Cercador

Cercant per la paraula: dispositius electrònics

Dispositius electrònics i fotònics I

Dispositius electr√≤nics i fot√≤nics IDispositius electr√≤nics i fot√≤nics IDispositius electr√≤nics i fot√≤nics Ide limitacions i tecnologia teoria, fonaments, dels descripciodispositius semiconductors. obtencio del silici monocristal¬∑li   3.2. processos tecnologics elementals   3.3. fabricacio d'un diode   4. dispositius optoelectronics (11 hores)   4.1. interaccio semiconductor - radiacioelectromagnetica   4.2. j. cardona, calderer l.; vinas, basica pratdispositius electronics i fotonics: fonaments [en linia]. 2a ed. barcelona: edicions Dispositius electr√≤nics i fot√≤nics IDispositius electr√≤nics i fot√≤nics IDispositius electr√≤nics i fot√≤nics Isilici monocristal¬∑li   3.2. processos tecnologics elementals   3.3. fabricacio d'un diode   4. dispositius opto electronics (11 hores)   4.1. interaccio semiconductor - radiacioelectromagnetica   4.2. dispositius detectors de llum: dispositius j. cardona, calderer l.; vinas, basica pratelectronics i fotonics: fonaments [en linia]. 2a ed. barcelona: edicions upc,

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i dispositius electrònics

Circuits i dispositius electrònicsCircuits i dispositius electrònicscircuits electrics. * entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics. * analitzar circuits amb Circuits i dispositius electrònicsCircuits i dispositius electrònicselectrics. * entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics . * analitzar circuits amb dispositius les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits electrics, circuits electronics , principi fisic dels semiconductors i families logiques, dispositiu tecnic i, principalment, consisteix en l'obtencio de mesures dels prototips electronics experimentals que es veuran al laboratori, ja siguin muntats per

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Circuits i dispositius electrònics

Circuits i dispositius electrònicsCircuits i dispositius electrònicsde circuits electrics. * entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics. * analitzar circuits amb Circuits i dispositius electrònicsCircuits i dispositius electrònicscircuits electrics. * entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics . * analitzar circuits amb dispositius les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits electrics, circuits electronics , principi fisic dels semiconductors i families logiques, dispositiu

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Sistemes electrònics

modul 2 2.1 introduccio a les fonts d'alimentacio en dc especificacions i dispositius semiconductors basics utilitzats 2.2 blocs principals de la font d'alimentacio transformacio, rectificacio, Sistemes electrònicsSistemes electrònicsSistemes electrònicsSistemes electrònicsaixi com coneixer i dominar les tecniques d'analisi de circuits electronics basics, tant en el domini analogic com digital. en acabar el els regims possibles.d11. coneixements dels principis de sistemes electrics i electronics i la seva aplicacio a la resolucio de problemes en

Curs: 2013-14

Centre: Escola Polit√®cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr√ļ

Tipus: Curs

Sistemes electrònics

modul 2 2.1 introduccio a les fonts d'alimentacio en dc especificacions i dispositius semiconductors basics utilitzats 2.2 blocs principals de la font d'alimentacio transformacio, rectificacio, Sistemes electrònicsSistemes electrònicsSistemes electrònicsSistemes electrònicsaixi com coneixer i dominar les tecniques d'analisi de circuits electronics basics, tant en el domini analogic com digital. en acabar

Curs: 2015-16

Centre: Escola Polit√®cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr√ļ

Tipus: Curs

Dispositius optoelectrònics

Dispositius optoelectrònicsDispositius optoelectrònicsDispositius optoelectrònicsDispositius optoelectrònics

Curs: 2012-13

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny i fabricació de circuits electrònics

sobre els components passius 2.3.- generalitats sobre els semiconductors discrets 2.4.- els dispositius integrats: el component rei dintre del mercat dels components 2.5.- identificacio Disseny i fabricació de circuits electrònicsDisseny i fabricació de circuits electrònicsdintre de l'ambit del disseny i la implementacio de sistemes electronics : - l'estat de l'art comercial i industrial a nivell temes principals sobre el sector comercial i industrial dels sistemes electronics : tema 1: introduccio 1.1 estat de l'art del disseny electronic: introduccio.

Curs: 2012-13

Centre: Escola Polit√®cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr√ļ

Tipus: Curs

ELECTR√íNICA F√ćSICA

del funcionament el entendredispositius semiconductors. coneixer els principis basics i ser capac d'analitzar cuantitativament resultats de simulacions.comprensio dels principis fisics dels semiconductors. coneixement dels dispositius microelectronics i les seves aplicacions en nanotecnologia, biofisica, fotonica i petit. 2.5. unions metall-semiconductor. contacte ohmic i diode schottky. 2.6. introduccio als dispositius optoelectronics devices: led, laser diode, fotodiode i cel·les solars.3. transistor termes lliures: dispositiussimulacions.comprensio dels principis fisics dels semiconductors. coneixement dels dispositius micro electronics i les seves aplicacions en nanotecnologia, biofisica, fotonica i comunicacions. metall-semiconductor. contacte ohmic i diode schottky. 2.6. introduccio als dispositius opto electronics devices: led, laser diode, fotodiode i cel·les solars.3. transistor d'efecte termes lliures: electrònics

Curs: 2019-20

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Lab. circuits electrònics

tecnica sobre la materia com la consulta de caracteristiques de dispositius en els fulls del fabricant. 3. desenvolupar la capacitat de resposta frequencial 1.2 les especificacions en els equips d'audio de mercat 1.3 dispositius discrets i integrats 1.4 el punt de repos e el comportament Lab. circuits electrònicssistemes i circuits dissenyarelectronics per a la millora de sistemes industrials i per al forma d'ona, etc) 2.2.- classificacio d'oscil·ladors: el pont de wien 2.3.- mecanismes electronics d'arrancada 2.4.- aplicacions dels oscil·ladors sinusoidals 2.5 multivibradors: definicio i tipus (biestable robert, froncesc j.. problemes d'electronica analogica i laboratori de circuits electronics . edicions upc, 2000. paul horowitz, winfield hill. the art of

Curs: 2012-13

Centre: Escola Polit√®cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr√ļ

Tipus: Curs

Circuits i sistemes electrònics I

coneixements de batxillerat, els metodes d'analisi basica de circuits, els dispositius electronics elementals i la seva utilitzacio en circuits senzills. 1. conceptes fonamentals (2 hores)   1.1. magnituds electriques i unitats   1.2. components, dispositius i circuits   1.3. senyals   1.4. lleis de kirchhoff   2. analisi de circuits resistius i circuits al.]. [et l. basica prat,dispositius electronics: fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc, 2002. isbn Circuits i sistemes electr√≤nics Ide batxillerat, els metodes d'analisi basica de circuits, els dispositius electronics elementals i la seva utilitzacio en circuits senzills. dispositius i circuits al.]. [et l. basica prat,electronics : fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc, 2002. isbn

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Ampliació d'electrònica

i micromecanics sobre silici, sistemes digitals basats en components discrets, dispositius logistics programables i/o microprocessadors, sistemes d'instrumentacio electronica i sistemes d'electronica mccluskey. implementacio de funcions logiques amb dos nivells de portes. dispositius per a la implementacio en dos nivells: multiplexors, roms, plas sequencials. - coneixer les diferents alternatives de disseny de sistemes electronics . - saber valorar els costos de les diferents alternatives. sistemes dissenyar a per capacitatelectronics i d'instrumentacio industrial. dissenyar sistemes conduccio, capacitiu, inductiu i electromagnetic. susceptibilitat del components i circuits electronics . tipus de blindatges i apantallaments. massa i terra. equilibrat

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Electrònica naval

electronics analogics. circuits electronics digitals. llei d'ohm. teorema de thevenin. dispositius semiconductors. teoria atomica. teoria de bandes d 'energia. la unio pn. aplicacio a bord. coneixement de les caracteristiques dels components i sistemes electronics i de la seva aplicacio a bord. sistemes vaixell. del l'electronica. l'electronica a introduccioelectronics , circuits la biblioteca mohan, ned; undeland, tore m.; robbins, william p.. power electronics : converters, applications, and design. 3a ed. john wiley &

Curs: 2017-18

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Fonaments d'electrònica

elementals en la electronica basada en semiconductors. coneixer els principals dispositius electronics i la seva modelitzacio en circuits equivalents. introduccio al i circuits al.]. [et ll. vinas, basica pratdispositius electronics: fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc, 2002. isbn en la electronica basada en semiconductors. coneixer els principals dispositius electronics i la seva modelitzacio en circuits equivalents. introduccio al disseny rectificador. ruptura del diode. el diode com a component en circuits electronics . models simplificats del diode. model ideal i model lineal dispositius i circuits al.]. [et ll. vinas, basica pratelectronics : fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc, 2002. isbn

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Electrònica en les telecomunicacions

teorema de la superposicio 5. teoremes de thevenin i de norton dispositius electronics i circuits 1. diodes 2. transistors bipolars d'unio 3. amplificadors operacionals 4. fonts a la biblioteca prat vinas, lluis; bragos bardia, ramon. circuits i dispositius electronics : fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc, 2002. i sortida i el guany. 16. modelar com a amplificadors electronics , circuits amplificadors implementats amb aos utilitzant el seu model teorema de la superposicio 5. teoremes de thevenin i de norton dispositius electronics i circuits 1. diodes 2. transistors bipolars d'unio 3. amplificadors operacionals 4. fonts controlades la biblioteca prat vinas, lluis; bragos bardia, ramon. circuits i dispositius electronics : fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc, 2002. isbn

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

ENGINYERIA D'RF

tractaran en aquest contingut son els seguents: · tecnologies de fabricacio de dispositius de microones o planars o guies i dielectrics o electroacustics o electrooptics · tipus de components. encapsulats, tolerancies, models, etc · instrumentacio radiofrequenciainiciacio al ads (o software equivalent)disseny, fabricacio i mesura de dispositius passiusdisseny amb ads (o software equivalent), fabricacio i mesura de john r.; van duzer, theodore. fields and waves in communication electronics . 3rd ed. new york: john wiley & sons, 1994.

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Electrònica analògica

de potencia. - entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics d'aquests tipus de circuits. - fer servir eines de potencia. - entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics d'aquests tipus de circuits. - fer servir eines de simulacio les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits electrics, circuits electronics , principi fisic dels semiconductors i families logiques, dispositiu tecnic i, principalment, consisteix en l'obtencio de mesures dels prototips electronics experimentals que es veuran al laboratori, ja siguin muntats per 978-04-71491-96-5 text complet mohan, ned; undeland, tore m.; robbins, william p. power electronics : converters, applications and design. 2nd edition. new york: john

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Circuits i sistemes lineals

obviament, tot aquest proces es recolza en la utilitzacio de dispositius electronics d'us habitual com ara l'ao, el bjt, ... en exemples que s'utilitzen en el desenvolupament dels diferents temes inclouen dispositius com ara l'amplificador operacional, transistors mos i bjt i transformadors. selectius en frequencia d'us profus en sistemes de comunicacio i electronics . per tal d'assolir aquest objectiu es presenten gradualment conceptes

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i sistemes digitals

d'aplicacions mes complexes. - implementar circuits combinacionals i sequencials usant dispositius logics programables (spld/cpld) i fpga, generant projectes modulars top-down basats format descrit anteriorment, pero usant preferentment ordinadors personals i instruments electronics per solucionar les questions finals dels problemes relacionades amb la

Curs: 2012-13

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Disseny digital

s'inclouen nocions sobre la familia logica cmos, la utilitzacio de dispositius logics programables i una introduccio als sistemes digitals complexos. resultat prestacions en portes cmos: retards, espuris, consums estatics i dinamics. dispositius de logica programable, cel.lules logiques i estils de sintesi. memories. de l'us permet es no examens els endispositius amb connexio inalambrica (mobils, portatils, tablets, etc.), ni de calculadores subsistemes de experimental verificacio i disseny d'analisi, capacitatelectronics digitals combinacionals i sequencials emprant eines modernes. a mes, l'assignatura

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Electricitat i electrònica navals

electronics analogics. circuits electronics digitals. llei d'ohm. teorema de thevenin. dispositius semiconductors. teoria atomica. teoria de bandes d 'energia. la unio pn. asincron. motor sincron. motor monofasic. introduccio a l'electronica. l'electronica del vaixell. sistemes electronics , circuits

Curs: 2017-18

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Processament de senyal audiovisual i de comunicacions

ni apunts sensedispositius electronics de cap classe. dispositius ni apunts senseelectronics de cap classe.

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Química orgànica

i en el temps previst. no esta permes l'us de dispositius electronics en els examens (tablets, ipads, rellotges smartphones o telefons en el temps previst. no esta permes l'us de dispositius electronics en els examens (tablets, ipads, rellotges smartphones o telefons mobils). la

Curs: 2018-19

Centre: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Tipus: Curs