Processament del senyal

Temari

1. Aplicacions del processament digital del senyal (1 hora) 2. Processos i sistemes lineals (3 hores) 2.1. Caracterització de senyals aleatoris,correlació i espectre 2.2. Models racionals de processos: AR, MA iARMA 3. Estimació espectral (12 hores) 3.1. El problema de l'estimació deparàmetres 3.2. Estimació espectral basada en elperiodograma 3.3. Estimació paramètrica AR 4. Estimació lineal de processos (10 hores) 4.1. Estimació linealquadràtico-mitjana : filtratge de Wiener. Aplicacions 4.2. Predicció lineal. Coeficients dereflexió 4.3. Tècniques d'estimació : correlaciói covariància 5. Filtratge adaptatiu (8 hores) 5.1. El mètode del gradient. Convergència 5.2. Algorisme de gradient estocàstic LMS 5.3. Aplicacions dels algorismes adaptatius 6. Senyals unidimensionals: codificació de veu (4 hores) 6.1. Model de producció del senyal de veu 6.2. Anàlisi i síntesi de parla :Vocoder LPC 6.3. Codificadors d'anàlisi-per-síntesi (estàndards GSM) 7. Senyals bidimensionals: codificació d'imatge (8 hores) 7.1. Transformacions unitàries: DKLT, DCT 7.2. Codificació d'imatges fixes: estàndardJPEG