Cercador

Cercant per la paraula: Disseny de sistema productius i logístics

Sistemes avançats de la producció

tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base la resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny , simulacio, optimitzacio i control de processos i sistemesdesenvolupar i tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base la resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny , simulacio, optimitzacio i control de processos i sistemesdesenvolupar i tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base la resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny , simulacio, optimitzacio i control de processos i sistemesdesenvolupar i Sistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la produccióla tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual estructurals canvis als adaptar-sede la societat motivats per factors o fenomens d'indole economic, energetic classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa enfoques 1: temade la gestion case businessde sarrollo l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres bautista valhondo ; albert corominas subias. "artemisa : un sistema de ayuda a la programacion en una empresa la tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual estructurals canvis als adaptar-sede la societat motivats per factors o fenomens d'indole economic, energetic classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa enfoques 1: temade la gestion case businessde sarrollo l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres bautista valhondo ; albert corominas subias. "artemisa : un sistema de ayuda a la programacion en una empresa la tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual estructurals canvis als adaptar-sede la societat motivats per factors o fenomens d'indole economic, energetic classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa enfoques 1: temade la gestion case businessde sarrollo l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres bautista valhondo ; albert corominas subias. "artemisa : un sistema de ayuda a la programacion en una empresa gestion de la produccion : (1) produccion · (2) el sistema productivo · (3) gestion de produccion · (4) logistica integral la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema d'avaluacio haura de contemplar la recuperacio de resultats desfavorables d'activitats joaquin bautista valhondo ; albert corominas subias. "artemisa : un sistema de ayuda a la programacion en una empresa del sector gestion de la produccion : (1) produccion · (2) el sistema productivo · (3) gestion de produccion · (4) logistica integral la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema d'avaluacio haura de contemplar la recuperacio de resultats desfavorables d'activitats joaquin bautista valhondo ; albert corominas subias. "artemisa : un sistema de ayuda a la programacion en una empresa del sector gestion de la produccion : (1) produccion · (2) el sistema productivo · (3) gestion de produccion · (4) logistica integral la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema d'avaluacio haura de contemplar la recuperacio de resultats desfavorables d'activitats joaquin bautista valhondo ; albert corominas subias. "artemisa : un sistema de ayuda a la programacion en una empresa del sector sistemes els amb relacionada tematica la presentarproductius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne sistemes els amb relacionada tematica la presentarproductius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne sistemes els amb relacionada tematica la presentarproductius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne Sistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la producciótemat la presentari ca relaccanv als adaptar-sei s estructurals de la socmetodologi es docents: classe maggest la de enfoques 1: temai on de la produccbusi ness casedesarrollo de un proyecto por equavaluaci o contpract les tanti ques com el treball fbasi cabauttemat la presentari ca relaccanv als adaptar-sei s estructurals de la socmetodologi es docents: classe maggest la de enfoques 1: temai on de la produccbusi ness casedesarrollo de un proyecto por equavaluaci o contpract les tanti ques com el treball fbasi cabauttemat la presentari ca relaccanv als adaptar-sei s estructurals de la socmetodologi es docents: classe maggest la de enfoques 1: temai on de la produccbusi ness casedesarrollo de un proyecto por equavaluaci o contpract les tanti ques com el treball fbasi cabautbaut i sta valhondo, joaqunº 16, 1996 , pags. 34-42langevin, andre ; d. riopen. logistics systems [en linia]. new york: springer, 1995 [consulta: 21/01/2015]. nº 16, 1996 , pags. 34-42langevin, andre ; d. riopen. logistics systems [en linia]. new york: springer, 1995 [consulta: 21/01/2015]. nº 16, 1996 , pags. 34-42langevin, andre ; d. riopen. logistics systems [en linia]. new york: springer, 1995 [consulta: 21/01/2015].

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Accessibilitat i innovació

habilitats i valors etics en el marc de l'accessibilitat, el disseny universal, la innovacio i l'emprenedoria. aixi doncs, l'assignatura es divideix sostenibilitat i els codis deontologics de la professio en el disseny i l'avaluacio de solucions tecnologiques. treball en equip - nivell 2: l'exposicio teorica del modul centra la seva actuacio en el disseny universal, el treball en grup dels estudiants engloba dos ambits i legislatiu on cal aplicar els conceptes sobre accessibilitat i disseny universal. el capitol finalitza posant en contacte a l'estudiant amb seguit un estudiants als proporcionar preten l'assignaturade coneixements, habilitats i valors etics en el marc criteris aplica i coneix accessibilitat:de diseny universal en diferents productes, entorns i serveis. aprenentatge autonom - nivell innovacio. si be els dos moduls tracten tematiques diferents, es de venen complementaris en la realitzacio el capitol finalitza posant en contacte a l'estudiant amb un de ls punts clau en les fases qualificacio lade l'assignatura d'acin es calculara a partir hauran grup cada per presentats treballs elsde ser originals. constaran d'una memoria tecnica, que es lliurara en para crear una empresa. guias espasa, 1996. gerberg, m.e.. el mito de l emprenque es seguira al llarg del curs aixi com el sistema d'avaluacio al qual seran sotmesos els estudiants. contingut: 0.1 competencies generiques 0.2 definicions: al entorno. aenor, 2007. une 170001-2:2007 - accesibilidad universal. parte 2: sistema de gestion de la accesibilidad. aenor, 2007. une 170002:2009 - requisitos pla d'operacions apropar els estudiants en l'ambit de l'organitzacio dels sistemes productius i logistics, encarats a la produccio de bens o serveis. Accessibilitat i innovacióAccessibilitat i innovacióAccessibilitat i innovacióAccessibilitat i innovacióAccessibilitat i innovaciól'assi gnatura preten proporcaccessi bl'assi gnatura es formada per dos moduls tematd'access moduli bqual lai fels treballs presentats per cada grup hauran de ser or i gbasi ca lopez-amo, a.. gum berbegal i rabent, jasmels estudiants en l'ambit de l'organitzacio dels sistemes productius i logistics , encarats a la produccio de bens o serveis. la

Curs: 2009-10

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Organització industrial

de sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base recursos disponibles. l'estudiant / a sera capac d'utilitzar eines d'analisi i disseny assistit per ordinador de sistemes de control en les tasques i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: classificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. bases quantitatives per a la presa de l'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarde sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes capac ser equip: en treballde treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa industrial: introduccio organitzaciode finicio inversions i costos practicade terminacio punt d'equilibri. avaluacio d'inversions: van, tir, pay-back, dimensio, aspectes l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4 o mes persones. els membres industrial: introduccion a la oi [en linia]. barcelona: upc. catedra de organizacion industrial, 2012 [consulta: 09/12/2013]. disponible a: . text complet bautista, j.; i produccio de definicio industrial: introduccio organitzaciosistema productiu i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: classificacio. decisions de descans i fatiga corresponents. practica fiabilitat determinacio de la fiabilitat d'un sistema , tenint en compte diferents factors. practica final sintesi del conjunt de la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema d'avaluacio haura de contemplar la recuperacio de resultats desfavorables d'activitats j.; alfaro, r.; cano, a. transparencias organizacion industrial: localizacion de sistema s productivos [en linia]. barcelona: catedra organizacion industrial, 2012 [consulta: sistemes de l'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarproductius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio, industrial: definicio de produccio i sistema productiu i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: classificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. Organització industrialtemat la presentari ca basequ en treballi p: ser capac de treballar com a membre d'un equ mag classei stral: el professorat exposa els conti ntroduccpracti ca costos avaluaci o contpract les tanti ques com el treball fbasi ca bautbaut i sta valhondo, joaqula tematica basica relacionada amb l'organitzacio de sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio, proporcionant a produccio i sistema productiu i logistic. sistemes productius i sistemes logistics : classificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. bases quantitatives

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Organització industrial

de sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base la resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny , simulacio, optimitzacio i control de processos i sistemes.. dirigir i i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: classificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. bases quantitatives per a la presa de l'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarde sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes mo conceptualitzarde ls d'enginyeria, aplicar metoclasse magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa industrial: introduccio organitzaciode finicio inversions i costos practicade terminacio punt d'equilibri. avaluacio d'inversions: van, tir, pay-back, dimensio, aspectes l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basica bautistade la universitat oberta i produccio de definicio industrial: introduccio organitzaciosistema productiu i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: classificacio. decisions de descans i fatiga corresponents. practica fiabilitat determinacio de la fiabilitat d'un sistema , tenint en compte diferents factors. practica final sintesi del conjunt de la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema d'avaluacio haura de contemplar la recuperacio de resultats desfavorables d'activitats sistemes de l'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarproductius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio, industrial: definicio de produccio i sistema productiu i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: classificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. termes lliures: productiusOrganització industrialtemat la presentari ca basconceptuali tzar models d'engmag classei stral: el professorat exposa els conti ntroduccpracti ca costos avaluaci o contpract les tanti ques com el treball fbasi ca bautbaut i sta valhondo, joaqula tematica basica relacionada amb l'organitzacio de sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio, proporcionant a produccio i sistema productiu i logistic. sistemes productius i sistemes logistics : classificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. bases quantitatives termes lliures: logístics

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Organització industrial

de sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base la resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny , simulacio, optimitzacio i control de processos i sistemes.. dirigir i i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: classificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. bases quantitatives per a la presa de l'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarde sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes mo conceptualitzarde ls d'enginyeria, aplicar metoclasse magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa industrial: introduccio organitzaciode finicio inversions i costos practicade terminacio punt d'equilibri. avaluacio d'inversions: van, tir, pay-back, dimensio, aspectes l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basica bautistade la universitat oberta i produccio de definicio industrial: introduccio organitzaciosistema productiu i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: classificacio. decisions de descans i fatiga corresponents. practica fiabilitat determinacio de la fiabilitat d'un sistema , tenint en compte diferents factors. practica final sintesi del conjunt de la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema d'avaluacio haura de contemplar la recuperacio de resultats desfavorables d'activitats sistemes de l'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarproductius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio, industrial: definicio de produccio i sistema productiu i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: classificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. Organització industrialOrganització industrialOrganització industrialtemat la presentari ca basconceptuali tzar models d'engmag classei stral: el professorat exposa els conti ntroduccpracti ca costos avaluaci o contpract les tanti ques com el treball fbasi ca bautbaut i sta valhondo, joaqula tematica basica relacionada amb l'organitzacio de sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio, proporcionant a produccio i sistema productiu i logistic. sistemes productius i sistemes logistics : classificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. bases quantitatives

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

l'organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient.identificar, analitzar, diagnosticar, disseny ar i implantar solucions en sistemes sociotecnics complexes.planificar, organitzar, implantar, l'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarde sistemes productius i logistics, tant propis principis i teories aplicarde l'area clase magistral: el profesorado expone los contenidos teoricos y practicos de la materia, con la participacion activa 0: introduccion a dointroduccion a do : presentacion y plan de trabajo ..de × ex. parcial + 0.7 × ex. final bcd = de fensa las practicas como el trabajo final se realizaran en grupos de 4-6 personas. los miembros edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basicabautistade la universitat oberta organizacion (240mueo) etseib · upc 2018tema 1: producto, proceso y sistema productivoproducto, proceso y sistemes de l'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarproductius i logistics, tant de produccio com de serveis, proporcionant a Direcció d'operacionstemat la presentari ca basapli car teormag clasei stral: el profesorado expone los conten0: temai ntroducc..i evaluaci on contpract las tantoi cas como el trabajo fbasi cabautbaut i sta valhondo, joaqula tematica basica relacionada amb l'organitzacio de sistemes productius i logistics , tant de produccio com de serveis, proporcionant a l'alumne

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

l'organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient.identificar, analitzar, diagnosticar, disseny ar i implantar solucions en sistemes sociotecnics complexes.planificar, organitzar, implantar, l'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarde sistemes productius i logistics, tant propis principis i teories aplicarde l'area clase magistral: el profesorado expone los contenidos teoricos y practicos de la materia, con la participacion activa 0: introduccion a dointroduccion a do : presentacion y plan de trabajo ..de × ex. parcial + 0.7 × ex. final bcd = de fensa las practicas como el trabajo final se realizaran en grupos de 4-6 personas. los miembros edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basicabautistade la universitat oberta organizacion (240mueo) etseib · upc 2018tema 1: producto, proceso y sistema productivoproducto, proceso y sistemes de l'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarproductius i logistics, tant de produccio com de serveis, proporcionant a Direcció d'operacionstemat la presentari ca basapli car teormag clasei stral: el profesorado expone los conten0: temai ntroducc..i evaluaci on contpract las tantoi cas como el trabajo fbasi cabautbaut i sta valhondo, joaqula tematica basica relacionada amb l'organitzacio de sistemes productius i logistics , tant de produccio com de serveis, proporcionant a l'alumne

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

l'organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient.identificar, analitzar, diagnosticar, disseny ar i implantar solucions en sistemes sociotecnics complexes.planificar, organitzar, implantar, l'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarde sistemes productius i logistics, tant propis principis i teories aplicarde l'area classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa direccio d'operacionssistema logistic integral. planificacio i control d'operacions. grans agrupacions de les veuran, es on practic introductoriacas practicade forma global i integrada alguns l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basicabautistade la universitat oberta d'operacions direcciosistema logistic integral. planificacio i control d'operacions. grans agrupacions de les la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema d'avaluacio haura de contemplar la recuperacio de resultats desfavorables d'activitats sistemes de l'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarproductius i logistics, tant de produccio com de serveis, proporcionant a tipus de solucions en relacio a les categories de sistemes productius . diagrama de flux de les decisions i de les Direcció d'operacionstemat la presentari ca basapli car teormag classei stral: el professorat exposa els contdi reccpracti ca avaluaci o contpract les tanti ques com el treball fbasi cabautbaut i sta valhondo, joaqula tematica basica relacionada amb l'organitzacio de sistemes productius i logistics , tant de produccio com de serveis, proporcionant a l'alumne

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Sistemes avançats de la producció

tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base la resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny , simulacio, optimitzacio i control de processos i sistemes desenvolupar i Sistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la produccióla tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual estructurals canvis als adaptar-sede la societat motivats per factors o fenomens d'indole economic, energetic docents: classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres bautista valhondo ; albert corominas subias. "artemisa : un sistema de ayuda a la programacion en una empresa la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema d'avaluacio haura de contemplar la recuperacio de resultats desfavorables d'activitats joaquin bautista valhondo ; albert corominas subias. "artemisa : un sistema de ayuda a la programacion en una empresa del sector sistemes els amb relacionada tematica la presentarproductius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne Sistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la producciótemat la presentari ca relaccanv als adaptar-sei s estructurals de la socmetodologi es docents: classe magti tol catala contavaluaci o contpract les tanti ques com el treball fbasi ca bautbaut i sta valhondo, joaqunº 16, 1996 , pags. 34-42 langevin, andre ; d. riopen. logistics systems [en linia]. new york: springer, 1995 [consulta: 21/01/2015]. disponible

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Sistemes avançats de la producció

tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base la resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny , simulacio, optimitzacio i control de processos i sistemesdesenvolupar i Sistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la produccióla tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual estructurals canvis als adaptar-sede la societat motivats per factors o fenomens d'indole economic, energetic classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa catalacontingut catalatitol catalacontingut catalatitol catalacontingut catalatitol catalacontingut catalatitol catalacontingut catala de catala nomde l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres bautista valhondo ; albert corominas subias. "artemisa : un sistema de ayuda a la programacion en una empresa la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema d'avaluacio haura de contemplar la recuperacio de resultats desfavorables d'activitats joaquin bautista valhondo ; albert corominas subias. "artemisa : un sistema de ayuda a la programacion en una empresa del sector sistemes els amb relacionada tematica la presentarproductius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne Sistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la producciótemat la presentari ca relaccanv als adaptar-sei s estructurals de la socmetodologi es docents: classe magti tol catalacontcatala nomi avaluaci o contpract les tanti ques com el treball fbasi cabautbaut i sta valhondo, joaqunº 16, 1996 , pags. 34-42langevin, andre ; d. riopen. logistics systems [en linia]. new york: springer, 1995 [consulta: 21/01/2015].

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Sistemes de producció integrats

basics dels sistemes de produccio i fabricacio. ce29. capacitat per a disseny ar sistemes de control i automatitzacio Sistemes de producció integratsgenerals caracteristiques les presentar 1.de ls sistemes integrats basics coneixements ce15.de ls sistemes professorat introduira, mitjancant explicacions teoriques i exemples, els conceptes, meto de s i resultats sistemes als introduccio (cat)de produccio integrats per ordinador (cat) partir a calcula es final nota lade : nota final = 0,6x(proves escrites individuals) + 0,2x(proves practiques individuals) l'evaluacio es porta a terme amb la valoracio per part de l professor sistemes de produccio integrats per ordinador (cat) definicions la fabricacio flexible components d'un sistema de fabricacio (cat) modeliztat (cat) modelat i simulacio de processos productius i d'un sistema de fabricacio (cat) modeliztat (cat) modelat i simulacio de processos productius i logistics modelat amb xarxes de petri modelat d'efectes aleatoris (cat) simulacio (cat)introduccio simulacio de Sistemes de producció integratscaracter les presentar 1.i stcone ce15.i xements bassess les eni ons a classe, professorat (cat)i ntroduccf nota lai nal es calcula a partl'evaluaci o es porta a terme amb la valoracg raya i ner, crde fabricacio (cat) modeliztat (cat) modelat i simulacio de processos productius i logistics modelat amb xarxes de petri modelat d'efectes aleatoris (cat) simulacio (cat)introduccio simulacio de sistemes

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs