Sincronització i modems d'alta velocitat

Temari

1. Introducció (2 hores) 1.1. Objectius i estructura del curs 1.2. Modulació/codificació en diferents tipus de canals 1.3. SCPC i sistemes de ràfagues 1.4. Accés via FDMA, TDMA, CDMA, PDMA i SDMA 2. Modelat de sistemes de transmissió digital (4 hores) 2.1. Model de senyal (SIMO, MISO and MIMO) 2.2. Soroll i interferències 2.3. Modelat de canal (variant i invariant), capacitat del canal 3. Tècniques de predistorsió en transmissió (6 hores) 3.1. Disseny amb total coneixement del canal o CSI, sense CSI i amb CSI parcial (Waterfilling) 4. Recepció òptima segons diversos criteris de qualitat (6 hores) 4.1. Detector Bayesià, DFE, equalització fraccionada, Wdesired Truncated Impulse Response (DIR) i "Persurvivor Processing" 4.2. Detecció cega robusta 5. Capa d'enllaç en relació amb la capa física (8 hores) 5.1. Tècniques d'usuari únic, tècniques d'accés multiusuari 5.2. Disseny "cross-layer" 6. Tècniques de sincronització digital (10 hores) 6.1. Principi de Màxima Versemblança (ML) aplicat a sincronització 6.2. Adquisició i seguiment de freqüència i fase 6.3. Adquisició i seguiment d'error de símbol ("timing") 7. Estudi i aplicació dels conceptes a estàndards: capa física i d'enllaç (16 hores) 7.1. WLAN, WPAN, "public safety networks", xarxes de sensors, UWB (CAT) 5.1. Single users access techniques(CAT)(CAT) 5.2. Multiuser access techniques(CAT)(CAT) 5.3. Cross-layer design(CAT)(CAT) 6. Digital synchronization techniques (18 hours)(CAT)(CAT) 6.1. The principle of maximum likelihood (ML) applied to synchronization.(CAT)(CAT) 6.2. Acquisition and monitoring of frequency and phase.(CAT)(CAT) 6.3. Symbol error acquisition and monitoring (¿timing¿).(CAT)(CAT) 6.4. Overview of NDA studies(CAT)