Cercador

Cercant per la paraula: Senyals

Senyals i sistemes

Senyals i sistemesun cop superada l'assignatura l'estudiant ha de ser capac d'analitzar senyals i sistemes en el domini del temps i de la introduccio. 1.senyals i sistemes en el domini temporal 2005 [consulta: 29/10/2012]. disponible a: . text complet sayrol, e. [et al.]. senyals i sistemes analogics: una introduccio practica [en linia]. 2a ed. termes lliures: Senyals

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Senyals i sistemes

Senyals i sistemesSenyals i sistemesde processament al introducciosenyals analogics i digitals. es presenten les eines i conceptes basics 1.-senyals continus transformacions de la variable independent. propietats. . isbn 8483012928 text complet sayrol, elisa (ed.); gassull, a. [et al.]. senyals i sistemes analogics: una introduccio practica [en linia]. 2a ed.

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Senyals i sistemes I

Senyals i sistemes Idels caracteritzaciosenyals i analisi del comportament dels sistemes analogics en els dominis 1.senyals i sistemes. caracteritzacio de mcgraw hill, 2005. isbn 9701050673 troba'l a la biblioteca sayrol, e. (ed.). senyals i sistemes analogics: una introduccio practica [en linia]. 2a ed.

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Senyals i sistemes II

Senyals i sistemes IIdels comportament del intuicio la desenvoluparsenyals i dels sistemes de temps discret, proporcionant les eines basiques 1.senyals i sistemes de temps discret. sequencies, sistemes, mostreig, resposta impulsional,

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i sistemes digitals

recursos de calcul (alu) i de memoria d'operants (registres). els senyals de control. - la unitat de control (una fsm canonica sincrona). - un dispositiu pld/fpga o tambe circuits analogics de condicionament de senyals . exemples de projectes d'aquesta mena poden ser: temporitzadors, frequencimetres, comptadors

Curs: 2012-13

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Circuits i sistemes lineals

es l'estudi dels circuits lineals com a processadors analogics de senyals electrics. amb aquest objectiu, s'estudien els circuits tant des del circuits lineals i no lineals. - concepte de senyal. tipus de senyals . - modelat i estudi de components i sistemes electrics. tema 2.

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

COMUNICACIONS AERONÀUTIQUES

fonaments i aspectes principals de la transmissio i recepcio de senyals de radiofrequencia · coneixer els sistemes de radiofrequencia emprats en comunicacions aeronautiques · estudiar terreny en el senyal rebut, el balanc d'enllac, l'efecte dels senyals interferents, la sectoritzacio i l'assignacio de frequencies, els calculs de fonaments i aspectes principals de la transmissio i recepcio de senyals de radiofrequencia · coneixer els sistemes de radiofrequencia emprats en comunicacions aeronautiques · estudiar terreny en el senyal rebut, el balanc d'enllac, l'efecte dels senyals interferents, la sectoritzacio i l'assignacio de frequencies, els calculs de

Curs: 2014-15

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Física

determinar la resposta dels diferents elements passius sota l'accio de senyals periodics. 6.l'alumne ha de ser capac d'utilitzar el concepte de 2.5 circuits de corrent altern. 2.6 potencia. 2.7 superposicio de senyals . ample de banda. 2.8 ressonancia. 2.9 filtres. corrent altern 2.1 transitoris:

Curs: 2015-16

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs

Processament de senyal audiovisual i de comunicacions

l'assignatura podent haver adquirit coneixements avancats en: - caracteritzacio de senyals enteses com a realitzacions de processos estocastics. - teoria d'estimacio. exemples. - criteris de decision: map i de neyman-pearson. - deteccio de senyals deterministes i la corba roc ("receiver operating characteristic"). tema 3. teoria

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Processament del senyal

(1 hora)   2. processos i sistemes lineals (3 hores)   2.1. caracteritzacio de senyals aleatoris,correlacio i espectre   2.2. models racionals de processos: ar, ma iarma   3.

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Lab. circuits electrònics

els sobre generalitats lineals 1.1 analogiques aplicacionssenyals analogics: amplificacio, linealitat, distorsio armonica i resposta frequencial 1.2 les especificacions en

Curs: 2012-13

Centre: Escola Polit√®cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr√ļ

Tipus: Curs

Física

determinar la resposta dels diferents elements passius sota l'accio de senyals periodics. 6.l'alumne ha de ser capac d'utilitzar el concepte de fasor 2.5 circuits de corrent altern. 2.6 potencia. 2.7 superposicio de senyals . ample de banda. 2.8 ressonancia. 2.9 filtres.electronica i portes

Curs: 2019-20

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs

Introducció a les comunicacions

de bit. ? parametres de qualitat: snr, ber i ser. tema 2. senyals i sistemes passa-banda. inicialment es proposa un plantejament determinista dels

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Transformada de Fourier de senyals discrets: teoria

de fourier de transformadasenyals discrets: teoriacontinguts teorics del tema de la transformada de fourier

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Taula examens Senyals i Sistemes

examens taulasenyals i sistemesla taula recull els enunciats i solucions dels examens

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exàmens

Transformada de Fourier de senyals discrets: teoria

de fourier de transformadasenyals discrets: teoriacontinguts teorics del tema de la transformada de fourier

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Senyals discrets: teoria

senyals discrets: teoriacontinguts teorics del tema de

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Taula examens Senyals i Sistemes

examens taulasenyals i sistemesla taula recull els enunciats i solucions dels examens

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exàmens

Senyals discrets: teoria

senyals discrets: teoriacontinguts teorics del tema de

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Comunicacions II

amb correlacio   3.3.1. isi = 0. revisio d'espai de senyal amb senyals limitades en banda   3.2. disseny de

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Ampliació d'electrònica

per a microcontroladors. - ser capac de rebre i enviar senyals analogics i digitals a traves d'un microcontrolador. - saber dissenyar

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny digital

i sistemes digital, digital l'abstraccio disseny al introduccio 1. temasenyals digitals, comportament vs estructura, jerarquia. funcions logiques i algebra de

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Filtres electrònics analògics i digitals

ordenat de manera gradual, comencant per una introduccio teorica als senyals i sistemes, analogics i discrets i les eines d'analisi necessaries e. [ed]; gasull, a.; moreno, a.; salavedra, j.; vallverdu, f. senyals i sistemes analogics : una introduccio practica. 2a ed. barcelona:

Curs: 2012-13

Centre: Escola Polit√®cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr√ļ

Tipus: Curs

Control automàtic

d'un sistema de control digital. tema 2 mostratge i digitalitzacio de senyals mostratge i manteniment. conversio a/d i d/a. estudi matematic del

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Tema 4: senyals electrònics

4: temasenyals electronics

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Apunts de comunicacions analògiques i digitals

apunts de comunicacions analogiques i digitals en tres capitols: (1) senyals aleatoris; (2) comunicacions analogiques; (3) comunicacions digitals. pressuposa coneixements basics de

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Electrònica analògica

4: circuits de modulacio i demodulacio 4.1 teoria de modulacio de senyals . 4.2 circuit analogic de modulacio. 4.3 receptor analogic 4.4 rectificador i detector

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Electrònica analògica

als convertidors de magnitud. 7.2 proces de mostreig i reconstruccio de senyals . 7.3 multiplexors analogics. 7.4 convertidors analogics - digitals (adc). 7.5 convertidors digitals

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Comunicacions analògiques i digitals

i probabilitat a -introducciosenyals aleatoris en comunicacions   -comunicacions analogiques   -comunicacions digitals  

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Circuits i sistemes electrònics I

(2 hores)   1.1. magnituds electriques i unitats   1.2. components, dispositius i circuits   1.3. senyals   1.4. lleis de kirchhoff   2. analisi de circuits resistius (8 hores)   2.1.

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i components electrònics

l'amplificador operacional ideal 4. analisis de circuits en el domini temporal 4.1. senyals electroniques basiques 4.2. condensadors i bobines 4.3. eqivalent serie i paral·lel de

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Fonaments de física

transitori com permanent. s'introdueixen les eines per al tractament de senyals harmonics. tema 5. ones s'estudia el comportament basic de les ones, gracies

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Anàlisi de Fourier de senyals continus: Teoria

de fourier de analisisenyals continus: teoria

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Senyals continus: Teoria

senyals continus: teoria

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Altres

Automatització industrial

desenvolupar projectes d'automatitzacio i control supervisat. reconeixer la naturalesa dels senyals d'entrada i sortida al sistema, i realitzar la eleccio de

Curs: 2011-12

Centre: Escola Polit√®cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr√ļ

Tipus: Curs