Sistemes electrònics de control

Objectius

A nivell de teoria: Donar una panoràmica de les estratègies i tècniques del Control actual. Donar els coneixements teòrics que permeten (1) obtenir models paramètrics de la planta a controlar, (2) dissenyar els controladors més adients, i (3) analitzar el comportament dels sistemes de control resultants. A nivell de simulació: Utilitzar les eines MATLAB/SIMULINK (o, alternativament Octave, SciLab) per (1) dissenyar algorismes de control, i (2) analitzar l'estabilitat i el comportament de sistemes de control complexos. A nivell pràctic: Implementar controladors digitals i assajar-los en diversos equips (servomecanisme de posició i velocitat, plataforma de seguiment).


Objectius d'aprenentatge