Projectes de fi de carrera I

Temari

1. Introducció 1.1. El tot i les parts d'un projecte 1.2. Etapes des del concepte / necessitat fins a l'execució 1.3. Els ingredients bàsics de l'enginyeria 1.4. Els altres aspectes "noelectrònics" del projecte 2. Metodologia de la concepció i desenvolupament d'un projecte. 2.1. L'etapa de definició. Necessitat i oportunitat 2.2. El disseny global 2.2.1. Requeriments i especificacions. 2.2.2. Proposta i estudi d'alternatives 2.2.3. Elecció de la solució. 2.3. El desenvolupament. 2.3.1. L'entorn per al desenvolupament. 2.3.2. La cronologia: planificació. 2.3.3. Avaluació econòmica de desenvolupament de projecte. 2.3.4. Avaluació econòmica de l'execució i/o fabricació 3. Legislació espanyola en telecomunicacions. 3.1. Llei d'ordenació de lesTelecomunicacions 3.2. Llei de telecomunicació per satèl·lit 3.3. Llei de telecomunicació per cable 3.4. Llei de les televisions d'àmbit local 4. Marketing 4.1. L'empresa: 4.1.1. Activitat- Estructura i formes jurídiques. 4.1.2. L'empresa i les persones 4.2. Pla d'empresa i pla de marketing 4.3. La investigació de mercats: 4.3.1. Tècniques qualitatives i Tècniques quantitatives 4.3.2. Fonts d'informació. 4.3.3. Estructura de un pla de marketing. 4.4. Estructura d'un pla de marketing. 5. L'estructura patrimonial d'una empresa 5.1. Origen financer: el passiu i la sevaestructura 5.2. "Materialització" de lainversió: L'actiu i la seva estructura 5.3. Anàlisi patrimonial estàtic 5.4. Anàlisi patrimonial dinàmic: esquema de"fonts i treballs" 5.5. Impacte d'un projecte d'I+D enl'estructura patrimonial 5.6. L'amortització de l'actiu 6. El compte d'explotació. 6.1. Estructura i anàlisi del resultat 6.2. Despeses fixes i variables. El"marge d'explotació" 6.3. Compte d'explotació proforma oprovisional d'un projecte d'I+D 7. Impacte financer i impositiu en projectes d'I+D d'execució a mig i llarg termini. 7.1. Fluxes del projecte 7.2. Anàlisi de rendabilitats: TIR, VAN 7.3. El cost d'oportunitat i els costosenterrats (sunk-cost) 7.4. El "palanquejament financer"i el problema del creixement 8. Anàlisis i consultoria de telecomunicacions 8.1. Las telecomunicacions com eina 8.1.1. Administrativa 8.1.2. Empresa i negoci 8.1.3. Formació 8.1.4. Societat 8.2. Consultoria de telecomunicacions 8.2.1. Objectius 8.2.2. Informes i anàlisis de necessitats 8.2.3. Serveis i aplicacions 8.2.4. El catàleg de serveis 8.3. Document de client 9. Els Operadors de Telecomunicació 9.1. Organismes reguladors 9.1.1. Subsecretaria General de Telecomunicacions 9.1.2. Comissió dels Mercats de les Telecomunicacions (CMT) 9.1.3. La Comissió Europea: Comissió per a la Societat de la Informació. 9.1.4. Altres organismes reguladors i associacions d'usuaris. 10. Documentació tècnica 10.1. Document tècnic i transferència detecnologia 10.2. La proposta de projecte 10.2.1. Objectius del projecte de disseny 10.2.2. Estimació de costos 10.2.3. Elements a entregar 10.3. Documentació del PFC 10.3.1. Recomanacions generals 10.3.2. Estructura i contingut 10.4. Documentació de l'equip/sistema final (asbuilt) 10.4.1. Manuals d'usuari 10.4.2. Manuals tècnics 10.5. La presentació tècnica oral