Cercador

Cercant per la paraula: Disseny industrial

Metodologia del disseny

Metodologia del dissenyaplicades durant les diferents etapes que integren el proces de disseny industrial. oag2: capacitar per resoldre problemes de del metodologia la de coneixements dis:disseny dis: capacitat per analitzar, del metodologia i producte 1: temadisseny . 1.1. els aspectes generals a l'hora de avaluacio. - recursos. - bibliografia i altres recursos. av21: estudi comparatiu, seleccio i disseny e-portfoli analisi metodologic cuantitatiu de les diferents opcions per fer un durant les diferents etapes que integren el proces de disseny industrial . oag2: capacitar per resoldre problemes de disseny en les de redisseny de productes dis: coneixements practics de metodologia de disseny industrial . dis: capacitat per coneixer i aplicar el proces creatiu i fonamentals del disseny. 1.3. les tendencies metodologiques. 1.4. el tipus de productes industrial s. 1.5. el cicle de vida del producte. 1.6. les etapes en aplicacio practica de diferents tecniques de cerca d'informacio de productes industrial s cas orientat a consulta i obtencio de dades especifiques a diseno del metodologia al.]. [et francisco gonzalez, basica aguayoindustrial : un enfoque desde la ingenieria concurrente. madrid: ra-ma, 2003. termes lliures: industrial

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA

l'enginyeria. interpretar i representar planols. coneixer les tecniques de representacio en el disseny d'objectes ( esbossos 2d i 3d, representacions tecniques i cad domini de les tecniques de representacio, concepcio espacial, normalizacio y disseny assistit per ordinador; coneixement dels fonaments del quadriques paraboliques 2.5 quadriques hiperboliques 2.6 generacio de superficies per revolucio disseny d'objectes (3d i 2d).3.1 perspectives a sentiment d'objectes. 3.2 esbossos l'assignatura: · objectius i competencies. · temari i activitats vinculades. · avaluacio. · recursos. bibliografia.(av1): analisis de formes planes. disseny de formes planes simples i compostesclasse magistral d'exposicio de conceptes y disseny assistit per ordinador; coneixement dels fonaments del disseny industrial .2d). donada la planimetria d'objecte relacionats en qualsevol ambit del disseny industrial , obtenir el seu disseny en 3d. a partir d'objectes al isbn 8473601602 troba'l a la bibliotecafelez, j.; martinez, mª l. dibujo industrial . 3ª ed. madrid: sintesis, 1999. isbn 8477383316 troba'l a la termes lliures: industrial

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Organització industrial

de sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base recursos disponibles. l'estudiant / a sera capac d'utilitzar eines d'analisi i disseny assistit per ordinador de sistemes de control en les tasques i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: classificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. bases quantitatives per a la presa de Organització industrialsistemes de producco i serveis, aplicant coneixements i capacitats d'organitzacio industrial , estrategia comercial, planificacio i logistica, legislacio mercantil i laboral, introduccio organitzacioindustrial : definicio de produccio i sistema productiu i logistic. sistemes organizacion transparencias a. cano, r.; alfaro, j.; basica bautista,industrial : introduccion a la oi [en linia]. barcelona: upc. catedra

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Organització industrial

de sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base la resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny , simulacio, optimitzacio i control de processos i sistemes.. dirigir i i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: classificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. bases quantitatives per a la presa de Organització industrialOrganització industrialOrganització industrialsistemes de produccio i serveis, aplicant coneixements i capacitats d'organitzacio industrial , estrategia comercial, planificacio i logistica, legislacio mercantil i laboral, introduccio organitzacioindustrial : definicio de produccio i sistema productiu i logistic. sistemes upc, 1995-96. isbn 8476535457 troba'l a la biblioteca salvendy, gavriel. handbook of industrial engineering : technology and operations management. 3rd ed. new york:

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny i fabricació de circuits electrònics

Disseny i fabricació de circuits electrònicsDisseny i fabricació de circuits electrònicscompren quatre pilars considerats com a basics dintre de l'ambit del disseny i la implementacio de sistemes electronics: - l'estat de l'art aquests coneixements s'han d'aplicar per desenvolupar un projecte que requereix disseny i implementacio electronica per solucionar un determinat problema d'aplicacio (fase disseny electronic asistit per ordinador 1.1.- generalitats sobre les pcb: tipus i implementacio de sistemes electronics: - l'estat de l'art comercial i industrial a nivell dels components electronics i les seves tecnologies - bloc tracta tres temes principals sobre el sector comercial i industrial dels sistemes electronics: tema 1: introduccio 1.1 estat de l'art del disseny

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Tècniques i sistemes de construcció industrialitzada

de la construccio industrialitzada. · la solucio dels problemes especifics del disseny i el projecte amb aquests elements de construccio. · determinar els Tècniques i sistemes de construcció industrialitzadaTècniques i sistemes de construcció industrialitzadaTècniques i sistemes de construcció industrialitzadales habilitats en: · les caracteristiques tecnologiques singulars de la construccio industrial itzada. · la solucio dels problemes especifics del disseny i el la del. alfonso garcia, basicaaguilaindustrial izacion de la edificacion de viviendas. 3a ed.. madrid: mairea,

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Tècniques i sistemes de construcció industrialitzada

de la construccio industrialitzada. · la solucio dels problemes especifics del disseny i el projecte amb aquests elements de construccio. · determinar els Tècniques i sistemes de construcció industrialitzadaTècniques i sistemes de construcció industrialitzadaTècniques i sistemes de construcció industrialitzadales habilitats en: · les caracteristiques tecnologiques singulars de la construccio industrial itzada. · la solucio dels problemes especifics del disseny i el la del. alfonso garcia, basicaaguilaindustrial izacion de la edificacion de viviendas. [3a ed. madrid: mairea,

Curs: 2012-13

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Estructures i construcció industrial

i calcul al per capacitats i coneixements mec:disseny d'estructures i construccions industrials Estructures i construcció industrialEstructures i construcció industriallos esfuerzos i el metodo de los desplazamientos. parte: construccion industrial - enumerar y describir las diferentes partes del proceso de i capacitats per al calcul i disseny d'estructures i construccions industrial s resistencia de materiales tema c-02. diseno y ejecucion de un edificio industrial a) etapas del proceso constructivo de un edificio bellisco, 1975-1993. isbn 8460056724 troba'l a la biblioteca arnedo pena, a. naves industrial es con acero. madrid: asociacion para la promocion tecnica del

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Accessibilitat i innovació

habilitats i valors etics en el marc de l'accessibilitat, el disseny universal, la innovacio i l'emprenedoria. aixi doncs, l'assignatura es divideix sostenibilitat i els codis deontologics de la professio en el disseny i l'avaluacio de solucions tecnologiques. treball en equip - nivell 2: l'exposicio teorica del modul centra la seva actuacio en el disseny universal, el treball en grup dels estudiants engloba dos ambits i legislatiu on cal aplicar els conceptes sobre accessibilitat i disseny universal. el capitol finalitza posant en contacte a l'estudiant amb regles laborals i les relacions entre la planificacio, les estrategies industrial s i comercials, la qualitat i el benefici. es a 137006:2005 - envases y embalajes de cartoncillo para medicamentos fabricados industrial mente. impresion de texto en braille.. aenor, 2005. une 26364:2001 -

Curs: 2009-10

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Automatització industrial

ser capac al finalitzar l'assignatura d' integrar aquests elements en el disseny de projectes d'automatitzacio, tant en aspectes de programari com maquinari, en xarxa, projector i equipament del laboratori al-116 laboratori de disseny de sistemes interactius scada sistemes i supervisio control, de saladisseny ergonomic de centre de control sala de control industrial supervisio industrial competencies professionals model Automatització industrialinformatica l'assignatura de continuacio a comindustrial , l'objectiu basic es l'aplicacio de l'automatica en el control a carrec seu coneixer i usar eines informatiques com usuari avancat informatica industrial i tecnologies de la informacio i sistemes scada disseny ergonomic de centre de control sala de control industrial supervisio 0-13-746124-0 troba'l a la biblioteca john, karl-heinz; tiegelkamp, michael. iec 61131-3 programming industrial automation systems: concepts and programming languages, requirements for programming systems,

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Automatització industrial

us. analitzar un problema, especificar els elements hardware adients i disseny ar un algoritme que el resolgui amb les seves restriccions personals i ampliant les fonts d'informacio indicades. ce29. capacitat per a disseny ar sistemes de control i automatitzacio comunicacio eficac oral i escrita seguretat. t4 supervisio de processos industrials sistemes scada. xarxes de comunicacions industrials. disseny d'interficies de supervisio i hmi. monitoritzacio de processos. t5 domotica automatitzacio adaptada Automatització industriald'informatica aplicat coneixement ce28.industrial i comunicacions ce12. coneixements sobre els fonaments d'automatismes i metodes de fabricacio automatitzats. processos de fabricacio. concepte cim. t2 sensors i actuadors industrial s tipus i caracteristiques dels sensors biblioteca boix aragones, oriol; sudria andreu, antoni; bergas jane, joan. automatitzacio industrial amb grafcet. barcelona: edicions upc, 2001. isbn 8483014998 troba'l a la

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Organització industrial

de sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de base la resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny , simulacio, optimitzacio i control de processos i sistemes.. dirigir i i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: classificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. bases quantitatives per a la presa de Organització industrialsistemes de produccio i serveis, aplicant coneixements i capacitats d'organitzacio industrial , estrategia comercial, planificacio i logistica, legislacio mercantil i laboral, introduccio organitzacioindustrial : definicio de produccio i sistema productiu i logistic. sistemes upc, 1995-96. isbn 8476535457 troba'l a la biblioteca salvendy, gavriel. handbook of industrial engineering : technology and operations management. 3rd ed. new york:

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Processos d'aprestos i acabats

el amb l'estudiant a professionalitzar oag1.disseny de processos d'aprest i d'acabat, amb la gestio de la d'aprest i acabat 1.1. concepte d'aprest i acabat. importancia en el disseny textil. 1.2. principals efectes aportats per les operacions d'aprest i acabat. 1.3. proces d'impregnacio a foulard. · aplicacio d'aprest per recobriment i spray. disseny d'efectes en base a aprests adicionants · efectes unitaris d'aprest: aprest gestio de la qualitat i de la seguretat dels processos industrial s, i en els criteris de comerc internacional. oag2. desenvolupar que influyen en el efecto de calandrado. · modelizacion de procesos industrial es.

Curs: 2014-15

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Disseny electrònic assistit per ordinador

Disseny electrònic assistit per ordinadorels seguents coneixements : - utilitzacio d'aplicacions industrials per al disseny electronic. - treball amb dispositius digitals programables. - fpgas. 2. aproximacions de programacio: esquematic, vhdl, labview. 3. labview, exemples aplicats. disseny de plaques de circuit impres. 1. peculiaritats de transmetre als alumnes els seguents coneixements : - utilitzacio d'aplicacions industrial s per al disseny electronic. - treball amb dispositius digitals

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Ampliació d'electrònica

senyals analogics i digitals a traves d'un microcontrolador. - saber disseny ar el control d'un petit sistema d'instrumentacio capac de captar a per capacitatdisseny ar sistemes electronics i d'instrumentacio industrial. estructures per a la implementacion d'automats sincrons. t9 - alternatives de disseny sobre silici alternatives de d'instrumentacio i electronics sistemes dissenyar a per capacitatindustrial . dissenyar sistemes electronics (sistemes mixtes analogic-digitals i micromecanics sobre silici,

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Lab. automatització industrial

sessions i en dues parts: part i- sessions i a v 1- disseny de processos amb grafcet. conceptes basics. elements, regles i estructures 2- Lab. automatització industrial

Curs: 2008-09

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Control automàtic

finalitzar l'assignatura, l'estudiant ha de ser capac de analitzar i disseny ar sistemes de control digital i ha de tenir la per capacitatdisseny ar sistemes de control i automatitzacio industrial. coneixement sobre els fonaments igualment es presenten, s'analitzen i es resolen problemes d'analisi i disseny de sistemes de control, sovint inspirats en situacions reals. els treballs de bode. marge de guany i marge de fase. tema 6 disseny i implementacio de controladors digitals controladors digitals i algorismes de control. automatitzacio i control de sistemes dissenyar per capacitatindustrial . coneixement sobre els fonaments d'automatismes i metodes de control. coneixements de

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Processament de minerals

disseny , operacio i manteniment de les plantes de processament de disseny , operacio i manteniment de plantes de preparacio i tractament separacio solid-liquid. titol del contingut 4: plantes de processament de minerals. disseny de plantes. seguretat, qualitat i medi ambient a les plantes. i manteniment de les plantes de processament de minerals, roques industrial s i ornamentals, materials de construccio i residus. manteniment de plantes de preparacio i tractament de minerals, roques industrial s, roques ornamentals i residus. disseny, operacio i manteniment de plantes persones, segons consti a l'enunciat de cadascuna. treball de processos industrial s. titol de l'activitat 2: examen escrit teoric l'estudiant ha de respondre

Curs: 2017-18

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Processament de minerals

disseny , operacio i manteniment de les plantes de processament de disseny , operacio i manteniment de plantes de preparacio i tractament desenllodat i transport. separacio solid-liquid. 4. plantes de processament de minerals. disseny de plantes. seguretat, qualitat i medi ambient a les plantes. i manteniment de les plantes de processament de minerals, roques industrial s i ornamentals, materials de construccio i residus. manteniment de plantes de preparacio i tractament de minerals, roques industrial s, roques ornamentals i residus. disseny, operacio i manteniment de plantes persones, segons consti a l'enunciat de cadascuna. treball de processos industrial s. titol de l'activitat 2: examen escrit teoric l'estudiant ha de respondre

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Organització d'empreses

processos i de productes2.1.3. metodologia de la implantacio deprocessos i disseny del producte. matriu producte-proces2.2. gestio de la produccio. sistemes deproduccio (3 hores)1.4.1. gestio de l'empresa industrial i deserveis. tendencies actuals1.4.2. gestio en el marc de la m.e. estrategia competitiva: tecnicas para el analisis de los sectores industrial es y de la competencia. mexico: compania editorial continental,

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Organització d'empreses

processos i de productes 2.1.3. metodologia de la implantacio deprocessos i disseny del producte. matriu producte-proces 2.2. gestio de la produccio. sistemes deproduccio estrategica:organitzacio, control i lideratge 1.4. gestio. (3 hores) 1.4.1. gestio de l'empresa industrial i deserveis. tendencies actuals 1.4.2. gestio en el marc de la m.e. estrategia competitiva: tecnicas para el analisis de los sectores industrial es y de la competencia. madrid: piramide, 2009. isbn 9788436823387 troba'l

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA III

d'imatges digitals. 2 revisio de tecniques basiques de modelatge geometric i disseny parametric. 3 tecniques basiques de simulacio visual de materials 4 tecniques basiques d'imatges digitals. 2 revisio de tecniques basiques de modelatge geometric i disseny parametric. 3 tecniques basiques de simulacio visual de materials 4 tecniques basiques regles laborals i les relacions entre la planificacio, les estrategies industrial s i comercials, la qualitat i el benefici.sostenibilitat i compromis regles laborals i les relacions entre la planificacio, les estrategies industrial s i comercials, la qualitat i el benefici.sostenibilitat i compromis

Curs: 2019-20

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Química orgànica

de materia, operacions de separacio, enginyeria de la reaccio quimica, disseny de reactors i valoritzacio i transformacio de materies primeres i l'activitat dirigida consta d'un treball de l'area de quimica organica industrial . els professors distribuiran els alumnes en grups de com sals d'amoni quaternari. amines aromatiques i derivats azoics. tema 8. quimica organica industrial la industria petroquimica basica: la produccio d?etile. la industria petroquimica derivada: avaluacio continuada activitat dirigida relacionada amb el temari de quimica organica industrial . es fara un treball escrit (en hores d?aprenentatge autonom)

Curs: 2018-19

Centre: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Tipus: Curs

Direcció d'empreses

i d'incertesa, i prendre decisions mitjancant eines d'enginyeria. identificar, analitzar, diagnosticar, disseny ar i implantar solucions en sistemes sociotecnics complexes. coneixer i comprendre empresarials? com es prenen les dedisions a l'empresa? 5. estructura i disseny organitzatiu en aquest tema s'introdueix a l'estudiant en el regles laborals i les relacions entre la planificacio, les estrategies industrial s i comercials, la qualitat i el benefici. treball en equip:

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Lab. circuits electrònics

disseny ar circuits i sistemes electronics per a la millora de sinusoidals: principi de funcionament, criteri d'estabilitat i concicio d'oscil·lacio, especificacions de disseny (amplitud, frequencia d'oscil·lacio, forma d'ona, etc) 2.2.- classificacio d'oscil·ladors: el pont tecnic sobre aplicacions analogiques basiques actuals presents en el panorama industrial . en quan a les aptituds i actituds, l'assignatura preten: circuits i sistemes electronics per a la millora de sistemes industrial s i per al desenvolupament de productes nous electronica realitzar controls, estudis,

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Prat Vallverdú, Josep. AV40 - Tècniques de redisseny. Prototips virtuals (Pòster-resum)

re de tecniques - av40 josep. vallverdu, pratdisseny . prototips virtuals (poster-resum)aplicacio practica de tecniques de re-prototips virtuals (poster-resum)aplicacio practica de tecniques de re-disseny de productes industrial s. re-disseny d'una taula domestica per planxar roba a fi

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Treballs d'estudiants

Prat Vallverdú, Josep. AV40 - Tècniques de redisseny. Prototips virtuals (Memòria)

re de tecniques - av40 josep. vallverdu, pratdisseny . prototips virtuals (memoria)aplicacio practica de tecniques de re-prototips virtuals (memoria)aplicacio practica de tecniques de re-disseny de productes industrial s. re-disseny d'una taula domestica per planxar roba a fi

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Treballs d'estudiants

Direcció d'operacions

l'organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient.identificar, analitzar, diagnosticar, disseny ar i implantar solucions en sistemes sociotecnics complexes.planificar, organitzar, implantar, de transferencia. concepte de logistica, aspectes parcials, logistica comercial, logistica industrial , logistica integral. funcions logistiques.planificacio i control d'estocsproblematica, tipologia i upc, 1998. isbn 8483011328 troba'l a la bibliotecasalvendy, gavriel. handbook of industrial engineering. 3rd ed. new york: john wiley & sons,

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Prat Vallverdú, Josep. AV40 - Tècniques de redisseny. Prototips virtuals (Memòria)

re de tecniques - av40 josep. vallverdu, pratdisseny . prototips virtuals (memoria)aplicacio practica de tecniques de re-prototips virtuals (memoria)aplicacio practica de tecniques de re-disseny de productes industrial s. re-disseny d'una taula domestica per planxar roba a fi

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Treballs d'estudiants

Prat Vallverdú, Josep. AV40 - Tècniques de redisseny. Prototips virtuals (Pòster-resum)

re de tecniques - av40 josep. vallverdu, pratdisseny . prototips virtuals (poster-resum)aplicacio practica de tecniques de re-prototips virtuals (poster-resum)aplicacio practica de tecniques de re-disseny de productes industrial s. re-disseny d'una taula domestica per planxar roba a fi

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Treballs d'estudiants

Prevenció de la contaminació i sostenibilitat

de sostenibilitat i codis deontologics de la professio en el disseny i la solucio de solucions tecnologiques. identifica la necessitat d'aplicar 9280114549 troba'l a la biblioteca ayres, r. u. ; ayres, l. w.. industrial ecology: towards closing the materials cycle. cheltenham (uk): edward elgar,

Curs: 2014-15

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

l'organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient.identificar, analitzar, diagnosticar, disseny ar i implantar solucions en sistemes sociotecnics complexes.planificar, organitzar, implantar, upc, 1998. isbn 8483011328 troba'l a la bibliotecasalvendy, gavriel. handbook of industrial engineering : technology and operations management. 3rd ed. new

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Instrumentació bàsica

entendre el funcionament i seleccionar interficies analogic-digitals. · analitzar i disseny ar un sistema de mesura electronic. per capacitatdisseny ar sistemes electronics i d'instrumentacio industrial. d'instrumentacio i electronics sistemes dissenyar per capacitatindustrial .

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

l'organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient.identificar, analitzar, diagnosticar, disseny ar i implantar solucions en sistemes sociotecnics complexes.planificar, organitzar, implantar, upc, 1998. isbn 8483011328 troba'l a la bibliotecasalvendy, gavriel. handbook of industrial engineering : technology and operations management. 3rd ed. new

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Enginyeria de minerals

liquids i gasos. · coneixements necessaris per a la planificacio, disseny i gestio d'instal·lacions de tractament de recursos minerals, plantes metal·lurgiques, distribucio i emmagatzematge de solids, liquids i gasos. capacitat per planificar, disseny ar i gestionar instal·lacions de tractaments de recursos minerals, plantes hidrometal·lurgia, pirometal·lurgia i electrometal·lurgia operacions unitaries en els processos hidrometal·lurgics. aplicacions industrial s. termodinamica de les solucions aquoses. cinetica heterogenia. lixiviacio. purificacio

Curs: 2017-18

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Direcció d'empreses

prendre decisions mitjancant eines d'enginyeria.adquirir les habilitats relacionades amb el disseny i la gestio d'organitzacions complexes, que inclouen la direccio de p's de mintzberg.2. la implantacio de l'estrategias'estudia com implantar l'estrategia disseny ada en les organitzacions i com afecten les forces externes. regles laborals i les relacions entre la planificacio, les estrategies industrial s i comercials, la qualitat i el benefici.

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Dibuix I

de fluids, hidraulica, electricitat i electromagnetisme aptitud per a concebre, calcular, disseny ar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions 2001. isbn 84-8301-418-1 troba'l a la biblioteca coch, helena; serra, rafael. el disseny energetic a l'arquitectura. 3a ed. barcelona: upc, 1999. isbn 84-8301-359-2 troba'l d'il·luminacio artificial capacitat per a conservar instal·lacions coneixement adequat dels sistemes constructius industrial itzats aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aillament

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

l'organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient. identificar, analitzar, diagnosticar, disseny ar i implantar solucions en sistemes sociotecnics complexes. planificar, organitzar, implantar, upc, 1998. isbn 8483011328 troba'l a la biblioteca salvendy, gavriel. handbook of industrial engineering. 3rd ed. new york: john wiley & sons, 2001.

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Senyals i sistemes

eines i conceptes basics que s'utilitzaran en assignatures posteriors pel disseny i analisi de senyals i sistemes d'audio, video i comunicacions, d'enginyeries superior escola industrial , aeroespacial i audiovisual de terrassa

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

l'organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient. identificar, analitzar, diagnosticar, disseny ar i implantar solucions en sistemes sociotecnics complexes. planificar, organitzar, implantar, upc, 1998. isbn 8483011328 troba'l a la biblioteca salvendy, gavriel. handbook of industrial engineering. 3rd ed. new york: john wiley & sons, 2001.

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Gestió d'explotació d'edificis

a mesura que es vagin assolint els conceptes dels apartats disseny ats en el contingut de l'assignatura. les classes practiques es distribuiran durabilitat: conceptes de vida util i vida residual. · criteris de disseny de mantenibilitat (obres i instal·lacions) · criteris de sostenibilitat · criteris de el seguiment de l'obra des de la mantenibilitat · control d' industrial s, materials i equips planificacio aquest bloc 2 es dura a terme

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Tipus: Curs

Oficina tècnica

coneixements que possibilitin l'aplicacio dels estudis d'enginyeria realitzats en el disseny i la realitzacio de projectes de productes i instal.lacions. procediments i metodes per a la correcta realitzacio dels projectes industrial s: la comprensio dels conceptes basics per projectar, l'aplicacio de

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Sistemes de producció integrats

basics dels sistemes de produccio i fabricacio. ce29. capacitat per a disseny ar sistemes de control i automatitzacio visio per computador adquisicio i processament d'imatges segmentacio i reconeixement sistemes de visio industrial s (cat) robotica (cat) aplicacio del robots en linies de produccio robots especials:

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura

condicionament ambiental dels edificis, i en les tecniques digitals de disseny i produccio material.innovacio tecnologica, en particular en la construccio sostenible, en la industrial itzacio de la construccio, en els sistemes de condicionament ambiental

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura

condicionament ambiental dels edificis, i en les tecniques digitals de disseny i produccio material. innovacio tecnologica, en particular en la construccio sostenible, en la industrial itzacio de la construccio, en els sistemes de condicionament ambiental

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Reducció, reutilització i reciclatge en la construcció

l'actualitat es plantegi la necessitat de minimitzar l'impacte ambiental, de disseny ar per mes enlla de la vida util i d'aplicar 2002. troba'l a la biblioteca elias castells , xavier. reciclaje de residuos industrial es: aplicacion a la fabricacion de materiales para la construccion.

Curs: 2015-16

Centre: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Tipus: Curs

Urbanística II

urbans capacitat per a redactar projectes d'obra civil (t) capacitat per a disseny ar i executar projectes urbans i projectes d'urbanitzacio, jardineria i de la forma urbana: desde sus origenes a la revolucion industrial .. barcelona: gustavo gili, 1984. isbn 8425211816 troba'l a la biblioteca gravagnuolo,

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura

condicionament ambiental dels edificis, i en les tecniques digitals de disseny i produccio material.innovacio tecnologica, en particular en la construccio sostenible, en la industrial itzacio de la construccio, en els sistemes de condicionament ambiental

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs