Cercador

Cercant per la paraula: Resposta temporal

Circuits i sistemes lineals

informacio i comunicacions, com son la funcio de xarxa, la resposta frequencial de circuits o la descripcio frequencial de senyals. tambe expositives classes laboratori treball en grup (no presencial) treball individual (no presencial) proves de resposta llarga (control) proves de de laplace. conceptes d'impedancia i admitancia. tema 3. estudi de la resposta de circuits i sistemes dinamics - per aprofundir en els temes tractats fins al moment. proves de resposta llarga (control) examen parcial proves de termes lliures: Respostaobjectiu, s'estudien els circuits tant des del punt de vista temporal com frequencial amb especial emfasi en l'analisi i el disseny dinamica de circuits i sistemes lineals. - analisi en el domini temporal de circuits dinamics (sistemes d'equacions diferencials) - tecniques d'algebritzacio: · discretitzacio. simulacio termes lliures: temporal

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Fonaments d'electrònica

expositives classes laboratori treball en grup (no presencial) treball individual (no presencial) proves de resposta curta (test) proves de la bobina com a component electric. induccio. associacio de bobines. resposta temporal de circuits de primer ordre amb condensadors i bobines. de provesresposta llarga (control) control de circuits amb condensador/bobina proves de bobina com a component electric. induccio. associacio de bobines. resposta temporal de circuits de primer ordre amb condensadors i bobines. emmagatzemen

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Òptica fisiològica II

radiant. d'energia receptor a com l'ull de estudiresposta espectral del sistema visual, sensibilitat retinal i llindar. estudi de de la visio cromatica i de la percepcio espacial i temporal . afecten a l'adaptacio 5.3 lleis de sumacio espacial 5.4 lleis de sumacio temporal 5.3 adaptacio a la llum. llindar de discriminacio. 5.4 factors que

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Control automàtic

sistemes en anell tancat. tema 4 analisi en el domini temporal resposta temporal de sistemes de temps discret. configuracio de pols i simplificacio. sistemes en anell tancat. tema 4 analisi en el domini temporal resposta

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Senyals i sistemes

o similar per fer simulacions treball individual i en equip exercicis proves de resposta llarga (control) proves de de la variable independent, sistemes: propietats, sistemes lineals i invariantes, resposta impulsional, convolucio. 2. senyals i sistemes en el domini frequencial. la domini el en sistemes i senyals introduccio. 1.temporal senyals i sistemes en el domini

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny digital

de laboratori treball en grup (no presencial) treball individual (no presencial) exercicis proves de resposta curta (control) proves de de provesresposta curta (control) 2 o 3 durant el curs, durada inclosa a instanciacio de components. tema 4. disseny sequencial sistemes asincrons i sincrons, comportament temporal . latxos i biestables. analisi i sintesi a mida de

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Equacions diferencials

amb coeficients constants. · sistemes de control. funcio de transferencia i resposta impulsiva d'un sistema lineal d'entrada/sortida. 4 - series de fourier com calcular mes simples de primer i segon ordre en el domini temporal o en el domini transformat de laplace, i emprar correctament de heaviside i la propietat de translacio en el domini temporal . aplicacio al cas d'entrades definides a trossos. · sistemes d'edo

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Circuits i components electrònics

de circuits rl i rc. regim permanent i regim transitori 4.5. resposta de circuits rl i rc davant d'una excitacio 5. regim permanent controlades 3.3. l'amplificador operacional ideal 4. analisis de circuits en el domini temporal 4.1. senyals electroniques basiques 4.2. condensadors i bobines 4.3. eqivalent serie i

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Senyals i sistemes II

1. senyals i sistemes de temps discret. sequencies, sistemes, mostreig, resposta impulsional, temps discret, proporcionant les eines basiques d'analisi en els dominis temporal i transformat, i il·lustrar les aplicacions practiques dels conceptes estudiats.

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Sistemes Combinacionals: Introducció a les Funcions Lògiques i a la Minimització d'Expressions

digitals atemporals. un sistema atemporal es aquell en que la seva resposta no depen del temps i que en consequencia reacciona de manera tractara l’algebra que s’empra en el disseny de sistemes digitals a temporal s. un sistema a

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Sistemes electrònics de control

de blocs (algebra) i fluxogrames de senyal (regla de mason)   1.3. resposta temporal (calcul de residus)   1.4. blocs (algebra) i fluxogrames de senyal (regla de mason)   1.3. resposta temporal (calcul de residus)   1.4. resposta frequencial (diagrames polars i de bode)   2.

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Investigació operativa determinista

amb anterioritat. els alumnes han de lliurar l'informe amb la resposta abans de la finalitzacio de la sessio i, posteriorment, han problema de gestio d'una cartera de valors; metodes de series temporal s per mitjanes mobils. analisi de sensibilitat. algorismes de pnl:

Curs: 2009-10

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Resposta temporal

resposta temporalrespostatemporal

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Teoria I

de final proves avaluacio continuada avaluacio sistemaresposta llarga 60 % 100% treballs i exercicis individuals 10 % 0% treballs l'arquitectura contemporania. es a dir, que abasta un ampli arc temporal , dins el qual es van tracant els fils argumentals

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Senyals i sistemes I

sistemes, i senyals de caracteritzacio sistemes. i senyals 1.resposta impulsional, integral de convolucio, sistemes lineals iinvariants. (3 setmanes)   2. transformada i analisi del comportament dels sistemes analogics en els dominis temporal i transformat. presentar aplicacions reals dels conceptes teorics.

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs