Comunicacions òptiques

Temari

1. Introducció 2. Òptica geomètrica 3. Fibres òptiques multimode i monomode 4. Fonts òptiques: díodes laser i LED 5. Amplificadors òptics 6. Fotodetectors: díodes PIN i APD 7. Soroll i detecció en comunicacionsòptiques 8. Sistemes de transmissió per fibra òptica 9. Cables en enllaços de fibra òptica