Organització d'empreses

Temari

1. Empresa: organització, estratègia i competitivitat

1.1. Empresa. (3 hores)

1.1.1. Concepte d'empresa i empresari

1.1.2. Evolució de la teoria de l'empresa

1.1.3. Creació d'empreses

1.1.4. Tipus d'empreses i activitatsfuncionals. Innovació

1.2. Competitivitat. (3 hores)

1.2.1. Tècniques analítiques genèriques

1.2.2. Entorns genèrics

1.2.3. Decisions estratègiques

1.3. Estratègia. (3 hores)

1.3.1. Concepte i història

1.3.2. Anàlisi estratègica

1.3.3. Formulació estratègica

1.3.4. Implementació estratègica:organització, control i lideratge

1.4. Gestió. (3 hores)

1.4.1. Gestió de l'empresa industrial i deserveis. Tendències actuals

1.4.2. Gestió en el marc de la qualitattotal. Model EFQM

2. Organització i gestió de la producció.Gestió de la qualitat

2.1. Producció i sistemes productius. (3hores)

2.1.1. Organització industrial. Antecedents.Evolució i tendències actuals

2.1.2. Enginyeria de processos i de productes

2.1.3. Metodologia de la implantació deprocessos i disseny del producte. Matriu producte-procés

2.2. Gestió de la producció. Sistemes deproducció flexible Just-in-Time (J.I.T) (3 hores)

2.2.1. Tècniques clàssiques i actuals degestió de la producció

2.2.2. Malversaments. Flexibilitat.Distribució en planta: cèl·lules flexibles

2.2.3. El sistema Just-in-Time (J.I.T).Tècniques d'aplicació

2.3. Gestió de la qualitat total a l'empresaactual. (3 hores)

2.3.1. Tècniques de gestió de la qualitattotal. Evolució i tendències actuals

2.3.2. Anàlisi de causes de defectes. Diagrames

2.3.3. Implantació de la qualitat en elprocés: Gràfics de control de qualitat

3. Gestió integrada de marketing.Marketing estratègic.

3.1. La Funció comercial a l'empresa. (6hores)

3.1.1. Marketing. Funcions a l'empresa.Models

3.1.2. Marketing a l'empresa industrial.Marketing i serveis

3.1.3. Els determinants

3.1.4. La investigació de mercats

3.2. El Marketing-Mix. (6 hores)

3.2.1. Conceptes i funcions

3.2.2. Política de producte

3.2.3. Política de preus

3.2.4. Política de distribució

3.2.5. Política de comunicació i impulsió

4. La Funció Recursos Humans a l'empresa

4.1. El departament de Recursos Humans (3hores)

4.2. Principals tècniques de Gestió deRecursos Humans (3 hores)

4.3. El comportament humà en l'organització (3hores)

4.3.1. La comunicació

4.3.2. La motivació

4.3.3. Els Grups/ Equips de treball

4.3.4. El lideratge

4.4. El paper dels RRHH en lesorganitzacions