Senyals i sistemes I

Temari

1. Senyals i sistemes. Caracterització de senyals i sistemes, resposta impulsional, integral de convolució, sistemes lineals iinvariants. (3 setmanes) 2. Transformada de Fourier. Definició, propietats, teorema de Parseval, fenomen de Gibbs, finestres, Desenvolupament en Sèrie de Fourier de senyals periòdics, fórmula de Poisson, teorema del mostratge. (5 setmanes) 3. Filtres anal√≤gics, teoria del'aproximaci√≥. Aproximacions passa-baix, atenuaci√≥ ifunci√≥ caracter√≠stica, tranformaci√≥ de freq√ľ√®ncies, aplicacions. (3setmanes) 4. Correlació i espectre. Energia, potència i densitatespectral, senyals d'energia finita, senyals de potència mitja finita,correlació i espectre, propietats. (2setmanes)