Cercador

Cercant per la paraula: Matemàtica Discreta

Matemàtica discreta

Matemàtica discretal'assignatura es familiaritzar l'estudiant amb les estructures basiques de la matematica discreta, la seva manipulacio i la seva interrelacio. mes concretament: adquirir la capacitat d'enunciar propietats en diversos camps de la matematica , de construir argumentacions, d'elaborar calculs i de transmetre els l. norman basica biggs,matematica discreta. barcelona: vicens-vives, 1994. isbn 8431633115 troba'l a la biblioteca chartrand, g.; Matemàtica discretaes familiaritzar l'estudiant amb les estructures basiques de la matematica discreta , la seva manipulacio i la seva interrelacio. mes concretament: lineals amb coeficients constants. funcio generadora de particions d'enters. 2. probabilitat discreta espais de probabilitat finits. esperanca i variancia. independencia i probabilitat matematica l. norman basica biggs,discreta . barcelona: vicens-vives, 1994. isbn 8431633115 troba'l a la biblioteca chartrand, g.; termes lliures: Discreta

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Matemàtica discreta

Matemàtica discretacapacitat per a comprendre i dominar els conceptes basics de matematica discreta, logica, algoritmica i complexitat computacional, i la seva aplicacio inducciomatematica 1.1 conjunt dels nombres naturals. propietats de bona ordenacio i p. ralph basicagrimaldi,matematica s discreta y combinatoria : una introduccion con aplicaciones. 3a Matemàtica discretaper a comprendre i dominar els conceptes basics de matematica discreta , logica, algoritmica i complexitat computacional, i la seva aplicacio matematicas p. ralph basicagrimaldi,discreta y combinatoria : una introduccion con aplicaciones. 3a ed. argentina

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Matemàtica discreta

Matemàtica discretacapacitat per a comprendre i dominar els conceptes basics de matematica discreta, logica, algoritmica i complexitat computacional, i la seva aplicacio inducciomatematica 1.1 conjunt dels nombres naturals. propietats de bona ordenacio i p. ralph basica grimaldi,matematica s discreta y combinatoria : una introduccion con aplicaciones. 3a Matemàtica discretaper a comprendre i dominar els conceptes basics de matematica discreta , logica, algoritmica i complexitat computacional, i la seva aplicacio matematicas p. ralph basica grimaldi,discreta y combinatoria : una introduccion con aplicaciones. 3a ed. argentina

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Fonaments de la matemàtica

Fonaments de la matemàticaadquirir la capacitat d'enunciar propietats en diversos camps de la matematica , de construir argumentacions, d'elaborar calculs i de transmetre els & hall/crc, 2002. isbn 1584883030 troba'l a la biblioteca rosen, kenneth h. matematica discreta y sus aplicaciones. 5a ed. madrid: mcgraw-hill, 2004. isbn termes lliures: Matemàticahall/crc, 2002. isbn 1584883030 troba'l a la biblioteca rosen, kenneth h. matematica discreta y sus aplicaciones. 5a ed. madrid: mcgraw-hill, 2004. isbn 8448140737 troba'l

Curs: 2014-15

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Teoria de grafs

del que avui dia es coneix amb el nom de matematica discreta. la teoria de grafs te els origens a comencaments oxford univ. press, 1998. troba'l a la biblioteca comellas, f., et al.. matematica discreta. edicions upc, 2001. troba'l a la biblioteca complementaria beineke, l.w.; wilson, r.j.. que avui dia es coneix amb el nom de matematica discreta . la teoria de grafs te els origens a comencaments univ. press, 1998. troba'l a la biblioteca comellas, f., et al.. matematica discreta . edicions upc, 2001. troba'l a la biblioteca complementaria beineke, l.w.; wilson, r.j..

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Lògica i àlgebra

capacitat per a comprendre i dominar els conceptes basics de matematica discreta, logica, algoritmica i complexitat computacional, i la seva aplicacio moncasi, jaume. introduccio a l'algebra abstracta : amb elements de matematica discreta. bellaterra: universitat autonoma de barcelona, servei de publicacions, 2007. per a comprendre i dominar els conceptes basics de matematica discreta , logica, algoritmica i complexitat computacional, i la seva aplicacio jaume. introduccio a l'algebra abstracta : amb elements de matematica discreta . bellaterra: universitat autonoma de barcelona, servei de publicacions, 2007.

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Apunts de Matemàtica Discreta

de apuntsmatematica discretamatematica de apuntsdiscreta

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Apunts

Pràctiques Matemàtica Discreta

practiquesmatematica discretamatematica practiquesdiscreta

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Pràctiques

Matemàtiques de la telecomunicació

w. basica kaplan,matematica s avanzadas para estudiantes de ingenieria. mexico [etc.]: addison-wesley iberoamericana, aproximacions lineals optimes   2.4. producte de convolucio   2.5. transformada de fourier   2.6. transformada discreta de fourier   2.7. aplicacions a sistemes lineals  

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Estadística

a la biblioteca pozo montero, f. [et al.]. probabilitat i estadistica matematica : teoria i problemes resolts [en linia]. barcelona: iniciativa digital chebychev. transformacio de variables aleatories. 5. models probabilistics en l'enginyeria models discrets: distribucio uniforme discreta . distribucions de bernouilli, binomial, binomial negativa i hipergeometrica. distribucio de poisson. models

Curs: 2016-17

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs