Comunicacions I

Metodologia docent

Classes presencials de teoria i resolució de problemes (4 hores setmanals)