Cercador

Cercant per la paraula: dispositius electrònics

Dispositius electrònics i fotònics I

Dispositius electrònics i fotònics IDispositius electrònics i fotònics IDispositius electrònics i fotònics Ide limitacions i tecnologia teoria, fonaments, dels descripciodispositius semiconductors. obtencio del silici monocristal·li   3.2. processos tecnologics elementals   3.3. fabricacio d'un diode   4. dispositius optoelectronics (11 hores)   4.1. interaccio semiconductor - radiacioelectromagnetica   4.2. j. cardona, calderer l.; vinas, basica pratdispositius electronics i fotonics: fonaments [en linia]. 2a ed. barcelona: edicions Dispositius electrònics i fotònics IDispositius electrònics i fotònics IDispositius electrònics i fotònics Isilici monocristal·li   3.2. processos tecnologics elementals   3.3. fabricacio d'un diode   4. dispositius opto electronics (11 hores)   4.1. interaccio semiconductor - radiacioelectromagnetica   4.2. dispositius detectors de llum: dispositius j. cardona, calderer l.; vinas, basica pratelectronics i fotonics: fonaments [en linia]. 2a ed. barcelona: edicions upc,

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Dispositius optoelectrònics

Dispositius optoelectrònicsDispositius optoelectrònicsDispositius optoelectrònicsDispositius optoelectrònics

Curs: 2012-13

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

ELECTRÒNICA FÍSICA

del funcionament el entendredispositius semiconductors. coneixer els principis basics i ser capac d'analitzar cuantitativament resultats de simulacions.comprensio dels principis fisics dels semiconductors. coneixement dels dispositius microelectronics i les seves aplicacions en nanotecnologia, biofisica, fotonica i petit. 2.5. unions metall-semiconductor. contacte ohmic i diode schottky. 2.6. introduccio als dispositius optoelectronics devices: led, laser diode, fotodiode i cel·les solars.3. transistor termes lliures: dispositiussimulacions.comprensio dels principis fisics dels semiconductors. coneixement dels dispositius micro electronics i les seves aplicacions en nanotecnologia, biofisica, fotonica i comunicacions. metall-semiconductor. contacte ohmic i diode schottky. 2.6. introduccio als dispositius opto electronics devices: led, laser diode, fotodiode i cel·les solars.3. transistor d'efecte termes lliures: electrònics

Curs: 2019-20

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i sistemes electrònics I

coneixements de batxillerat, els metodes d'analisi basica de circuits, els dispositius electronics elementals i la seva utilitzacio en circuits senzills. 1. conceptes fonamentals (2 hores)   1.1. magnituds electriques i unitats   1.2. components, dispositius i circuits   1.3. senyals   1.4. lleis de kirchhoff   2. analisi de circuits resistius i circuits al.]. [et l. basica prat,dispositius electronics: fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc, 2002. isbn Circuits i sistemes electrònics Ide batxillerat, els metodes d'analisi basica de circuits, els dispositius electronics elementals i la seva utilitzacio en circuits senzills. dispositius i circuits al.]. [et l. basica prat,electronics : fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc, 2002. isbn

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Fonaments d'electrònica

elementals en la electronica basada en semiconductors. coneixer els principals dispositius electronics i la seva modelitzacio en circuits equivalents. introduccio al i circuits al.]. [et ll. vinas, basica pratdispositius electronics: fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc, 2002. isbn en la electronica basada en semiconductors. coneixer els principals dispositius electronics i la seva modelitzacio en circuits equivalents. introduccio al disseny rectificador. ruptura del diode. el diode com a component en circuits electronics . models simplificats del diode. model ideal i model lineal dispositius i circuits al.]. [et ll. vinas, basica pratelectronics : fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc, 2002. isbn

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i sistemes lineals

obviament, tot aquest proces es recolza en la utilitzacio de dispositius electronics d'us habitual com ara l'ao, el bjt, ... en exemples que s'utilitzen en el desenvolupament dels diferents temes inclouen dispositius com ara l'amplificador operacional, transistors mos i bjt i transformadors. selectius en frequencia d'us profus en sistemes de comunicacio i electronics . per tal d'assolir aquest objectiu es presenten gradualment conceptes

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny digital

s'inclouen nocions sobre la familia logica cmos, la utilitzacio de dispositius logics programables i una introduccio als sistemes digitals complexos. resultat prestacions en portes cmos: retards, espuris, consums estatics i dinamics. dispositius de logica programable, cel.lules logiques i estils de sintesi. memories. de l'us permet es no examens els endispositius amb connexio inalambrica (mobils, portatils, tablets, etc.), ni de calculadores subsistemes de experimental verificacio i disseny d'analisi, capacitatelectronics digitals combinacionals i sequencials emprant eines modernes. a mes, l'assignatura

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Processament de senyal audiovisual i de comunicacions

ni apunts sensedispositius electronics de cap classe. dispositius ni apunts senseelectronics de cap classe.

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs