistemes i circuitsde senyal per accelerometreels ¬ętreballs¬Ľ son exercicis ampliats que l'estudiant ha circuits i sistemes lineals - condicionador de senyal per accelerometreels ¬ętreballs¬Ľ

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes