Càlcul infinitesimal

Objectius

Objectiu: Assolir seguretat i destresa en l'√ļs dels conceptes i t√®cniques del c√†lcul diferencial i integral de funcions d'una variable real. Utilitzar  les t√®cniques b√†siques de representaci√≥ i an√†lisi de funcions de dues variables.


Objectius d'aprenentatge

Capacitat de descriure conceptes rellevants de matemàtica aplicada (funcions, derivades, integrals, nombres complexos, àlgebra lineal, càlcul vectorial, equacions diferencials, transformada de Laplace, transformada z, anàlisi de Fourier, equacions en derivades parcials), i d'aplicar-los a la formulació i solució de problemes d'enginyeria mecànicaCapacitat d'utilitzar el llenguatge matemàtic formal.