Antenes

Temari

1. Revisió de fonaments de radiació. Equacions de Maxwell. Vectors de radiació per fonts elèctriques. Zones de Fresnel i Fraunhofer. (3 setmanes) 2. Antenes bàsiques. Dipol i espira elemental. Antenescilíndriques. Monopols. Impedància d'entrada i impedància mútua. Sistemesd'alimentació.(4setmanes) 3. Agrupacions d'antenes. Factor d'agrupació. Distribuciótípiques. Agrupacions bidimensionals. Síntesi. (2setmanes) 4. Antenes d'apertura. Teorema d'equivalència. Camps radiatsper una apertura. Botzines. Ranures. Reflectors. (4setmanes)