Elasticitat

Temari

EstudisObjectius

Plantejar les equacions generals que governen els fenòmens ìque es produeixen en l'interior d'un cos elàstic quan es ìtroba sotmés a accions exteriors, per tal de determinar el ìseu estat de tensions i de deformacions.

Continguts

1. CONCEPTES BASICS 1.1 Equilibri elàstic. Vector tensió. 2 h. 2. ESTAT TENSIONAL PLA 2.1 Matriu de tensions. Tens. i direccions principals. 6 h. 3. ESTAT DE TENSIONS EN UN SOLID ELASTIC TRIDIMENSIONAL 3.1 Generalització de l'estat tensional. 2 h. C1. Primer control 2 h. 4. ESTAT DE DEFORMACIO EN UN SOLID ELASTIC BIDIMENSIONAL 4.1 Deformació long. unit. i def. angular. Relacions. 5 h. 5. ESTAT DE DEFORMACIO EN UN SOLID ELASTIC TRIDIMENSIONAL 5.1 Generalització de l'estat de deformació. 4 h. 6. RELACIONS ENTRE TENSIONS I DEFORMACIONS 6.1 Llei de Hooke. Poisson. Equacions de Lamé. Teoremes energètics. 6 h. C2. Control final 3 h.LaboratoriObjectius

Conèixer la pràctica de la mesura de tensions i ìdeformacions utilitzant la tècnica de l'extensometria ìelèctrica.

Continguts

1. Introducció a les tècniques experimentals d'anàlisi de tensions. ìExtensometria elèctrica. 2. Galgues extensomètriques. Col.locació i cablejat. 3. Idem. Pont de Weatstone. Connexions possibles. Assaigs i registres ìde senyal. 4. Medició experimental del mòdul de Young i el coeficient de Poisson. 5. Determinació de l'estat pla de tensions utilitzant 'rosetes' de ìtres direccions.