Cercador

Cercant per la paraula: Sistemes lineals

Circuits i sistemes lineals

Circuits i sistemes linealsel disseny de circuits selectius en frequencia d'us profus en sistemes de comunicacio i electronics. per tal d'assolir aquest objectiu es senyal. tipus de senyals. - modelat i estudi de components i sistemes electrics. tema 2. introduccio a la dinamica de circuits i termes lliures: SistemesCircuits i sistemes linealscircuits dels l'estudi es l'assignatura de principal l'objectiulineals com a processadors analogics de senyals electrics. amb aquest objectiu, circuits els 1. temalineals . marc conceptual - ambit d'aplicacio. definicio de circuit. circuits grans termes lliures: lineals

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Modelització i control de sistemes biomèdics

Modelització i control de sistemes biomèdicsModelització i control de sistemes biomèdics· aplicar els metodes adequats de treball de modelitzacio de sistemes biomedics, per la qual cosa es pot aplicar a la dels lineals models preliminars. matematica consideracions modelitzacio t1:sistemes biomedics. analisi i simulacio utilitzant matlab i simulink. t2: analisi dels models preliminars. matematica consideracions modelitzacio t1:lineals dels sistemes biomedics. analisi i simulacio utilitzant matlab i simulink. t2:

Curs: 2013-14

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Senyals i sistemes

Senyals i sistemesSenyals i sistemesen assignatures posteriors pel disseny i analisi de senyals i sistemes d'audio, video i comunicacions, amb independencia de la naturalesa fisica senyals basics. desenvolupament en serie de fourier dels senyals periodics. 2.- sistemes continus interconnexio de 8483012928 text complet sayrol, elisa (ed.); gassull, a. [et al.]. senyals i sistemes analogics: una introduccio practica [en linia]. 2a ed. barcelona: edicions dels senyals periodics. 2.-sistemes continus interconnexio de sistemes. propietats dels sistemes. sistemes lineals i invariants. convolucio. resposta impulsional. 3.-analisi de fourier de senyals continus defincions.

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Senyals i sistemes

Senyals i sistemessuperada l'assignatura l'estudiant ha de ser capac d'analitzar senyals i sistemes en el domini del temps i de la frequencia, tant i senyals introduccio. 1.sistemes en el domini temporal senyals i 29/10/2012]. disponible a: . text complet sayrol, e. [et al.]. senyals i sistemes analogics: una introduccio practica [en linia]. 2a ed. barcelona: edicions mitjana, propietats, transformacio de la variable independent, sistemes: propietats, sistemes lineals i invariantes, resposta impulsional, convolucio. 2. senyals i sistemes en el

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny d'estructures lineals i laminars no teixides

massa. 1.5. vellositat dels fils. 1.6. fonaments sobre friccio dels fils. tema 2: sistemes de filatura de les fibres curtes 2.1. calculs basics en filatura. 2.2. friccio dels fils   calculs basics de filatura   obertura de fibres   manuars, open-end i sistemes de filatura no convencionals   metxeres i continues de filar   vaporitzat, xamuscat i Disseny d'estructures lineals i laminars no teixidestextils estructures sobre coneixement tex:lineals i teles no teixides. operacions de filatura aprenentatge autonom - nivell

Curs: 2017-18

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Àlgebra lineal

son objectius especifics d'aquesta assignatura l'estudi de les matrius, dels sistemes d'equacions lineals, dels espais vectorials i de les seves transformacions. base. subespais. interseccio, suma i suma directa. formula de grasmann. matrius, sistemes lineals i determinant operacions amb matrius. matrius i transformacions elementals. rang. especifics d'aquesta assignatura l'estudi de les matrius, dels sistemes d'equacions lineals , dels espais vectorials i de les seves transformacions. concretament: subespais. interseccio, suma i suma directa. formula de grasmann. matrius, sistemes lineals i determinant operacions amb matrius. matrius i transformacions elementals. rang. formes

Curs: 2012-13

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Senyals i sistemes I

Senyals i sistemes Idels comportament del analisi i senyals dels caracteritzaciosistemes analogics en els dominis temporal i transformat. presentar aplicacions reals i senyals 1.sistemes . caracteritzacio de senyals i 2005. isbn 9701050673 troba'l a la biblioteca sayrol, e. (ed.). senyals i sistemes analogics: una introduccio practica [en linia]. 2a ed. barcelona: edicions de senyals i sistemes, resposta impulsional, integral de convolucio, sistemes lineals iinvariants. (3 setmanes)   2. transformada de fourier. definicio, propietats, teorema de

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i sistemes electrònics I

Circuits i sistemes electrònics Icircuit equivalent   2.5. associacio de resistencies en serie ien paral·lel   3. circuits lineals (8 hores)   3.1. concepte de linealitat   3.2. superposicio   3.3. circuits equivalents de thevenin

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Equacions diferencials

el domini temporal. aplicacio al cas d'entrades definides a trossos. · sistemes d'edo lineals de primer ordre amb coeficients constants. resolucio mitjancant calgui. calcular caracteristiques, quantitats i funcions relacionades amb equacions diferencials lineals amb coeficients constants, com ara l'estabilitat, el temps caracteristic o de la transformada de laplace a la resolucio d'equacions diferencials lineals amb coeficients constants. · transformada de laplace d'una funcio admissible. exemples

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Introducció a les comunicacions

sistemes de comunicacions passa-banda digitals. interferencia i soroll en comunicacions. canal parametres de qualitat: snr, ber i ser. tema 2. senyals i sistemes passa-banda. inicialment es proposa un plantejament determinista dels senyals i canal de comunicacions. relacio senyal a soroll (snr). modulacions digitals lineals (ask, qam, psk). calcul de la probabilitat de error (ber espectral de potencia dep ? processos aleatoris a traves de sistemes lineals ? modulacions passa-banda: correlacio i dep ? soroll en comunicacio: correlacio,

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Àlgebra

i determinants matrius,sistemes d'equacions lineals. definicio de matriu. operacions i propietats. eliminacio gaussiana. definicio d'equacions sistemes i determinants matrius,lineals . definicio de matriu. operacions i propietats. eliminacio gaussiana. definicio i

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

ENGINYERIA D'RF

dels seus parametres elementals i calcular atenuacions i perdues en sistemes en que intervinguin linies · sobre els parametres s: definir, explicar d'equips i instrumentacio - nivell 3: dissenyar experiments, mesures, sub sistemes i direccionals, hibrids de 90 º y 180º o multiplexorstecnologies de fabricacio i sistemes de mesura de circuits i components de rfels punts que 2.5d (metode de moments ) o simuladores 3d (frequencia i temps) o multiphysics · tipus d'analisi o lineals : dc, ac, parametres s o no

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Àlgebra lineal numèrica

i entendre les tecniques numeriques basiques per a resolucio de sistemes d'equacions lineals i problemes d'autovalors. - seleccionar i utilitzar un metode problema - introduccio als metodes numerics i llenguatge de programacio sistemes d'equacions lineals: metodes directes- conceptes basics (simetria, definicio positiva, ortogonalitat) - les tecniques numeriques basiques per a resolucio de sistemes d'equacions lineals i problemes d'autovalors. - seleccionar i utilitzar un metode numeric apropiat - introduccio als metodes numerics i llenguatge de programaciosistemes d'equacions lineals : metodes directes- conceptes basics (simetria, definicio positiva, ortogonalitat) - sistemes

Curs: 2018-19

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Matemàtiques I

les unitats. coneixements basics sobre el us i programacio dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informatics amb aplicacio en i geometria 2.1. algebra lineal matrius i determinants. espais vectorials. aplicacions lineals. sistemes d'equacions lineals. 2.2. geometria trigonometria. distancia. producte escalar i producte vectorial. rectes de l'algebra lineal, l'estudiant assolira conceptes fonamentals relatius a relacions lineals entre variables, utilitzara eines i metodes basics per resoldre exercicis lineal i geometria 2.1. algebra lineal matrius i determinants. espais vectorials. aplicacions lineals . sistemes d'equacions

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Curs

Càlcul numèric

i integracio numerica, aproximacio, calcul de zeros de funcions i sistemes no lineals i una introduccio als metodes numerics per resoldre a per iteratius metodes 1.sistemes lineals. precondicionadors. metodes iteratius de jacobi, gauss-seidel i sobrelaxacio. convergencia. 2. aproximacio. introduccio: numerica, aproximacio, calcul de zeros de funcions i sistemes no lineals i una introduccio als metodes numerics per resoldre equacions diferencials. sistemes a per iteratius metodes 1.lineals . precondicionadors. metodes iteratius de jacobi, gauss-seidel i sobrelaxacio. convergencia. 2. aproximacio. introduccio:

Curs: 2013-14

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Electrònica analògica

fonaments i aplicacions de l'electronica analogica elo: capacitat per a dissenyar sistemes electronics analogics, digitals i de potencia a 2. aproximacio de butterworth i tchebychev. tema 5: aplicacions no lineals . 5.1 introduccio a les aplicacions no

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Construcció industrialitzada i innovació

i de manera critica els resultats d'aquesta gestioconeixement adequat dels sistemes constructius industrialitzatsconeixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis immaterial3. materials i productes3.1 materials: formigons, aillaments, fusta, nanomaterials, reciclats 3.2 sistemes i tecniques d'industrialitzacio i prefabricacio. 3.2.1 antecedents. situacio actual i evolucio 3.2.2.conceptes sistemes d'avaluacio 3.2.4 els subsistemes: dels fonaments a les instal·lacions. domotica. 3.2.5 sistemes lineals , superficials, volumetrics i mixtes. estudi de casos. 3.2.6. coordinacio dimensional.

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Construcció industrialitzada i innovació

valorar de forma critica els resultat d'aquesta gestio. coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats. coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis immaterial 3. materials i productes 3.1 materials: formigons, aillaments, fusta, nanomaterials, reciclats 3.2 sistemes i tecniques d'industrialitzacio i prefabricacio. 3.2.1 antecedents. situacio actual i evolucio 3.2.2.conceptes sistemes d'avaluacio avaluacio continuada avaluacio final - presentacions orals 50% - treballs i inconvenients. 3.2.4 els subsistemes: dels fonaments a les instal·lacions. domotica. 3.2.5 sistemes lineals , superficials, volumetrics i mixtes. estudi de casos. 3.2.6. coordinacio dimensional.

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Fonaments matemàtics

vectors i calcular dimensions i bases de subespais. 1 revisio de sistemes d'equacions lineals. metodes de gauss i de cramer. 2 espais vectorials. conceptes fonamentals i alguns exemples d'utilitzacio d'espais vectorials i d'aplicacions lineals , i realitzar calculs basics. operar amb nombres complexos i calcular dimensions i bases de subespais. 1 revisio de sistemes d'equacions lineals . metodes de gauss i de cramer. 2 espais vectorials. subespais

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Àlgebra lineal numèrica

i entendre les tecniques numeriques basiques per a resolucio de sistemes d'equacions lineals i problemes d'autovalors, aixi com per a la de codi - eines per al dibuix de corbes i superficies sistemes lineals d'equacions - conceptes basics (simetria, definicio positiva, ortogonalitat) - les tecniques numeriques basiques per a resolucio de sistemes d'equacions lineals i problemes d'autovalors, aixi com per a la interpolacio polinomica de codi - eines per al dibuix de corbes i superficies sistemes lineals d'equacions - conceptes basics (simetria, definicio positiva, ortogonalitat) - sistemes amb solucio

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Electrònica analògica

disseny d'aquest circuits. - mesurar al laboratori les caracteristiques dels sistemes electronics analogics i de potencia. - dissenyar de basics conceptes dels domini i comprensio aud_basica:sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits nuclis magnetics. 6.4 reguladors commutats comercials. -tema 7: energies renovables: energia solar 7.1 sistemes fotovoltaics i termosolars (acs) 7.2 esquemes basics d'instal·lacions. 7.3 radiacio solar, orientacio sistemes de basics conceptes dels domini i comprensio aud_basica:lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits electrics, analogic 4.4 rectificador i detector d'envolvent 4.5 receptor digital -tema 5: fonts d'alimentacio lineals 5.1 introduccio. esquema general d'una font d'alimentacio 5.2 transformador, rectificador de

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Fonaments de física

altre, introduim l'analisi del moviment en tres dimensions, l'analisi respecte sistemes de referencia no inercials, i com cal afrontar un problema permetran, per analogia, introduir-nos en el estudi dels circuits electrics lineals . s'introdueix la necessitat de les equacions diferencials

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Lab. circuits electrònics

i circuits dissenyarsistemes electronics per a la millora de analogiques aplicacionslineals 1.1 generalitats sobre els senyals analogics: amplificacio, linealitat, distorsio armonica i

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Matemàtiques II

les unitats. coneixements basics sobre el us i programacio dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informatics amb aplicacio en equacions diferencials ordinaries lineals de segon ordre amb coeficients constants. 2.2. sistemes d'equacions diferencials lineals amb coeficients constants. 2.3. equacions en derivades parcials. calcul diferencials ordinaries separables. equacions diferencials ordinaries homogenies. equacions diferencials ordinaries lineals de primer ordre. equacions diferencials ordinaries

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Curs

Filtres electrònics analògics i digitals

manera gradual, comencant per una introduccio teorica als senyals i sistemes , analogics i discrets i les eines d'analisi necessaries pel filtres objectius   continguts - definicio - families de filtres (passius, actius) - ventatjes, desventatjes.. - diferents sistemes (lineals, no lineals, temps continu, discret,variants amb el temps...) - concepte gasull, a.; moreno, a.; salavedra, j.; vallverdu, f. senyals i sistemes analogics : una introduccio practica. 2a ed. barcelona: edicions upc, families de filtres (passius, actius) - ventatjes, desventatjes.. - diferents sistemes ( lineals , no

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Circuits i Sistemes Lineals - Col·lecció de Problemes (format 16:9)

i circuitssistemes lineals - col·leccio de problemes (format 16:9)col·leccio de problemes de sistemes i circuitslineals - col·leccio de problemes (format 16:9)col·leccio de problemes de l'assignatura

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Circuits i Sistemes Lineals - Col·lecció de Problemes (format A4)

i circuitssistemes lineals - col·leccio de problemes (format a4)col·leccio de problemes de sistemes i circuitslineals - col·leccio de problemes (format a4)col·leccio de problemes de l'assignatura

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Circuits i Sistemes Lineals - Col·lecció de Problemes (format A4)

i circuitssistemes lineals - col·leccio de problemes (format a4)col·leccio de problemes de sistemes i circuitslineals - col·leccio de problemes (format a4)col·leccio de problemes de l'assignatura

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Circuits i dispositius electrònics

de basics conceptes dels domini i comprensio aud_basica:sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits sistemes de basics conceptes dels domini i comprensio aud_basica:lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits electrics, circuits de resolucio de tecniques 1: temalineals magnituds electriques. dispositiu i circuit. fonts independents. resistencia lineal. nus i malla d'un circuit. lleis

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Processament de senyal audiovisual i de comunicacions

a la seva resolucio. utilitza aproximacions. - identifica i modela sistemes complexes. porta a terme analisis qualitatius i aproximacions, establint la correlacio i propietats, densitat espectral de potencia, processos discrets i sistemes lineals. tema 2. deteccio - el problema de la presa de decisions: i propietats, densitat espectral de potencia, processos discrets i sistemes lineals . tema 2. deteccio - el problema de la presa de decisions:

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i Sistemes Lineals - Col·lecció de Problemes (format A4)

i circuitssistemes lineals - col·leccio de problemes (format a4)col·leccio de problemes de sistemes i circuitslineals - col·leccio de problemes (format a4)col·leccio de problemes de l'assignatura

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Circuits i Sistemes Lineals - Col·lecció de Problemes (format A4)

i circuitssistemes lineals - col·leccio de problemes (format a4)col·leccio de problemes de sistemes i circuitslineals - col·leccio de problemes (format a4)col·leccio de problemes de l'assignatura

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Circuits i Sistemes Lineals - Col·lecció de Problemes (format 16:9)

i circuitssistemes lineals - col·leccio de problemes (format 16:9)col·leccio de problemes de sistemes i circuitslineals - col·leccio de problemes (format 16:9)col·leccio de problemes de l'assignatura

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Circuits i Sistemes Lineals - Col·lecció de Problemes (format 16:9)

i circuitssistemes lineals - col·leccio de problemes (format 16:9)col·leccio de problemes de sistemes i circuitslineals - col·leccio de problemes (format 16:9)col·leccio de problemes de l'assignatura

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Circuits i Sistemes Lineals - Col·lecció de Problemes (format 16:9)

i circuitssistemes lineals - col·leccio de problemes (format 16:9)col·leccio de problemes de sistemes i circuitslineals - col·leccio de problemes (format 16:9)col·leccio de problemes de l'assignatura

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Electrònica analògica

fonaments i aplicacions de l'electronica analogica ce24. capacitat per a dissenyar sistemes electronics analogics, digitals i de potencia. ce25. coneixement i capacitat per el domini transformat i frequencial.   -circuits integrats analogics i aplicacions.   -circuits realimentats.   -funcions lineals i no

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Circuits i dispositius electrònics

de basics conceptes dels domini i comprensio aud_basica:sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits sistemes de basics conceptes dels domini i comprensio aud_basica:lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits electrics, circuits de resolucio de tecniques 1: temalineals magnituds electriques. dispositiu i circuit. fonts independents. resistencia lineal. nus i malla d'un circuit. lleis

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Matemàtica discreta

per al tractament automatic de la informacio per mitja de sistemes computacionals i la seva aplicacio per a la resolucio de 6.3 recurrencies generades per algorismes dividir i vencer 6.4 recurrencies lineals amb coeficients constants 6.4.1 recurrencies

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Matemàtica discreta

per al tractament automatic de la informacio per mitja de sistemes computacionals i la seva aplicacio per a la resolucio de de recurrencia 6.3 recurrencies generades per algorismes dividir i vencer 6.4 recurrencies lineals amb coeficients constants 6.4.1 recurrencies

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Urbanística IV

(t) coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels sistemes de representacio espacial coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a sistemes d'avaluacio avaluacio continuada avaluacio final proves de resposta curta 20% presentacions orals urbans d'amsterdam, new york, i barcelona. -prototipus d'arquitectura residencial i compromis urbanistic: blocs lineals , torres i edificis organics. -habitatge urba i espai public. -la concepcio

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Comunicacions I

als general introduccio una proporcionarsistemes de comunicacio i a les tecniques classiques de transmissio analogica mitjana, autocorrelacio, independencia, incorrelacio, ortogonalitat, estacionarietat, cicloestacionarietat, potencia mitjana, espectre, sistemes lineals.   2.2. soroll. soroll blanc, soroll gaussia, espectre de soroll.   2.3. canal autocorrelacio, independencia, incorrelacio, ortogonalitat, estacionarietat, cicloestacionarietat, potencia mitjana, espectre, sistemes lineals .   2.2. soroll. soroll blanc, soroll gaussia, espectre de soroll.   2.3. canal

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Electrònica naval

seva aplicacio a bord. coneixement de les caracteristiques dels components i sistemes electronics i de la seva aplicacio a bord. vaixell. del l'electronica. l'electronica a introducciosistemes electronics, circuits electronics analogics. circuits electronics digitals. llei d'ohm. teorema digital/analogica i analogica/digital. circuits tipics. electronica de potencia. electronica de potencia.convertidors cc/cc lineals i commutats, cc/ca, cc/ca.i ca/ca. emmagatzement de l'energia electrica. bateries. cel·lula de

Curs: 2017-18

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Matemàtiques de la telecomunicació

convolucio   2.5. transformada de fourier   2.6. transformada discreta de fourier   2.7. aplicacions a sistemes lineals   espais pre-hilbert i de hilbert. l²(-pi,pi)   2.2. series de fourier   2.3. aproximacions lineals optimes   2.4. producte de convolucio   2.5. transformada de fourier   2.6. transformada discreta de

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i Sistemes Lineals - Condicionador de senyal per acceleròmetre

i circuitssistemes lineals - condicionador de senyal per accelerometreels «treballs» son exercicis sistemes i circuitslineals - condicionador de senyal per accelerometreels «treballs» son exercicis ampliats

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Circuits i Sistemes Lineals - Solució al condicionador de senyal per acceleròmetre

i circuitssistemes lineals - solucio al condicionador de senyal per accelerometresistemes i circuitslineals - solucio al condicionador de senyal per accelerometre

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Circuits i Sistemes Lineals - Solució a l'anàlisi freqüencial d'un amplificador a BJT

i circuitssistemes lineals - solucio a l'analisi frequencial d'un amplificador a bjt sistemes i circuitslineals - solucio a l'analisi frequencial d'un amplificador a bjt

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Capítol 6. Sistemes d'equacions lineals

6. capitolsistemes d'equacions linealsd'equacions sistemes 6. capitollineals

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Apunts

Circuits i Sistemes Lineals - Anàlisi freqüencial d'un amplificador a BJT

i circuitssistemes lineals - analisi frequencial d'un amplificador a bjten aquest treball sistemes i circuitslineals - analisi frequencial d'un amplificador a bjten aquest treball s'estudia

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Classificació de patrons: aplicacions en tractament de senyal

es podrien destacar control de qualitat, aplicacions biomediques (diagnostic medic), sistemes de comunicacions, processament d'imatges i reconeixement de veu entre d'altres. tecniques no parametriques, aprenentatge supervisat (8 hores)   4.1. k-nearest neighbour   4.2 classificadors lineals i de support vector   4.3. xarxes neuronals   4.4. arbres de decisio   5. aprenentatge

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Mètodes numèrics

numerics de l'algebra lineal. metodes iteratius per a la resolucio de sistemes d'equacions lineals: jacobi i gauss-seidel. aproximacio de valors i vectors l'algebra lineal. metodes iteratius per a la resolucio de sistemes d'equacions lineals : jacobi i gauss-seidel. aproximacio de valors i vectors propis. aproximacio

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Processament del senyal

aplicacions del processament digital del senyal (1 hora)   2. processos i sistemes lineals (3 hores)   2.1. caracteritzacio de senyals aleatoris,correlacio i espectre   2.2. models del processament digital del senyal (1 hora)   2. processos i sistemes lineals (3 hores)   2.1. caracteritzacio de senyals aleatoris,correlacio i espectre   2.2. models racionals

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits

de circuits equivalents de thevenen i norton. 4.3.- circuits equivalents en sistemes amb fonts depenents. 4.4.- maxima transferencia de potencia a la carrega. 5.- i de corrent. 3.8.- transformacio estrella-triangle (y-d) 4.- teoremes generals en circuits lineals 4.1.- propietats d'equivalencia, linealitat i superposicio. 4.2.- definicio de circuits equivalents

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Mètodes numèrics

numerics de l'algebra lineal. metodes iteratius per a la resolucio de sistemes d'equacions lineals: jacobi i gauss-seidel. aproximacio de valors i vectors l'algebra lineal. metodes iteratius per a la resolucio de sistemes d'equacions lineals : jacobi i gauss-seidel. aproximacio de valors i vectors propis. interpolacio

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Comunicacions II

directa   5.1.1 sequencies pseudoaleatories   5.1.2 mai   5.1.3 calcul de la ber: receptor monousuari   5.2 sistemes multiple acces   5.2.1 receptor multiiusuari optim   5.2.2 receptor multiusuari: tecniques suboptimes   5.3 ofdm   fz, mse   3.5.2 algorisme de viterbi   4. modulacions digitals amb portadora   4.1. modulacions lineals   4.1.1. demodulacio coherent   4.1.2 error de fase   4.2 modulacions fsk   4.2.1 demodulacio coherent   4.2.2

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Mètodes numèrics

numerics de l'algebra lineal. metodes iteratius per a la resolucio de sistemes d'equacions lineals: jacobi i gauss-seidel. aproximacio de valors i vectors l'algebra lineal. metodes iteratius per a la resolucio de sistemes d'equacions lineals : jacobi i gauss-seidel. aproximacio de valors i vectors propis. aproximacio

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Capítol 6. Sistemes d'equacions lineals

6. capitolsistemes d'equacions linealsd'equacions sistemes 6. capitollineals

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Apunts

Matrius, determinants i sistemes d'equacions lineals

i determinants matrius,sistemes d'equacions linealsd'equacions sistemes i determinants matrius,lineals

Curs: 2008-09

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Matrius, determinants i sistemes d'equacions lineals: resolució exercicis autoavaluació

i determinants matrius,sistemes d'equacions lineals: resolucio exercicis autoavaluaciod'equacions sistemes i determinants matrius,lineals : resolucio exercicis autoavaluacio

Curs: 2008-09

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Exercicis/Problemes

Matrius, determinants i sistemes d'equacions lineals

i determinants matrius,sistemes d'equacions linealsd'equacions sistemes i determinants matrius,lineals

Curs: 2008-09

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Matrius, determinants i sistemes d'equacions lineals

i determinants matrius,sistemes d'equacions linealsd'equacions sistemes i determinants matrius,lineals

Curs: 2008-09

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Matrius, determinants i sistemes d'equacions lineals

i determinants matrius,sistemes d'equacions linealsd'equacions sistemes i determinants matrius,lineals

Curs: 2008-09

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Capítol 6. Sistemes d'equacions lineals

6. capitolsistemes d'equacions linealsd'equacions sistemes 6. capitollineals

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Apunts