Càlcul infinitesimal

Sistema de qualificació

Es realitzaràn dos parcials de diferent pes i un examen final amb notes: N1 (tema 1), N2 (temes 2 i 3) i N3, respectiva- ment. La nota definitiva és: màxim (0.2 N1+0.3 N2+ 0.5 N3, N3), però si N1 i N2 són majors o igual que 3, aleshores la nota definitiva és: màxim (0.4 N1+0.6 N2,N3).

La nota podrà ser matitzada amb agun treball realitzat al llarg del curs.


Normes d'avaluació