Transmissió de dades

Temari

1. Introducció (2 hores) 1.1. Esquema general 1.2. Capacitat de canal 1.3. Entropia d'una font 2. Codificació de font (14 hores) 2.1. Objectiu 2.2. Entropia de fonts discretes 2.3. Algoritmes de codificació 2.3.1. Font sense memòria: Huffman,aritmètics 2.3.2. Font amb memòria: ràfegues,Huffmanadaptativo, Lempel-Ziv 3. Criptografia (16 hores) 3.1. Introducció teòrica 3.2. Serveis de seguretat: privacitat,autenticitat, verificabilitat 3.3. Clau simètrica o secreta 3.4. Clau pública o asimètrica 3.5. Funcions de Hash 3.6. Signatura digital 4. Codificació de canal (16 hores) 4.1. Fonaments. Estratègia FEC versusARQ. 4.2. Codis de bloc. 4.3. Codis convolucionals i modulaciócodificada 4.4. Codis concatenats 5. Modulador-demodulador (8 hores) 5.1. Introducció 5.2. Decisió de màxima versemblança 5.3. Equalització adaptativa