Organització d'empreses

Temari

1. Empresa: organització, estratègia i competitivitat1.1. Empresa. (3 hores)1.1.1. Concepte d'empresa i empresari1.1.2. Evolució de la teoria de l'empresa1.1.3. Creació d'empreses1.1.4. Tipus d'empreses i activitatsfuncionals. Innovació1.2. Competitivitat. (3 hores)1.2.1. Tècniques analítiques genèriques1.2.2. Entorns genèrics1.2.3. Decisions estratègiques1.3. Estratègia. (3 hores)1.3.1. Concepte i història1.3.2. Anàlisi estratègica1.3.3. Formulació estratègica1.3.4. Implementació estratègica:organització, control i lideratge1.4. Gestió. (3 hores)1.4.1. Gestió de l'empresa industrial i deserveis. Tendències actuals1.4.2. Gestió en el marc de la qualitattotal. Model EFQM2. Organització i gestió de la producció.Gestió de la qualitat2.1. Producció i sistemes productius. (3hores)2.1.1. Organització industrial. Antecedents.Evolució i tendències actuals2.1.2. Enginyeria de processos i de productes2.1.3. Metodologia de la implantació deprocessos i disseny del producte. Matriu producte-procés2.2. Gestió de la producció. Sistemes deproducció flexible Just-in-Time (J.I.T) (3 hores)2.2.1. Tècniques clàssiques i actuals degestió de la producció2.2.2. Malversaments. Flexibilitat.Distribució en planta: cèl·lules flexibles2.2.3. El sistema Just-in-Time (J.I.T).Tècniques d'aplicació2.3. Gestió de la qualitat total a l'empresaactual. (3 hores)2.3.1. Tècniques de gestió de la qualitattotal. Evolució i tendències actuals2.3.2. Anàlisi de causes de defectes. Diagrames2.3.3. Implantació de la qualitat en elprocés: Gràfics de control de qualitat3. Gestió integrada de marketing.Marketing estratègic.3.1. La Funció comercial a l'empresa. (6hores)3.1.1. Marketing. Funcions a l'empresa.Models3.1.2. Marketing a l'empresa industrial.Marketing i serveis3.1.3. Els determinants3.1.4. La investigació de mercats3.2. El Marketing-Mix. (6 hores)3.2.1. Conceptes i funcions3.2.2. Política de producte3.2.3. Política de preus3.2.4. Política de distribució3.2.5. Política de comunicació i impulsió4. La Funció Recursos Humans a l'empresa4.1. El departament de Recursos Humans (3hores)4.2. Principals tècniques de Gestió deRecursos Humans (3 hores)4.3. El comportament humà en l'organització (3hores)4.3.1. La comunicació4.3.2. La motivació4.3.3. Els Grups/ Equips de treball4.3.4. El lideratge4.4. El paper dels RRHH en lesorganitzacions