Resistència de materials

Temari

EstudisObjectius

Basant-se en la teoria de l' ELASTICITAT, estudiar ì els casos en que la simplicitat de la forma geomètrica del ì sòlid elàstic - bigues, columnes, plaques, etc.- permet ì establir hipòtesis simplificatives que condueixen a ì formulacions matemàtiques d'ordre pràctic que faciliten el ì càlcul dels elements resistents de màquines i estructures.

Continguts

1. Conceptes bàsics. Hipòtesis fonamentals. Coeficient de seguretat. 2 h. 2. Tracció-compressió. Esforç normal i deform. long. 3 h. 3. Esforç tallant pur i deformació angular. 3 h. 4. Torsió. Angle de torsió. Tensió tallant màxima. 4 h. 5. Flexió. Moment flector i esforç tallant. Diagrames. 6 h. 6. Flexió. Eix neutre. Tensions normals i tangencials. 4 h. C1. Primer control 2 h. 7. Flexió. Deformació de bigues. Elàstica. Teoremes de Mohr. Biga conjugada. Superposició. 6 h. 8. Bigues hiperestàtiques. Bigues contínues. 6 h. 9. Flexió desviada. Equació de l'eix neutre. 4 h. 10. Flexió composta. Nucli central. 4 h. 11. Sol.licitacions combinades. Criteris de falla. 4 h. 12. Vinclament. Càrrega crítica. Esveltesa. 4 h. 13. Aplicacions dels teoremes energètics. Maxwell, Castigliano, Menabrea. Càlcul de deformacions. 5 h. C2. Control final 3 h.LaboratoriObjectius

Complementar l'aspecte pràctic de l'anàlisi experimental ìde tensions i deformacions utilitzant les tècniques de ìl'extensometría.

Continguts

1. Aplicació de l'extensometria a la mesura de tensions en peces ìsotmeses a esforç normal. 2. Determinar les tensions principals en una peça sotmesa a tracció ìutilitzant rosetes de tres direccions. 3. Idem a la mesura de tensions en peces sotmeses a flexió simple. 4. Idem a la mesura de tensions en peces sotmeses a flexió composta. ì5. Determinació de l'eix neutre.