Cercador

Cercant per la paraula: Organització de la Producció

Sistemes avançats de la producció

un projecte per resoldre un problema propi de l'enginyeria d' organitzacio . depenent de les caracteristiques de la materia, l'estudiant pot un projecte per resoldre un problema propi de l'enginyeria d' organitzacio . depenent de les caracteristiques de la materia, l'estudiant pot un projecte per resoldre un problema propi de l'enginyeria d' organitzacio . depenent de les caracteristiques de la materia, l'estudiant pot materia: OrganitzacióSistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la produccióla tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual estructurals canvis als adaptar-sede la societat motivats per factors o fenomens d'indole economic, energetic classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa enfoques 1: temade la gestion case businessde sarrollo l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres bautista valhondo ; albert corominas subias. "artemisa : un sistema de ayuda a la programacion en una empresa la tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual estructurals canvis als adaptar-sede la societat motivats per factors o fenomens d'indole economic, energetic classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa enfoques 1: temade la gestion case businessde sarrollo l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres bautista valhondo ; albert corominas subias. "artemisa : un sistema de ayuda a la programacion en una empresa la tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual estructurals canvis als adaptar-sede la societat motivats per factors o fenomens d'indole economic, energetic classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa enfoques 1: temade la gestion case businessde sarrollo l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres bautista valhondo ; albert corominas subias. "artemisa : un sistema de ayuda a la programacion en una empresa Sistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la producciópresentarla tematica rede estructurals canvis als adaptar-sela societat motivats per factors o fenomens d'indole economic, energetic o c docents: metodologiesla sse magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de enfoques 1: temala gestion de casedesarrollo de un proyecto por equipos empleando los contenidos de la asignaturaactivitats d'avaluacio sumativa. cadascuna d'aquestes activitats tindra un pes en la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema de 4-6 persones. els membres dels grups hauran de demostrar la seva implicacio en el desenvolupament dels treballs, participant activament en context jit. barcelona: edicions upc, 1995. isbn 8476534973 troba'l a la bibliotecacompanys pascual, ramon ; joaquin bautista valhondo ; albert corominas presentarla tematica rede estructurals canvis als adaptar-sela societat motivats per factors o fenomens d'indole economic, energetic o c docents: metodologiesla sse magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de enfoques 1: temala gestion de casedesarrollo de un proyecto por equipos empleando los contenidos de la asignaturaactivitats d'avaluacio sumativa. cadascuna d'aquestes activitats tindra un pes en la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema de 4-6 persones. els membres dels grups hauran de demostrar la seva implicacio en el desenvolupament dels treballs, participant activament en context jit. barcelona: edicions upc, 1995. isbn 8476534973 troba'l a la bibliotecacompanys pascual, ramon ; joaquin bautista valhondo ; albert corominas presentarla tematica rede estructurals canvis als adaptar-sela societat motivats per factors o fenomens d'indole economic, energetic o c docents: metodologiesla sse magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de enfoques 1: temala gestion de casedesarrollo de un proyecto por equipos empleando los contenidos de la asignaturaactivitats d'avaluacio sumativa. cadascuna d'aquestes activitats tindra un pes en la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema de 4-6 persones. els membres dels grups hauran de demostrar la seva implicacio en el desenvolupament dels treballs, participant activament en context jit. barcelona: edicions upc, 1995. isbn 8476534973 troba'l a la bibliotecacompanys pascual, ramon ; joaquin bautista valhondo ; albert corominas Sistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la produccióapareguin elements intangibles.aplicar teories i principis propis de l'area de produccio i logistica amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, i la de gestion la de enfoques 1: temaproduccio nenfoques de la gestion de la apareguin elements intangibles.aplicar teories i principis propis de l'area de produccio i logistica amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, i la de gestion la de enfoques 1: temaproduccio nenfoques de la gestion de la apareguin elements intangibles.aplicar teories i principis propis de l'area de produccio i logistica amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, i la de gestion la de enfoques 1: temaproduccio nenfoques de la gestion de la

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Accessibilitat i innovació

emprenedoria es treballara la capacitat per coneixer i comprendre l' organitzacio d'una empresa i les ciencies que en regeixen l'activitat, per problemes complexos i dissenyar i gestionar la innovacio en l' organitzacio . d'empreses. iniciar als alumnes en les tecniques de gestio i organitzacio derivades d'una estretegia de marketing. definicio de les principals variables materia: Organitzacióseguit un estudiants als proporcionar preten l'assignaturade coneixements, habilitats i valors etics en el marc criteris aplica i coneix accessibilitat:de diseny universal en diferents productes, entorns i serveis. aprenentatge autonom - nivell innovacio. si be els dos moduls tracten tematiques diferents, es de venen complementaris en la realitzacio el capitol finalitza posant en contacte a l'estudiant amb un de ls punts clau en les fases qualificacio lade l'assignatura d'acin es calculara a partir hauran grup cada per presentats treballs elsde ser originals. constaran d'una memoria tecnica, que es lliurara en para crear una empresa. guias espasa, 1996. gerberg, m.e.. el mito de l emprenvalors etics en el marc de l'accessibilitat, el disseny universal, la innovacio i l'emprenedoria. aixi doncs, l'assignatura es divideix conceptualment en 2: aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontologics de la professio en el disseny i l'avaluacio de solucions tecnologiques. treball en i l'accessibilitat tematics: moduls dos per formada es l'assignaturala innovacio. si be els dos moduls tracten tematiques diferents, esdevenen capitol s'introdueix a l'estudiant en l'entorn social, institucional i legis la tiu on cal aplicar els conceptes sobre accessibilitat i disseny la qualificacio de l'assignatura d'acin es calcud'una memoria tecnica, que es lliurara en format digital via la intranet de l'escodel emprendedor. povidos empresa, vol. 45, 1997. siegel. e.s.. el p la n empresarial. ed. diaz de santos, une 139801:2003 - aplicaciones informaticas de l'organitzacio dels sistemes productius i logistics, encarats a la produccio de bens o serveis. la planificacio de la

Curs: 2009-10

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Models i eines de decisió

materia: OrganitzacióModels i eines de decisióModels i eines de decisióModels i eines de decisióha curs el finalitzar al l'estudiantatde ser capac coneixer i dominar les eines analitiques necessaries perque la presa de clase magistral: el profesorado expone los contenidos teoricos y practicos de la materia, con la participacion activa 0: introduccion a mhdintroduccion a mhd : presentacion y plan de trabajo que el ene elegido producto un sobre caseproyecto businessde sarrollan las ensenanzas 0.3 × ex. parcial + 0.7 × ex. final bcd = de fensa las practicas como el trabajo final se realizaran en grupos de 4-6 personas. los miembros investigacion la a introduccion g.l. lieberman, ; basicahillier,f.sde operaciones. 9ª ed. mexico: macgraw-hill, 2010. isbn 9786071503084 troba'l a la ha curs el finalitzar al l'estudiantatde ser capac coneixer i dominar les eines analitiques necessaries perque la presa de clase magistral: el profesorado expone los contenidos teoricos y practicos de la materia, con la participacion activa 0: introduccion a mhdintroduccion a mhd : presentacion y plan de trabajo que el ene elegido producto un sobre caseproyecto businessde sarrollan las ensenanzas 0.3 × ex. parcial + 0.7 × ex. final bcd = de fensa las practicas como el trabajo final se realizaran en grupos de 4-6 personas. los miembros investigacion la a introduccion g.l. lieberman, ; basicahillier,f.sde operaciones. 9ª ed. mexico: macgraw-hill, 2010. isbn 9786071503084 troba'l a la eines que li han estat explicades. haura d'avaluar l'analisi, formu la rl'abstraccio que correspongui i descriure perque necessaries analitiques eines les dominar i coneixerla presa de decisions en el context organitzatiu sigui mes eficient.adquirir cla se magistral: el profesorado expone los contenidos teoricos y practicos 0: introduccion a mhdintroduccion a mhd : presentacion y p la n de trabajo de business caseproyecto sobre un producto elegido ene el que desarrol la n tantola s practicas como el trabajo final se realizaran en grupos a introduccion g.l. lieberman, ; basicahillier,f.sla investigacion de operaciones. 9ª ed. mexico: macgraw-hill, 2010. isbn 9786071503084 troba'l eines que li han estat explicades. haura d'avaluar l'analisi, formu la rl'abstraccio que correspongui i descriure perque necessaries analitiques eines les dominar i coneixerla presa de decisions en el context organitzatiu sigui mes eficient.adquirir cla se magistral: el profesorado expone los contenidos teoricos y practicos 0: introduccion a mhdintroduccion a mhd : presentacion y p la n de trabajo de business caseproyecto sobre un producto elegido ene el que desarrol la n tantola s practicas como el trabajo final se realizaran en grupos a introduccion g.l. lieberman, ; basicahillier,f.sla investigacion de operaciones. 9ª ed. mexico: macgraw-hill, 2010. isbn 9786071503084 troba'l productivo, empresa y entorno : 1) sistema productivo · (2) produccio n, empresa y entorno · (3) clasificacion de los sistemas productivo, empresa y entorno : 1) sistema productivo · (2) produccio n, empresa y entorno · (3) clasificacion de los sistemas

Curs: 2017-18

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Negoci electrònic

integracio dels processos de negocis i milloren l'eficiencia de l' organitzacio . 5.avaluar el impacte dels sistemes d'informacio en les comprensio i aplicar els principis i les practiques de les organitzacio ns, de manera que puguin exercir d'enllac entre les comunitats i el govern electronic. 1.4 influencia dels sistemes d'informacio a les organitzacio ns: impactes, obtencio d'avantatges competitius i canvi cas (base o alternatiu) a1.4 influencia dels sistemes d'informacio a les organitzacio ns: impactes, obtencio i canvi oportunitats les 1.explicarde la globalitzacio i perque son tan indispensables els sistemes d'informacio de mostrar comprensio i aplicar els principis i les practiques meto a com utilitza l'assignaturade s docents el mosocietat la d'informacio   1.1 sistemes i electronics negocis 1: modulde la informacio i el rol presentacio a0.de l'assignatura i formacio realitzacio la per nota nseg: d'avaluacio: - elementsde les activitats d'autoaprenentatge i per la participacio a classe, a sistemas j.p. laudon, k.c; basica laudon,de informacion gerencial: administracion de oportunitats les 1.explicarla globalitzacio i perque son tan indispensables els sistemes d'informacio a practiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir d'enl la c entre les comunitats tecnica i de gestio d'una organitzacio, com a metodes docents el model pbl (problem based learning), la resolucio de casos, activitats participatives i, en menor mesura, c d'informacio   1.1 sistemes i electronics negocis 1: modulla societat de a0. presentacio de l'assignatura i formacio de grups prendre nota de la dinamica de funcionament i pper nota nseg: d'avaluacio: - elementsla realitzacio de les activitats d'autoaprenentatge i per basicala udon, k.c; d'informacio que donen suport a les principals funcions empresarials: vendes-marqueting, produccio , finances-comptabilitat i recursos humans. 3.avaluar el rol dels sistemes

Curs: 2011-12

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs

ASPECTES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA

l'organitzacio concreta d'aquests 6 credits (quatre hores de classe setmanals en la tecnologia 1.4 la tecnologia i els seus creadors 1.5 les organitzacio ns i el canvi tecnologicimpacte social de la informatica2.1 la ASPECTES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS DE LA INFORMÀTICAmedi-ambiental i social l'impacte sobre d'analisi 1.capacitatde la ciencia i la tecnologia en la societat que les de mostrar coneixement hores (quatre credits 6 d'aquests concreta l'organitzaciode classe setmanals en un quadrimestre d'unes 15 setmanes utils) podria societat i els canvis tecnologics1.1 ciencia i tecnologia 1.2 el proces de l canvi tecnologic 1.3 la difusio de senvolupament po perde r ser avaluat per avaluacio continuada (ac), un estudiant ha mo of history a p.e. basicaceruzzi,de rn computing. 2nd ed. mit press, 2003. isbn 0262532034 troba'l ASPECTES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS DE LA INFORMÀTICAde medi-ambiental i social l'impacte sobre d'analisi 1.capacitatla ciencia i de coneixement demostrarla dimensio etica a l'empresa: c de hores (quatre credits 6 d'aquests concreta l'organitzaciola sse setmanals en un quadrimestre d'unes 15 setmanes utils) podria la societat i els canvis tecnologics1.1 ciencia i tecnologia 1.2 el proces 1: tema del desenvolupamentla societat i els canvis tecnologicsen les cpublic), els lliurables d'etica (un minim del 75% dels lliurables), la documentacio dels video debats (un minim del 75% dels video computing. 2nd ed. mit press, 2003. isbn 0262532034 troba'l a la bibliotecabarcelo, m. una historia de i economics de la informatitzacio - de la manufactura a la produccio de coneixements - informatica, treball i ocupacio - altres efectes: ensenyament,

Curs: 2018-19

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs

Organització industrial

Organització industrialOrganització industrialOrganització industriall' amb relacionada basica tematica la presentarorganitzacio de sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes de sistemes de produccio i serveis, aplicant coneixements i capacitats d' organitzacio industrial, estrategia comercial, planificacio i logistica, legislacio mercantil i laboral, un projecte per resoldre un problema propi de l'enginyeria d' organitzacio . depenent de les caracteristiques de la materia, l'estudiant pot introduccioorganitzacio industrial: definicio de produccio i sistema productiu i logistic. sistemes materia: Organitzaciól'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarde sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes mo conceptualitzarde ls d'enginyeria, aplicar metoclasse magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa industrial: introduccio organitzaciode finicio inversions i costos practicade terminacio punt d'equilibri. avaluacio d'inversions: van, tir, pay-back, dimensio, aspectes l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basica bautistade la universitat oberta presentarla tematica basica reen innovadors metodes aplicar d'enginyeria, models conceptualitzarla resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny, cla sse magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics sistema productiu i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: c la ssificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. bases quantitatives per pay-back, dimensio, aspectes qualitatius. practica gestio de projectes i programacio i p la nificacio de projectes. determinacio de activitats d'avaluacio sumativa. cadascuna d'aquestes activitats tindra un pes en la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema de 4-6 persones. els membres dels grups hauran de demostrar la seva implicacio en el desenvolupament dels treballs, participant activament en de edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basica bautistala universitat oberta de catalunya, 1997. isbn 8489382581 troba'l a processos i sistemes.. dirigir i organitzar empreses, aixi com sistemes de produccio i serveis, aplicant coneixements i capacitats d'organitzacio industrial, estrategia comercial, de definicio industrial: introduccio organitzacioproduccio i sistema productiu i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: l'estacionalitat additiva i multiplicativa. practica planificacio determinar i avaluar diferents plans de produccio en un cas realista, aplicant els metodes vists a classe, 8495131005 troba'l a la biblioteca companys, r.; corominas, a.. organizacion de la produccio n ii - direccion de operaciones, volumenes 1, 2, 3,

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Organització industrial

Organització industriall' amb relacionada basica tematica la presentarorganitzacio de sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes de sistemes de produccio i serveis, aplicant coneixements i capacitats d' organitzacio industrial, estrategia comercial, planificacio i logistica, legislacio mercantil i laboral, un projecte per resoldre un problema propi de l'enginyeria d' organitzacio . depenent de les caracteristiques de la materia, l'estudiant pot introduccioorganitzacio industrial: definicio de produccio i sistema productiu i logistic. sistemes materia: Organitzaciótermes lliures: Organitzaciól'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarde sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes mo conceptualitzarde ls d'enginyeria, aplicar metoclasse magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa industrial: introduccio organitzaciode finicio inversions i costos practicade terminacio punt d'equilibri. avaluacio d'inversions: van, tir, pay-back, dimensio, aspectes l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basica bautistade la universitat oberta presentarla tematica basica reen innovadors metodes aplicar d'enginyeria, models conceptualitzarla resolucio de problemes i aplicacions informatiques adequades, per al disseny, cla sse magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics sistema productiu i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: c la ssificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. bases quantitatives per pay-back, dimensio, aspectes qualitatius. practica gestio de projectes i programacio i p la nificacio de projectes. determinacio de activitats d'avaluacio sumativa. cadascuna d'aquestes activitats tindra un pes en la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema de 4-6 persones. els membres dels grups hauran de demostrar la seva implicacio en el desenvolupament dels treballs, participant activament en de edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basica bautistala universitat oberta de catalunya, 1997. isbn 8489382581 troba'l a processos i sistemes.. dirigir i organitzar empreses, aixi com sistemes de produccio i serveis, aplicant coneixements i capacitats d'organitzacio industrial, estrategia comercial, de definicio industrial: introduccio organitzacioproduccio i sistema productiu i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: l'estacionalitat additiva i multiplicativa. practica planificacio determinar i avaluar diferents plans de produccio en un cas realista, aplicant els metodes vists a classe, 8495131005 troba'l a la biblioteca companys, r.; corominas, a.. organizacion de la produccio n ii - direccion de operaciones, volumenes 1, 2, 3, termes lliures: Producció

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Sistemes de producció vegetal

de millora segons les caracteristiques botaniques de les plantes conreades organitzacio tecnica de la produccio a l'explotacio aquest contingut esta dedicat a itineraris tecnics dels cultius i se n'avaluen diferents indicadors. o l' organitzacio tecnica del sistema de cultiu a l'explotacio: es preveuen el Sistemes de producció vegetalSistemes de producció vegetalSistemes de producció vegetalsistemes l'assignatura superar ende produccio vegetal, l'estudiant ha amb un contingut coherent, una estructura i un estil a de quats i un bon nivell ortografic i gramatical. sistemes funcio en varia utilitzada docent metodologia lade si es tracta sistemesde produccio i sistemes proves individuals, que podran incloure questions sobre els diferents continguts de l'assignatura, global l'avaluaciode l'assignatura es fara tenint en compte les seguents avaluacions parcials: · realitzacio i l'assistencia ·de les activitats proposaed. mundiprensa, 2003. isbn 8484760995 troba'l a la biblioteca valero, j. sistemas de cultivo: evaluacion concebre i organitzar sistemes de produccio vegetal sostenibles. en particu la r, ha de poder caracteritzar els diferents sistemes de produccio la metodologia docent utilitzada varia en funcio de si es tracta permeten concebre sistemes de cultiu eficients i sostenibles. es trebal la : · el concepte de sistema de produccio, sistemes agrari i c 1: activitatla sses d'explicacio teorica   activitat 2: proves individuals d'avaluacio es realitzaran dues proves tenint en compte les seguents avaluacions parcials: · cg: avaluacio de la competencia generica "expressio eficac escrita", amb un pes del 10% obligatoria · no realitzar alguna de les activitats proposades implica que la nota sera zero. · les tasques s'han de lliurar en el a introduccion j. basica cubero,la mejora genetica vegetal. 2a ed. madrid: ed. mundiprensa, 2003. isbn Sistemes de producció vegetalSistemes de producció vegetalSistemes de producció vegetalde sistemes l'assignatura superar enproduccio vegetal, l'estudiant ha de ser capac d'aplicar de forma integrada estil adequats i un bon nivell ortografic i gramatical. sistemes de produccio , de proteccio i explotacio vegetal. cas real, conjuntament entre les assignatures bases i sistemes de produccio vegetal. a les sessions practiques, en grup petit, l'estudiant treballa basicament de sistemesproduccio i sistemes de cultius aquest contingut esta dedicat als sistemes de i aula) en les que es treballa: · l'estructura de la produccio vegetal: es consulten dades estadistiques en diferents fonts a nivell isbn 2852064456 troba'l a la biblioteca urbano, p. fitotecnia: ingenieria de la produccio n vegetal. madrid: ed. mundi-prensa, 2002. isbn 8484760375 troba'l a la

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Curs

Organització industrial

Organització industriall' amb relacionada basica tematica la presentarorganitzacio de sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes de sistemes de producco i serveis, aplicant coneixements i capacitats d' organitzacio industrial, estrategia comercial, planificacio i logistica, legislacio mercantil i laboral, un projecte per resoldre un problema propi de l'enginyeria d' organitzacio . depenent de les caracteristiques de la materia, l'estudiant pot introduccioorganitzacio industrial: definicio de produccio i sistema productiu i logistic. sistemes materia: Organitzaciól'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarde sistemes productius i logistics enfocada a alguns temes capac ser equip: en treballde treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa industrial: introduccio organitzaciode finicio inversions i costos practicade terminacio punt d'equilibri. avaluacio d'inversions: van, tir, pay-back, dimensio, aspectes l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4 o mes persones. els membres industrial: introduccion a la oi [en linia]. barcelona: upc. catedra de organizacion industrial, 2012 [consulta: 09/12/2013]. disponible a: . text complet bautista, j.; presentarla tematica basica retrebal de capac ser equip: en treballla r com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com cla sse magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics sistema productiu i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: c la ssificacio. decisions de disseny i d'adreca d'operacions. bases quantitatives per pay-back, dimensio, aspectes qualitatius. practica gestio de projectes i programacio i p la nificacio de projectes. determinacio de activitats d'avaluacio sumativa. cadascuna d'aquestes activitats tindra un pes en la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema o mes persones. els membres dels grups hauran de demostrar la seva implicacio en el desenvolupament dels treballs, participant activament en j.; alfaro, r.; cano, a. transparencias organizacion industrial: introduccion a la oi [en linia]. barcelona: upc. catedra de organizacion industrial, 2012 de definicio industrial: introduccio organitzacioproduccio i sistema productiu i logistic. sistemes productius i sistemes logistics: l'estacionalitat additiva i multiplicativa. practica planificacio determinar i avaluar diferents plans de produccio en un cas realista, aplicant els metodes vists a classe, la biblioteca companys pascual, ramon; corominas subias, albert. organizacion de la produccio n ii : direccion de operaciones. barcelona: edicions upc, 1995-1996.

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

l' amb relacionada basica tematica la presentarorganitzacio de sistemes productius i logistics, tant de produccio com de i / o operacions en que la tecnologia i l' organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient.identificar, analitzar, diagnosticar, dissenyar materia: Organitzaciól'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarde sistemes productius i logistics, tant propis principis i teories aplicarde l'area clase magistral: el profesorado expone los contenidos teoricos y practicos de la materia, con la participacion activa 0: introduccion a dointroduccion a do : presentacion y plan de trabajo ..de × ex. parcial + 0.7 × ex. final bcd = de fensa las practicas como el trabajo final se realizaran en grupos de 4-6 personas. los miembros edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basicabautistade la universitat oberta presentarla tematica basica rei prendre decisions mitjancant eines d'enginyeria.aplicar teories i principis re la tius a les tecnologies i sistemes d'informacio amb l'objectiu d'analitzar cla se magistral: el profesorado expone los contenidos teoricos y practicos 0: introduccion a dointroduccion a do : presentacion y p la n de trabajo de ..la tantola s practicas como el trabajo final se realizaran en grupos de edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basicabautistala universitat oberta de catalunya, 1997. isbn 8489382581 troba'l a relacionada amb l'organitzacio de sistemes productius i logistics, tant de produccio com de serveis, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de de l'area de propis principis i teories aplicarproduccio i logistica amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, i sistema productivoproducto, proceso y sistema productivo : (1) definiciones de produccio n. (2) producto (bien, servicio). (3) sistema productivo. (4) tipologia 8495131005 troba'l a la bibliotecacompanys, r.; corominas, a. organizacion de la produccio n ii - direccion de operaciones vols. 1-5. barcelona:

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

l' amb relacionada basica tematica la presentarorganitzacio de sistemes productius i logistics, tant de produccio com de i / o operacions en que la tecnologia i l' organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient.identificar, analitzar, diagnosticar, dissenyar materia: Organitzaciól'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarde sistemes productius i logistics, tant propis principis i teories aplicarde l'area clase magistral: el profesorado expone los contenidos teoricos y practicos de la materia, con la participacion activa 0: introduccion a dointroduccion a do : presentacion y plan de trabajo ..de × ex. parcial + 0.7 × ex. final bcd = de fensa las practicas como el trabajo final se realizaran en grupos de 4-6 personas. los miembros edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basicabautistade la universitat oberta presentarla tematica basica rei prendre decisions mitjancant eines d'enginyeria.aplicar teories i principis re la tius a les tecnologies i sistemes d'informacio amb l'objectiu d'analitzar cla se magistral: el profesorado expone los contenidos teoricos y practicos 0: introduccion a dointroduccion a do : presentacion y p la n de trabajo de ..la tantola s practicas como el trabajo final se realizaran en grupos de edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basicabautistala universitat oberta de catalunya, 1997. isbn 8489382581 troba'l a relacionada amb l'organitzacio de sistemes productius i logistics, tant de produccio com de serveis, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de de l'area de propis principis i teories aplicarproduccio i logistica amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, i sistema productivoproducto, proceso y sistema productivo : (1) definiciones de produccio n. (2) producto (bien, servicio). (3) sistema productivo. (4) tipologia 8495131005 troba'l a la bibliotecacompanys, r.; corominas, a. organizacion de la produccio n ii - direccion de operaciones vols. 1-5. barcelona:

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Biomassa per a usos no alimentaris

les instal?lacions, la tecnologia emprada, el productes obtinguts i l? organitzacio de cada centre visitat. a usos no alimentaris, l'estudiant haura d'assolir una visio amplia de ls usos i productes no alimentaris que es potecnologia lade la produccio funcio en varia utilitzada docent metodologia lade si es tracta introduccio,de finicio i aspects generals sobre la biomassa en aquest contingut es proves individuals, que podran incloure questions sobre els diferents continguts de l'assignatura, ja s'hagin global l'avaluaciode l'assignatura es fara tenint en compte les seguents avaluacions parcials: cg: alguna realitzar node les activitats proposamadrid: ed. mundi prensa, 2010. isbn 9788484763321 troba'l a la biblioteca de mirbas, ayhan. biorefineries: for biomass upgrading facilities. dordrecht: ed. springer, es poden obtenir a partir d'una font renovable com es la biomassa, de les tecniques emprades en la tecnologia de la metodologia docent utilitzada varia en funcio de si es tracta sobre generals aspects i definicio introduccio,la biomassa en aquest contingut es presenten els usos no alimentaris de c 1: activitatla sses d'explicacio teorica   activitat 2: proves individuals d'avaluacio es realitzaran dues proves fara tenint en compte les seguents avaluacions parcials: cg: avaluacio de la competencia generica "empreneduria i innovacio", amb un 10% de que implica proposades activitats les de alguna realitzar nola nota sera zero. les tasques s'han de lliurar en el termini a. basica damien,la biomasa: fundamentos, tecnologias y aplicaciones. madrid: ed. mundi prensa, 2010. de bioproductes renovables · assolir un coneixement basic sobre la produccio primaria de biomassa, aixi com del sistema adequat de logistica la de tecnologia laproduccio de combustibles i productes industrials d'origen biologic. emprenedoria i innovacio - la biomassa la disponibilitat de terra i aigua per a la produccio de biomassa la conversio de l'energia solar en bioenergia per fotosintesi fonts

Curs: 2014-15

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

l' amb relacionada basica tematica la presentarorganitzacio de sistemes productius i logistics, tant de produccio com de i / o operacions en que la tecnologia i l' organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient.identificar, analitzar, diagnosticar, dissenyar un projecte per resoldre un problema propi de l'enginyeria d' organitzacio . depenent de les caracteristiques de la materia, l'estudiant pot l'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarde sistemes productius i logistics, tant propis principis i teories aplicarde l'area classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa direccio d'operacionssistema logistic integral. planificacio i control d'operacions. grans agrupacions de les veuran, es on practic introductoriacas practicade forma global i integrada alguns l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basicabautistade la universitat oberta presentarla tematica basica rei prendre decisions mitjancant eines d'enginyeria.aplicar teories i principis re la tius a les tecnologies i sistemes d'informacio amb l'objectiu d'analitzar cla sse magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics p integral. logistic d'operacionssistema direcciola nificacio i control d'operacions. grans agrupacions de les decisions re veuran, de forma global i integrada alguns dels aspectes vincu la ts a activitats d'avaluacio sumativa. cadascuna d'aquestes activitats tindra un pes en la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema de 4-6 persones. els membres dels grups hauran de demostrar la seva implicacio en el desenvolupament dels treballs, participant activament en de edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basicabautistala universitat oberta de catalunya, 1997. isbn 8489382581 troba'l a relacionada amb l'organitzacio de sistemes productius i logistics, tant de produccio com de serveis, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de de l'area de propis principis i teories aplicarproduccio i logistica amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, i disjuntius. generalitzacions. aspectes practics.planificacio d'operacionscaracteristiques d'un pla. pla mestre de produccio , factibilitat. procediments analitics i d'optimitzacio, fulles electroniques de calcul, d'heuristiques i metodes exactes.practica planificaciodeterminar i avaluar diferents plans de produccio en un cas realista, aplicant els metodes vists a classe, 8495131005 troba'l a la bibliotecacompanys, r.; corominas, a. organizacion de la produccio n ii - direccion de operaciones vols. 1-5. barcelona:

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Sistemes avançats de la producció

un projecte per resoldre un problema propi de l'enginyeria d' organitzacio . depenent de les caracteristiques de la materia, l'estudiant pot materia: OrganitzacióSistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la produccióla tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual estructurals canvis als adaptar-sede la societat motivats per factors o fenomens d'indole economic, energetic docents: classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres bautista valhondo ; albert corominas subias. "artemisa : un sistema de ayuda a la programacion en una empresa Sistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la producciópresentarla tematica rede estructurals canvis als adaptar-sela societat motivats per factors o fenomens d'indole economic, energetic o docents: c metodologiesla sse magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics cata titolla contingut catacata nomla   activitats d'avaluacio sumativa. cadascuna d'aquestes activitats tindra un pes en la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema de 4-6 persones. els membres dels grups hauran de demostrar la seva implicacio en el desenvolupament dels treballs, participant activament en en context jit. barcelona: edicions upc, 1995. isbn 8476534973 troba'l a la biblioteca companys pascual, ramon ; joaquin bautista valhondo ; albert corominas Sistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la produccióapareguin elements intangibles. aplicar teories i principis propis de l'area de produccio i logistica amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, i

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Eficiència energètica

adequat del concepte d'empresa, el seu marc institucional, models d' organitzacio , planificacio, control i presa de decisions estrategiques a ambients ha estudianta o l'estudiant , l'assignatura acabar ende ser capac la geometria analitica i diferencial, i les tecniques i meto de s probabilistics i d'analisi estadistic. fb-05 coneixement introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes basics de la materia. posteriorment i mitjancant exercicis practics s'intentara motivar i contingut es treballa: balanc energetic en els edificis: energyplus. reduccio de les necessitats grup d'avaluacio continua (contingut 1) examen tipus test sobre conceptes basics de senvolupats a classe a2 centre suma la es final qualificacio lade les qualificacions parcials seguents: nfinal = 0,3 npf + 0,5 nac alguna realitza es no side les activitats menen basica granadosde z, h. rehabilitacion energetica ha de ser capac de: · explicar el significat de la politica energetica espanyore aplicats coneixements els utilitzar a per aptitud fb-01la cionats amb el calcul numeric i infinitesimal, l'algebra lineal, les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen, d'una banda, a fer c la sses teoriques (grup gran) en que el professorat fa una breu trebal es contingut aquest clima en i mediambient energia, c1la :politiques energetiques. recursos energetics. mercats d'emissions i politiques energetiques. factors (contingut 1) examen tipus test sobre conceptes basics desenvolupats a c la sse a2 centre de calcul. utilitzacio del programari lider (contingut 2) practica la qualificacio final es de activitats les de alguna realitza es no sila boratori o d'avaluacio continua, es considerara com a no puntuada energetica de edificios. madrid: tornapunta ediciones, 2010. isbn 978-84-92686-95-7 troba'l a la biblioteca alvarez la calle, enriqueestrategiques a ambients de certesa, risc i incertesa; sistemes de produccio , costos, planificacio, fonts de financament i elaboracio de plans

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Tipus: Curs

Sistemes avançats de la producció

un projecte per resoldre un problema propi de l'enginyeria d' organitzacio . depenent de les caracteristiques de la materia, l'estudiant pot materia: OrganitzacióSistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la produccióla tematica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direccio, proporcionant a l'alumne una visio conceptual estructurals canvis als adaptar-sede la societat motivats per factors o fenomens d'indole economic, energetic classe magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics de la materia, amb la participacio activa catalacontingut catalatitol catalacontingut catalatitol catalacontingut catalatitol catalacontingut catalatitol catalacontingut catala de catala nomde l'avaluacio continua: avaluaciode l'adquisicio les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres bautista valhondo ; albert corominas subias. "artemisa : un sistema de ayuda a la programacion en una empresa Sistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la producciópresentarla tematica rede estructurals canvis als adaptar-sela societat motivats per factors o fenomens d'indole economic, energetic o c docents: metodologiesla sse magistral: el professorat exposa els continguts teorics i practics cata titolla contingut catacata nomla activitats d'avaluacio sumativa. cadascuna d'aquestes activitats tindra un pes en la qualificacio final d'entre el 10% i el 60%. el sistema de 4-6 persones. els membres dels grups hauran de demostrar la seva implicacio en el desenvolupament dels treballs, participant activament en context jit. barcelona: edicions upc, 1995. isbn 8476534973 troba'l a la bibliotecacompanys pascual, ramon ; joaquin bautista valhondo ; albert corominas Sistemes avançats de la produccióSistemes avançats de la produccióapareguin elements intangibles.aplicar teories i principis propis de l'area de produccio i logistica amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, i

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny i fabricació de circuits electrònics

incentivar la capacitat d'aprenentatge autonom 4 desenvolupar la capacitat d' organitzacio i planificacio en base a projectes 5 desenvolupar la capacitat al mateix temps, en la aquesta fase es realitza l' organitzacio i planificacio de les tasques del projecte proposat, i que disseny d'un projecte electronic 1.6.- la gestio del projecte: planificacio i organitzacio tema 2: el mercat dels components electronics 2.1.- classificacio general 2.2.- generalitats Disseny i fabricació de circuits electrònicsDisseny i fabricació de circuits electrònicsconsi pilars compren quatre l'assignaturade rats com a basics dintre consta l'assignaturade dues fases ben diferenciageneralitats sobre les pcb: tipus i elements d'una pcb dintre de l disseny cad 1.2.- disseny esquematic. operacions basiques: annotacion, erc activitats les mitjancant globalment avluat es l'estudiant/ade laboratori guiavaloracio lade ls diferents apartats esta regulada per les condicions generals francisco jose; manzaneque plaza, jose manuel; murgui rodriguez, jaume. diseno de circuitos electronicos asistido por orpi compren quatre l'assignaturala rs considerats com a basics dintre de l'ambit del disseny on s'adquireixen els coneixements generals a utilitzar en base a la implementacio de prototips d'exemple (fase 1), i un altre on basiques: annotacion, erc i drc. creacio d'una 'netlist' 1.3.- processat de la pcb: pde activitats les mitjancant globalment avluat es l'estudiant/ala boratori guiades (p), la valoracio dels diferents apartats esta regup manzaneque jose; francisco lluch, basica beneditola za, jose manuel; murgui rodriguez, jaume. diseno de circuitos electronicos en el funcionament dels circuits electronics - els sistemes de produccio de sistemes electronics. amb una carrega de treball de taller

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Direcció d'empreses

pugui desenvolupar les funcions propies d'una direccio general en una organitzacio , on incloem la definicio e implantacio de l'estrategia dins teories i principis propis de l'area de direccio general d'una organitzacio amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, i prendre decisions empresa.s'introdueix a l'alumne en tota la dimensio estrategica de la organitzacio , fixant be que son objectius, missio i visio empresarial. materia: Organitzacióde senvolupar les competencies necessaries per a que l'alumne pensi propis principis i teories aplicarde l'area participatives - estudi i expositives classes magistral: - classede casos en classes practiquesen la empresa.s'introdueix a l'alumne en tota la dimensio estrategica de la organitzacio, fixant be que son objectius, missio i visio 1. practica generalista a classe grup mitjason practiques que es de senvoluparan dins les classes amb el grup mitja i tractaran a classe o 10: assistencia a classe o 15%: resoldre preguntes formula de s a classe, participacio · 25%: cas a resoldre a classe inici a comunicaran esde cursbasicadiezde castro, emilio pablo et al. administracion y direccion. madrid: funcions propies d'una direccio general en una organitzacio, on incloem la definicio e impd'incertesa, i prendre decisions mitjancant eines d'enginyeria.adquirir les habilitats re la cionades amb el disseny i - cla sse magistral: cen l'estrategia 1.la empresa.s'introdueix a l'alumne en tota c a generalista practica 1.la sse grup mitjason practiques que es desenvoluparan dins les c c a valoracio %: · 25la sse o 10: assistencia a cadministracion y direccion. madrid: mcgraw-hill, 2001. isbn 8448128184 troba'l a la bibliotecarobbins, stephen p ; david a. decenzo. fundamentos de administracion. gal la rdo galque inclouen la direccio de persones, els aspectes financers, la produccio , la gestio de projectes, i l'assignacio i distribucio de

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Organització d'empreses

Organització d'empresesl' de principis els assolirorganitzacio i gestio que son complementaris dels estudis de telecomunicacio, per empresa: 1.organitzacio , estrategia i competitivitat 1.1. empresa. (3 hores) 1.1.1. concepte d'empresa i materia: Organitzacióprincipis els assolirde l'organitzacio i gestio que son complementaris i competitivitat 1.1. empresa. (3 hores) 1.1.1. concepte d'empresa i empresari 1.1.2. evolucio de la teoria treballs mitjancant continuada avaluacio 60% - examen: -de cadascuna gestion y organizacion l. basica cuatrecasas,de la produccion en la empresa actual. barcelona: cpet, 1994. isbn d'enginyeria superior tecnica escola de telecomunicacio telecomunicacio, per tal que els alumnes puguin desenvolupar-se adequadament en la practica empresarial. impartir els conceptes basics dels coneixements d'organitzacio i competitivitat 1.1. empresa. (3 hores) 1.1.1. concepte d'empresa i empresari 1.1.2. evolucio de la teoria de l'empresa 1.1.3. creacio d'empreses 1.1.4. tipus d'empreses i activitatsfuncionals. innovacio 1.2. de gestion y organizacion l. basica cuatrecasas,la produccion en esco la tecnica superior d'enginyeria de telecomunicacio de barcelonade la qualitattotal. model efqm 2. organitzacio i gestio de la produccio .gestio de la qualitat 2.1. la de gestion y organizacion l. basica cuatrecasas,produccio n en la empresa actual. barcelona: cpet, 1994. isbn 8460517152 troba'l

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Organització d'empreses

Organització d'empresesl' de principis els assolirorganitzacio i gestio que son complementaris dels estudis de telecomunicacio, per tal empresa: 1.organitzacio , estrategia i competitivitat1.1. empresa. materia: Organitzacióprincipis els assolirde l'organitzacio i gestio que son complementaris (3 hores)1.1.1. concepte d'empresa i empresari1.1.2. evolucio de la teoria 60% - avaluacio continuada mitjancant treballs de cadascuna gestion y organizacion l. basicacuatrecasas,de la produccion en la empresa actual. barcelona: cpet, 1994. de telecomunicacio, per tal que els alumnes puguin desenvolupar-se adequadament en la practica empresarial. impartir els conceptes basics dels coneixements d'organitzacio i gestio d'empreses (3 hores)1.1.1. concepte d'empresa i empresari1.1.2. evolucio de la teoria de l'empresa1.1.3. creacio d'empreses1.1.4. tipus d'empreses i activitatsfuncionals. innovacio1.2. de gestion y organizacion l. basicacuatrecasas,la produccion en de la qualitattotal. model efqm2. organitzacio i gestio de la produccio .gestio de la qualitat2.1. la de gestion y organizacion l. basicacuatrecasas,produccio n en la empresa actual. barcelona: cpet, 1994. isbn

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Economia de l'empresa

s'hi desenvolupen i les tipologies. continguts concepte entorn planificacio estrategica parts i tipologies departamentalitzacio cicle de vida comentaris - organitzacio industrial.     coll sola, joan edicions upc 1999-introduccion a la administracion joan. sola, basica collorganitzacio industrial. barcelona: edicions upc, 1999. isbn 8483012901 troba'l a la biblioteca perez materia: OrganitzacióEconomia de l'empresaentendre i saber analitzar els problemes basics i les arees de les seves funcions objectius coneixer el concepte d'empresa, les funcions que s'hi de senvolupen i les tipologies. continguts concepte entorn planificacio estrategica parts i tipologies divi es l'assignaturade ix en dues parts, la part 8483012901 troba'l a la biblioteca perez gorostegui, eduardo. introduccion a la administracion de empresas. madrid: ramon areces, 1999. isbn 84-8004-240-0 troba'l a la biblioteca complementaria amat la empresa i les seves funcions objectius coneixer el concepte d'empresa, les funcions parts, dues en divideix es l'assignaturala part de produccio  i so basica collla , joan. organitzacio industrial. barcelona: edicions upc, 1999. isbn 8483012901 troba'l decisio a l'empresa en les seves quatre funcions basiques: direccio, produccio , financament i comercialitzacio. personas en la empresa.     gil, ignacio mcgraw-hill 1997 organitzacio de la produccio objectius gestio de la de part la parts, dues en divideix es l'assignaturaproduccio   i la resta, tenint, doncs, cadascuna un pes del

Curs: 2008-09

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Economia de l'empresa

s'hi desenvolupen i les tipologies. continguts concepte entorn planificacio estrategica parts i tipologies departamentalitzacio cicle de vida comentaris - organitzacio industrial.     coll sola, joan edicions upc 1999-introduccion a la administracion joan. sola, basica collorganitzacio industrial. barcelona: edicions upc, 1999. isbn 8483012901 troba'l a la biblioteca perez materia: OrganitzacióEconomia de l'empresaentendre i saber analitzar els problemes basics i les arees de les seves funcions objectius coneixer el concepte d'empresa, les funcions que s'hi de senvolupen i les tipologies. continguts concepte entorn planificacio estrategica parts i tipologies divi es l'assignaturade ix en dues parts, la part 8483012901 troba'l a la biblioteca perez gorostegui, eduardo. introduccion a la administracion de empresas. madrid: editorial centro la empresa i les seves funcions objectius coneixer el concepte d'empresa, les funcions parts, dues en divideix es l'assignaturala part de produccio i so basica collla , joan. organitzacio industrial. barcelona: edicions upc, 1999. isbn 8483012901 troba'l decisio a l'empresa en les seves quatre funcions basiques: direccio, produccio , financament i comercialitzacio. personas en la empresa.     gil, ignacio mcgraw-hill 1997 organitzacio de la produccio objectius gestio de la de part la parts, dues en divideix es l'assignaturaproduccio i la resta, tenint, doncs, cadascuna un pes proporcional del

Curs: 2008-09

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Empresa

6. coneixer com es gestiona el capital huma en una organitzacio . temes 7 i 8. introduir l'alumne en les decisions nivell 1: tenir iniciatives i adquirir coneixements basics sobre les organitzacio ns i familiaritzar-se amb els instruments i les tecniques, tant cultura; lideratge; pensament estrategic; definicio de l'estrategia; disseny de l' organitzacio ; sistemes d'informacio i control de gestio   tema 10: internacionalitzacio i materia: Organitzaciói recursos per a la la seua direccio i optimitzacio de l seu funcionament. que els estudiants coneguin l'entorn social, economic, organitzacions i familiaritzar-se amb els instruments i les tecniques, tant de generacio d'iel 20%, un en expositiva metodologia la utilitza l'assignaturade senvolupament concepte d'empresa; tipus d'empresa; objectius; estructura funcional i organitzativa; gestio de recursos escassos   tema 2. l'entorn que pesaran un 4 % cada una en la nota de l'assignatura, en conjunt les proves pesaren el 40% · un maxim [etc.]: mcgraw-hill, 2007. isbn 8448156978 troba'l a la biblioteca complementaria iborra, maria. fundamentos de direccion s'enfronten i quins son els criteris i recursos per a la utilitza l'assignaturala metodologia expositiva en un 20%, el desenvolupament de problemes i el mercat: mercat i estructura competitiva; oferta i demanda; e la sticitat   tema 4. gestio comercial: marqueting i vendes   tema 5. funcio produccio: proves parcials que pesaran un 4 % cada una en la nota de l'assignatura, en conjunt les proves pesaren el 40% · basica pinilla mas, francisco manuel. proyecto empresarial. madrid [etc.]: mcgraw-hill, 2007. isbn comercial. tema 5. coneixer les bases de l'area funcional de produccio . tema 6. coneixer com es gestiona el capital huma demanda; elasticitat   tema 4. gestio comercial: marqueting i vendes   tema 5. funcio produccio : concepte de

Curs: 2010-11

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

l' amb relacionada basica tematica la presentarorganitzacio de sistemes productius i logistics, tant de produccio com de i / o operacions en que la tecnologia i l' organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient. identificar, analitzar, diagnosticar, dissenyar materia: Organitzaciól'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarde sistemes productius i logistics, tant propis principis i teories aplicarde l'area les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basica bautistade la universitat oberta presentarla tematica basica rei prendre decisions mitjancant eines d'enginyeria. aplicar teories i principis re la tius a les tecnologies i sistemes d'informacio amb l'objectiu d'analitzar cata titolla contingut catade 4-6 persones. els membres dels grups hauran de demostrar la seva implicacio en el desenvolupament dels treballs, participant activament en de edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basica bautistala universitat oberta de catalunya, 1997. isbn 8489382581 troba'l a relacionada amb l'organitzacio de sistemes productius i logistics, tant de produccio com de serveis, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de de l'area de propis principis i teories aplicarproduccio i logistica amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, i 8495131005 troba'l a la biblioteca companys, r.; corominas, a. organizacion de la produccio n ii - direccion de operaciones vols. 1-5. barcelona: edicions

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

l' amb relacionada basica tematica la presentarorganitzacio de sistemes productius i logistics, tant de produccio com de i / o operacions en que la tecnologia i l' organitzacio hagin interrelacionar-se de manera eficac i eficient. identificar, analitzar, diagnosticar, dissenyar materia: Organitzaciól'organitzacio amb relacionada basica tematica la presentarde sistemes productius i logistics, tant propis principis i teories aplicarde l'area les practiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. els membres edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basica bautistade la universitat oberta presentarla tematica basica rei prendre decisions mitjancant eines d'enginyeria. aplicar teories i principis re la tius a les tecnologies i sistemes d'informacio amb l'objectiu d'analitzar cata titolla contingut catade 4-6 persones. els membres dels grups hauran de demostrar la seva implicacio en el desenvolupament dels treballs, participant activament en de edicions barcelona: d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basica bautistala universitat oberta de catalunya, 1997. isbn 8489382581 troba'l a relacionada amb l'organitzacio de sistemes productius i logistics, tant de produccio com de serveis, proporcionant a l'alumne una visio conceptual de de l'area de propis principis i teories aplicarproduccio i logistica amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, i 8495131005 troba'l a la biblioteca companys, r.; corominas, a. organizacion de la produccio n ii - direccion de operaciones vols. 1-5. barcelona: edicions

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Planificación de la producción: MRP I y II

ii y i mrp produccion: la de planificacionorganitzacio /produccioplanificacionde la produccion: mrp i y iiorganitzacio/producciopla nificacion de la de planificacionproduccio n: mrp i y iiorganitzacio/

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Apunts

Planificación de la producción: MRP I y II

ii y i mrp produccion: la de planificacionorganitzacio /produccioplanificacionde la produccion: mrp i y iiorganitzacio/producciopla nificacion de la de planificacionproduccio n: mrp i y iiorganitzacio/

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Apunts

Planificación de la producción. Sistemas MRP y caso práctico

practico caso y mrp sistemas produccion. la de planificacionorganitzacio /produccioplanificacionde la produccion. sistemas mrp y caso practicoorganitzacio/producciopla nificacion de la de planificacionproduccio n. sistemas mrp y caso practicoorganitzacio/

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Apunts

Análisis estratégico del sector de las telecomunicaciones

telecomunicaciones las de sector del estrategico analisisorganitzacio /produccio de les telecomunicacionsestrategico analisisde l sector de sector del estrategico analisisla s telecomunicacionesorganitzacio/produccio de les telecomunicacionstelecomunicacionesorganitzacio/ las de sector del estrategico analisisproduccio de les telecomunicacions

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Apunts

Planificacion de la producción: MRP I y II, 3

3 ii, y i mrp produccion: la de planificacionorganitzacio /produccioplanificacionde la produccion: mrp i y ii, 3organitzacio/producciopla nificacion de la de planificacionproduccio n: mrp i y ii, 3organitzacio/

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Apunts

Planificación de la producción. Sistemas MRP y caso práctico

practico caso y mrp sistemas produccion. la de planificacionorganitzacio /produccioplanificacionde la produccion. sistemas mrp y caso practicoorganitzacio/producciopla nificacion de la de planificacionproduccio n. sistemas mrp y caso practicoorganitzacio/

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Apunts

Calidad en la producción. Gestión de la calidad total

total calidad la de gestion produccion. la en calidadorganitzacio /producciogestion produccion. la en calidadde la calidad totalorganitzacio/produccioen calidadla produccion. gestion de la en calidadproduccio n. gestion de la calidad totalorganitzacio/

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Apunts

Planificacion de la producción: MRP I y II, 3

3 ii, y i mrp produccion: la de planificacionorganitzacio /produccioplanificacionde la produccion: mrp i y ii, 3organitzacio/producciopla nificacion de la de planificacionproduccio n: mrp i y ii, 3organitzacio/

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Apunts

Análisis estratégico del sector de las telecomunicaciones

telecomunicaciones las de sector del estrategico analisisorganitzacio /produccio de les telecomunicacionsestrategico analisisde l sector de sector del estrategico analisisla s telecomunicacionesorganitzacio/produccio de les telecomunicacionstelecomunicacionesorganitzacio/ las de sector del estrategico analisisproduccio de les telecomunicacions

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Apunts

Calidad en la producción. Gestión de la calidad total

total calidad la de gestion produccion. la en calidadorganitzacio /producciogestion produccion. la en calidadde la calidad totalorganitzacio/produccioen calidadla produccion. gestion de la en calidadproduccio n. gestion de la calidad totalorganitzacio/

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Apunts

Organizacion y estrategia de la empresa y produccion y sistemas productivos

y estrategia de la empresa y produccion y sistemas productivos organitzacio /produccioestrategia y organizacionde la empresa y produccion y sistemas productivosorganitzacio/producciode estrategia y organizacionla empresa y produccion y sistemas productivosorganitzacio/produccioy empresa la de estrategia y organizacionproduccio n y sistemas productivosorganitzacio/

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Apunts

Organizacion y estrategia de la empresa y produccion y sistemas productivos

y estrategia de la empresa y produccion y sistemas productivos organitzacio /produccioestrategia y organizacionde la empresa y produccion y sistemas productivosorganitzacio/producciode estrategia y organizacionla empresa y produccion y sistemas productivosorganitzacio/produccioy empresa la de estrategia y organizacionproduccio n y sistemas productivosorganitzacio/

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Apunts

Organización y áreas funcionales de la empresa

empresa la de funcionales areas y organizacionorganitzacio /produccio, estrategia empresarialfuncionales areas y organizacionde la empresaorganitzacio/produccio, estrategia empresarialde funcionales areas y organizacionla empresaorganitzacio/produccio, estrategia empresarialempresaorganitzacio/ la de funcionales areas y organizacionproduccio , estrategia empresarial

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Apunts

Gestión de la calidad total (TQM)

(tqm) total calidad la de gestionorganitzacio /producciogestionde la calidad total (tqm)organitzacio/producciode gestionla calidad total (tqm)organitzacio/produccio(tqm)organitzacio/ total calidad la de gestionproduccio

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Apunts

Organització de la Producció

organitzacio de la produccioorganitzaciode la producciode organitzaciola producciola de organitzacioproduccio

Curs: 2008-09

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Apunts

Organització de la producció

organitzacio de la produccioorganitzaciode la producciode organitzaciola producciola de organitzacioproduccio

Curs: 2008-09

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Apunts

Diseño e implantación de sistemas productivos, caso ELIMASA

elimasa caso productivos, sistemas de implantacion e disenoorganitzacio /produccioimplantacion e disenode sistemas productivos, caso elimasaorganitzacio/produccioimp e disenola ntacion de sistemas productivos, caso elimasaorganitzacio/produccioelimasaorganitzacio/ caso productivos, sistemas de implantacion e disenoproduccio

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Apunts