Dispositius electrònics i fotònics I

Temari

1. Semiconductors (12 hores) 1.1. El semiconductor. Estructura, models itipus 1.2. Concentració de portadors en equilibri 1.3. Processos de generació i recombinació.Transport de portadors 1.4. C√†rrega d'espai en semiconductors.Equacions de continu√Įtat 2. El díode d'unió P-N i el contacte metall - semiconductor (15 hores) 2.1. Electrostàtica de la unió P-N 2.2. Característica corrent - tensió deldíode ideal 2.3. Característica corrent - tensió d'undíode real 2.4. El iode en règim dinàmic. Model SPICEdel díode 2.5. Contactes metall - semiconductor 3. Processos tecnològics bàsics (2 hores) 3.1. Obtenció del silici monocristal·lí 3.2. Processos tecnològics elementals 3.3. Fabricació d'un díode 4. Dispositius optoelectrònics (11 hores) 4.1. Interacció semiconductor - radiacióelectromagnètica 4.2. Dispositius detectors de llum: elfotoconductor, la cèl·lula solar, el fotodíode i els CCD 4.3. Dispositius emissors de llum: el LED iel làser 4.4. Altres dispositius optoelectrònics: lafibra òptica i els LCD 5. El transistor bipolar (14 hores) 5.1. Introducció 5.2. Fabricació del BJT. Tecnologia bipolar 5.3. El BJT en continu 5.4. El BJT en règim dinàmic. Transistor decommutació 5.5. El BJT en petita senyal 6. Dispositius miscel·lanis (6 hores) 6.1. Dispositius d'efecte Hall. Díodes tuneli Gunn 6.2. Dispositius basats en els efectesSeebeck i Peltier (CAT)(CAST)