Àlgebra abstracta (Versió 2)

Objectius

En aquesta assignatura es pretén que l'estudiant es familiaritzi amb les estructures bàsiques de l'àlgebra. El curs comença amb l'estudi dels grups, que tindran un paper destacat a tota la resta del curs, els anells i els cossos. A continuació, hi ha el tema central del curs: les equacions polinòmiques en una variable i la teoria de Galois. Capacitats a adquirir: * Treballar amb mètodes diversos per obtenir informació, parcial o total, sobre el reticle de subgrups d'un grup. * Familiaritar-se amb l'estructura de K[x] com a anell euclidià. * Calcular de manera eficient resultants i discriminants. * Fer explícita la correspondència de Galois per a polinomis cúbics i quàrtics.


Objectius d'aprenentatge