Classificació de patrons: aplicacions en tractament de senyal

Sistema de qualificació

Examen Final: 45%Pràctiques desenvolupades al laboratori: 45%Participació, interès: 10%


Normes d'avaluació