Senyals i sistemes II

Temari

1. Senyals i sistemes de temps discret. Seqüències, sistemes, mostreig, resposta impulsional, resposta freqüencial, equacions en diferències finites. (10 hores) 2. Transformada de Fourier. Definició, propietats, espectre,enfinestrament, transformada discreta de Fourier i aplicacions. (14hores) 3. Mostreig. Teorema del mostreig, delmat i interpolació,conversió A/D i D/A, canvi de la freqüència de mostreig. (8hores) 4. Transformada Z. Definició, propietats, funció de transferència,resposta freqüencial, fase lineal, anàlisi i realització de sistemes discrets. (12hores) 5. Disseny de filtres. Especificació i disseny de filtres discrets FIRi IIR. (4hores) 6. Senyals aleatoris. Concepte, correlació, espectre, filtrat.(6hores)