Cercador

Cercant per la paraula: física de semiconductors

Física

Físicabasica giro, a.; canales, m.; rey, r.; sese, g.; trullas, j. fisica per a estudiants d'informatica. fundacio per a la universitat oberta materia: físicaha 1.l'alumnede ser capac d'utilitzar les lleis i usos teories, conceptes, valorar i seleccionar interpretar,de senvolupaments tecnologics relacionats amb la informatica i la seva aplicacio classes en treballaran es teorics continguts elsde teoria seguidiferencia electric. 1.3 corrent electrica. 1.2 carrega continu 1.1 correntde potencial. 1.4 potencia. 1.5 resistencia. llei d'ohm. efecte joule. 1.6 fonts 1 temade senvolupament nota lade les competencies tecniques per a estudiants d'informatica. fundacio per a la universitat oberta de catalunya, 2005. isbn 84-9788-144-3 troba'l a la biblioteca tipler, p.a.; mosca, g. la teoria de la conduccio, particularment en el cas dels semiconductors . 16.l'alumne ha de ser capac de determinar les intensitats estructura electronica dels atoms. 3.2 teoria de la conduccio: metalls, aillants, semiconductors . 3.3 diode d'unio p-n: rectificador de corrent i portes logiques. 3.4

Curs: 2015-16

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs