Comunicacions II

Sistema de qualificació

La nota final serà la mitjana de la nota d'avaluació continuada de les

classes d'aplicació i controls (40%) i de l'examen final (60%).


Normes d'avaluació