Cercador

Cercant per la paraula: Resposta freqüencial

Circuits i sistemes lineals

informacio i comunicacions, com son la funcio de xarxa, la resposta frequencial de circuits o la descripcio frequencial de senyals. tambe expositives classes laboratori treball en grup (no presencial) treball individual (no presencial) proves de resposta llarga (control) proves de de laplace. conceptes d'impedancia i admitancia. tema 3. estudi de la resposta de circuits i sistemes dinamics - per aprofundir en els temes tractats fins al moment. proves de resposta llarga (control) examen parcial proves de termes lliures: Respostaels circuits tant des del punt de vista temporal com frequencial amb especial emfasi en l'analisi i el disseny de circuits del desfasament amb avancament/retras. - models serie/paral·lel d'immitancies. - ressonancia. tema 5. resposta frequencial de circuits i sistemes lineals - descripcio termes lliures: freqüencial

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Senyals i sistemes

o similar per fer simulacions treball individual i en equip exercicis proves de resposta llarga (control) proves de de la variable independent, sistemes: propietats, sistemes lineals i invariantes, resposta impulsional, convolucio. 2. senyals i sistemes en el domini frequencial. la desenvolupament similar com octave o scilab). l'analisi en el domini frequencial es fa mitjancant la transformada de fourier. dintre de l'ampli invariantes, resposta impulsional, convolucio. 2. senyals i sistemes en el domini frequencial . la transformada de fourier transformada de fourier de senyals analogics

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Control automàtic

sistemes en anell tancat. tema 4 analisi en el domini temporal resposta temporal de sistemes de temps discret. configuracio de pols i del ll.g.a. interpretacio del ll.g.a. tema 5 analisi en el domini frequencial resposta

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Senyals i sistemes II

1. senyals i sistemes de temps discret. sequencies, sistemes, mostreig, resposta impulsional, sistemes de temps discret. sequencies, sistemes, mostreig, resposta impulsional, resposta frequencial , equacions en diferencies finites. (10 hores)   2. transformada de fourier.

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Filtres electrònics analògics i digitals

ordre (pas baix, alt, factor de qualitat...) - exemplespractica 1 : resposta frequencial circuit rlc filtres 2n ordre (2a part) continguts - finalitzar filtres segon (pas baix, alt, factor de qualitat...) - exemplespractica 1 : resposta frequencial circuit rlc filtres 2n ordre (2a part) continguts - finalitzar filtres segon ordre.-

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Circuits i components electrònics

de circuits rl i rc. regim permanent i regim transitori 4.5. resposta de circuits rl i rc davant d'una excitacio 5. regim permanent potencia 5.6. analisis de circuits amb fonts de diferent frequencia 6. resposta frequencial 6.1. funcio de transferencia en r.p.s. 6.2. definicio de la variable

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Sistemes electrònics de control

de blocs (algebra) i fluxogrames de senyal (regla de mason)   1.3. resposta temporal (calcul de residus)   1.4. senyal (regla de mason)   1.3. resposta temporal (calcul de residus)   1.4. resposta frequencial (diagrames polars i de bode)   2. control analogic   2.1. lloc de les

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Resposta freqüencial

resposta frequencialrespostafrequencial

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Tema 7: resposta freqüencial d'un circuit

7: temaresposta frequencial d'un circuitresposta 7: temafrequencial d'un circuit

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Lab. circuits electrònics

lineals 1.1 generalitats sobre els senyals analogics: amplificacio, linealitat, distorsio armonica i resposta frequencial 1.2 les especificacions en els equips d'audio de mercat 1.3 dispositius generalitats sobre els senyals analogics: amplificacio, linealitat, distorsio armonica i resposta frequencial 1.2 les especificacions en els equips d'audio de mercat 1.3 dispositius

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs