Cercador

Cercant per la paraula: Filatura

Disseny d'estructures lineals i laminars no teixides

oag1. familiaritzar a l'alumne en les tecniques i processos de filatura . oag2. desenvolupar la capacitat en l'estudiant per seleccionar el sobre estructures textils lineals i teles no teixides. operacions de filatura aprenentatge autonom - nivell 3: aplicar els coneixements assolits a treball practic. ¬∑ treball autonom d'estudi i preparacio d'entregables, projecte d'una filatura i estudi tecnic de varies estructures laminars no teixides. aprenentatge dels fils. 1.6. fonaments sobre friccio dels fils. tema 2: sistemes de filatura de les fibres curtes 2.1. calculs basics en fils   indexs d'irregularitat de massa   vellositat i friccio dels fils   calculs basics de filatura   obertura de fibres   manuars, open-end i sistemes de tercera avaluacio: parametria de fils. . quarta avaluacio: calculs basics de filatura . cinquena avaluacio: proces de termes lliures: Filatura

Curs: 2017-18

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Filats, filaments i teles no teixides

per seleccionar la millor opcio en l'elaboracio del proces de filatura i de consolidacio de les teles no teixides. oag3.- desenvolupar obtindre fils superfins. problematica tecnica i economica en el proces de filatura . seleccio del proces de termes lliures: Filatura

Curs: 2017-18

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Materials per al disseny de productes tèxtils

relacio amb el disseny. 4.1. reaccions de polimeritzacio i procediments de filatura de les fibres quimiques. 4.2. relacio entre l'estructura i les propietats

Curs: 2014-15

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs