Comunicacions I

Sistema de qualificació

L'avaluació de l'assignatura consta de:- Avaluació continuada: 40%Seguiment del grau d'assimilació dels conceptes bàsics de l'assignatura mitjançant proves escrites.Valoració de la constància en el treball dels estudiants mitjançant la resolució de problemes i casos pràctics proposats pel professor a les classes.- Examen final: 60 %


Normes d'avaluació