Cercador

Cercant per la paraula: física de semiconductors

Fonaments de física

Fonaments de físicaFonaments de físicaFonaments de físicaFonaments de físicaFonaments de físicales competencies experimentals d'aquesta assignatura cursant el "laboratori d'electronica i fisica " de 2.4 ects que integra tambe la part experimental g. mosca, p.a.; basica tipler,fisica para la ciencia y la tecnologia (v. 1). 6a ed. materia: físicaFonaments de físicaFonaments de físicaFonaments de físicaFonaments de físicaFonaments de físical'assignatura preten fonamentalment preparar a l'alumne per a la comprensio de camps, en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop i de ntificats els objectius i les responsabilitats col·lectives i individuals, i d'aplicacio classes expositives classes laboratori treball en grup (no presencial) treball individual (no presencial) proves de resposta curta (test) proves veure preten mecanica es la a introduccio 1. temade nou la cinematica i dinamica, incorporant nous elements matematics : provesde resposta curta (test)   proves llarg al 50% avaluacio : final examende l curs : 30% practiques 9789706868220 (vol. 1) troba'l a la biblioteca kittel, c.; knight, w.d.; ru de rman, m.a. mecanica. 2a ed. barcelona: reverte, 1982. isbn 8429142827 troba'l bena lluis vinas, prat de ro garcia-morato, luis orpella garcia, alberto turo peroy, antonio voz els processos de conduccio a dins de materials conductors o semiconductors tema 4. oscil.lacions mecaniques i electriques s'introdueixen els sistemes fisics en

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

ELECTRÒNICA FÍSICA

ELECTRÒNICA FÍSICAcomodament en un entorn de laboratori de l'ambit de l'enginyeria fisica . capacitat per a operar instruments i eines propies de 1.fisica de semiconductors1.1. bandes d'energia. portadors de carrega: electrons i forats. semiconductors funcionament el entendrede l dispositius semiconductors. coneixer els principis basics i ser capac per capacitat instruments. i d'eines coneixement i experimentalitatde senvolupar-se comodament en un entorn hores lesde classe setmanals es distribueixen en tres sessions teoriques i dues fisica 1.de semiconductors1.1. ban(ef), d'un examen parcial a mig quadrimestre (ep), la participacio de l'alumne a classe electronic state solid s. banerjee, b.g.; basicastreetmande vices. 6th ed. upper saddle river: prentice hall, 2010. isbn dispositius del funcionament el entendresemiconductors . coneixer els principis basics i ser capac d'analitzar cuantitativament les mesures i resultats de simulacions.comprensio dels principis fisics dels semiconductors . coneixement dels dispositius microelectronics i les seves aplicacions en de fisica 1.semiconductors 1.1. bandes d'energia. portadors de carrega: electrons i forats. termes lliures: semiconductors

Curs: 2019-20

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Fonaments d'electrònica

bobines. tema 3. el diode i les seves aplicacions introduccio a la fisica dels semiconductors. concepte de semiconductor. el cas del silici. semiconductor ha l'estudiantde coneixer els components mes habituals coneixementde la instrumentacio i experimentacio: espavilar-se classes expositives classes laboratori treball en grup (no presencial) treball individual (no presencial) proves de resposta curta (test) proves analisi 1. temade circuits electrics conceptes provesde resposta llarga (control) control practiquesde laboratori: 20% examens parcials: 40% examen final: 40% en aquesta assignatura s'avaluara la j. circuitos y senales: introduccion a los circuitos lineales y de acoplamiento. barcelona: reverte, 1991. isbn 8429134581 troba'l a la biblioteca complementaria floyd, t.l. bena lluis vinas, prat josep sanahujes, altet de ro garcia-morato, luis orpella garcia, alberto turo peroy, antonio voz circuits equivalents. adquirir coneixements elementals en la electronica basada en semiconductors . coneixer els principals dispositius electronics i la seva modelitzacio el diode i les seves aplicacions introduccio a la fisica dels semiconductors . concepte de semiconductor. el cas del silici. semiconductor intrinsec circuits amb diodes proves de resposta curta (test) test conceptes basics en semiconductors proves de resposta llarga (control) control de circuits amb transistors proves de

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs