Cercador

Cercant per la paraula: Senyals

Senyals i sistemes

Senyals i sistemesun cop superada l'assignatura l'estudiant ha de ser capac d'analitzar senyals i sistemes en el domini del temps i de la introduccio. 1.senyals i sistemes en el domini temporal 2005 [consulta: 29/10/2012]. disponible a: . text complet sayrol, e. [et al.]. senyals i sistemes analogics: una introduccio practica [en linia]. 2a ed. termes lliures: Senyals

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Senyals i sistemes

Senyals i sistemesSenyals i sistemesde processament al introducciosenyals analogics i digitals. es presenten les eines i conceptes basics 1.-senyals continus transformacions de la variable independent. propietats. . isbn 8483012928 text complet sayrol, elisa (ed.); gassull, a. [et al.]. senyals i sistemes analogics: una introduccio practica [en linia]. 2a ed.

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Senyals i sistemes I

Senyals i sistemes Idels caracteritzaciosenyals i analisi del comportament dels sistemes analogics en els dominis 1.senyals i sistemes. caracteritzacio de mcgraw hill, 2005. isbn 9701050673 troba'l a la biblioteca sayrol, e. (ed.). senyals i sistemes analogics: una introduccio practica [en linia]. 2a ed.

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Senyals i sistemes II

Senyals i sistemes IIdels comportament del intuicio la desenvoluparsenyals i dels sistemes de temps discret, proporcionant les eines basiques 1.senyals i sistemes de temps discret. sequencies, sistemes, mostreig, resposta impulsional,

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i sistemes digitals

recursos de calcul (alu) i de memoria d'operants (registres). els senyals de control. - la unitat de control (una fsm canonica sincrona). - un dispositiu pld/fpga o tambe circuits analogics de condicionament de senyals . exemples de projectes d'aquesta mena poden ser: temporitzadors, frequencimetres, comptadors

Curs: 2012-13

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

CIRCUITS I SISTEMES LINEALS

es l'estudi dels circuits lineals com a processadors analogics de senyals electrics. amb aquest objectiu, s'estudien els circuits tant des del lineals i no lineals. - concepte de senyal. tipus de senyals . - modelat i estudi de components i sistemes electrics.tema

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Lab. circuits electrònics

els sobre generalitats lineals 1.1 analogiques aplicacionssenyals analogics: amplificacio, linealitat, distorsio armonica i resposta frequencial 1.2 les especificacions en

Curs: 2012-13

Centre: Escola Polit√®cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr√ļ

Tipus: Curs

Classificació de patrons: aplicacions en tractament de senyal

de tractament de senyal, d'entre les que destaquem classificacio de senyals biomedics i classificacio d'imatges, deteccio de

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Processament del senyal

(1 hora)   2. processos i sistemes lineals (3 hores)   2.1. caracteritzacio de senyals aleatoris,correlacio i espectre   2.2. models racionals de processos: ar, ma iarma   3.

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Taula examens Senyals i Sistemes

examens taulasenyals i sistemesla taula recull els enunciats i solucions dels examens

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exàmens

Transformada de Fourier de senyals discrets: teoria

de fourier de transformadasenyals discrets: teoriacontinguts teorics del tema de la transformada de fourier

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Taula examens Senyals i Sistemes

examens taulasenyals i sistemesla taula recull els enunciats i solucions dels examens

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exàmens

Transformada de Fourier de senyals discrets: teoria

de fourier de transformadasenyals discrets: teoriacontinguts teorics del tema de la transformada de fourier

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Senyals discrets: teoria

senyals discrets: teoriacontinguts teorics del tema de

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Disseny digital

i sistemes digital, digital l'abstraccio disseny al introduccio 1. temasenyals digitals, comportament vs estructura, jerarquia. funcions logiques i algebra de

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Senyals discrets: teoria

senyals discrets: teoriacontinguts teorics del tema de

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Control automàtic

d'un sistema de control digital. tema 2 mostratge i digitalitzacio de senyals mostratge i manteniment. conversio a/d i d/a. estudi matematic del

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Comunicacions I

d'amplitud i de fase, equalitzacio, relacio senyal-soroll, filtres terminals optims.   3. senyals passabanda   3.1. senyal equivalent passabaixes. senyal analitic, equivalent passabaixes, envolupant i

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Comunicacions II

amb correlacio   3.3.1. isi = 0. revisio d'espai de senyal amb senyals limitades en banda   3.2. disseny de

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Filtres electrònics analògics i digitals

ordenat de manera gradual, comencant per una introduccio teorica als senyals i sistemes, analogics i discrets i les eines d'analisi necessaries e. [ed]; gasull, a.; moreno, a.; salavedra, j.; vallverdu, f. senyals i sistemes analogics : una introduccio practica. 2a ed. barcelona:

Curs: 2012-13

Centre: Escola Polit√®cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr√ļ

Tipus: Curs

Apunts de comunicacions analògiques i digitals

apunts de comunicacions analogiques i digitals en tres capitols: (1) senyals aleatoris; (2) comunicacions analogiques; (3) comunicacions digitals. pressuposa coneixements basics de

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Tema 4: senyals electrònics

4: temasenyals electronics

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts

Automatització industrial

desenvolupar projectes d'automatitzacio i control supervisat. reconeixer la naturalesa dels senyals d'entrada i sortida al sistema, i realitzar la eleccio de

Curs: 2011-12

Centre: Escola Polit√®cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr√ļ

Tipus: Curs

Circuits i sistemes electrònics I

(2 hores)   1.1. magnituds electriques i unitats   1.2. components, dispositius i circuits   1.3. senyals   1.4. lleis de kirchhoff   2. analisi de circuits resistius (8 hores)   2.1.

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Electrònica analògica

4: circuits de modulacio i demodulacio 4.1 teoria de modulacio de senyals . 4.2 circuit analogic de modulacio. 4.3 receptor analogic 4.4 rectificador i detector

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Comunicacions analògiques i digitals

i probabilitat a -introducciosenyals aleatoris en comunicacions   -comunicacions analogiques   -comunicacions digitals  

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Fonaments de física

transitori com permanent. s'introdueixen les eines per al tractament de senyals harmonics. tema 5. ones s'estudia el comportament basic de les ones, gracies

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Senyals continus: Teoria

senyals continus: teoria

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Altres

Circuits i components electrònics

l'amplificador operacional ideal 4. analisis de circuits en el domini temporal 4.1. senyals electroniques basiques 4.2. condensadors i bobines 4.3. eqivalent serie i paral·lel de

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Anàlisi de Fourier de senyals continus: Teoria

de fourier de analisisenyals continus: teoria

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Apunts