Teledetecció

Sistema de qualificació

- Realització d'un treball en equip durant el curs: 20%- Pràctiques de laboratori (sessions de 2h cada 2 setmanes): 20%- Examen final: 60% 


Normes d'avaluació

A l'examen final es podrà portar un formulari mida A4 per les dues cares. No es podran fer servir llibres, ni apunts de cap mena.