Comunicacions I

Temari

1. Introducció 2. Processos Aleatoris, Soroll i Canal de Comunicacions 2.1. Processos aleatoris. Mitjana, autocorrelació, independència, incorrelació, ortogonalitat, estacionarietat, cicloestacionarietat, potència mitjana, espectre, sistemes lineals. 2.2. Soroll. Soroll blanc, soroll gaussià, espectre de soroll. 2.3. Canal de comunicacions. Distorsió d'amplitud i de fase, equalització, relació senyal-soroll, filtres terminals òptims. 3. Senyals Passabanda 3.1. Senyal equivalent passabaixes. Senyal analític, equivalent passabaixes, envolupant i fase, components I i Q, generació de senyals passabanda, generació de components I i Q, processos passabanda. 3.2. Filtrat equivalent passabaixes. Efecte dels retards de grup i fase sobre l'equivalent passabaixes. 3.3. Soroll passabanda. Soroll d'envolupant, soroll de fase. 3.4. Modulacions analògiques. Relació senyal-soroll de recepció i de demodulació. 4. Modulacions Digitals 4.1. Modulació de polsos per amplitud (PAM), energia de bit i de símbol, velocitat de bit i de símbol. 4.2. Autocorrelació i espectre, conformació de polsos, criteri de Nyquist, polsos root-raised-cosine. 4.3. Probabilitat d'error (BER). 4.4. Interferència intersimbòlica (ISI), impacte de la ISI sobre la BER. 4.5. Equalitzacio. 4.6. Modulacions QAM.