Oficina tècnica

Temari

Teoria de projectesObjectius

De forma específica es pretén introduir als alumnes en els procediments i mètodes per a la correcta realització dels projectes industrials: la comprensió dels conceptes bàsics per projectar, l'aplicació de metodologies de treball (tant en grup com individuals) per al desenvolupamentde projectes, l'anàlisi dels problemes a solucionar i dels condicionants que envolten la realització de projectes i, finalment, i l'avaluació de les solucions adoptades en el desenvolupament del projecte.

Continguts

1-Introducció al projecte.

2-Documents tècnics

3-Projectes de productes

4-Projectes d'instal.lacions

5-Aplicacions per l'especialitatActivitats, coneixements, habilitats, aptituds

La proposta que realitzem d'aprenentatge per projectes, es basa principalment en la resolució de problemes d'enginyeria reals, on la solució no estigui prestablerta, de forma que apropi als alumnes a la pràctica diària del treball professional i sigui síntesi dels coneixements adquirits

El plantejament pedagògic consisteix en ajudar als alumnes a resoldre els problemes que se'ls plantegen, mitjançant la supervisió del seu treball i les classes de suport necessàries, així com avaluar el treball realitzat i quin ha de ser el seu desenvolupament dintre de les limitacions d'una assignatura.Comentaris

-Teoría general del proyecto. Cos Castillo Manuel  Ed. Síntesis 1997 

- Apunts d'Oficina Tècnica. Jordi Ortiz Domènech Intranet docent. 2002

-Reglament Electrotècnic de baixa tensió 2002.Planificació, programació i control de projectesObjectius

Es pretén introduir als alumnes en els procediments  per a la gestió dels projectes industrials.

Continguts

Planificació, programació i control de projectes

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds

Conèixer i experimentar tots els processos fonamentals en la planificació de treballs i projectes. Pretenem que l'alumne sigui capaç de planificar, controlar i gestionar un un projecte

Comentaris

- Apunts d'Oficina Tècnica. Jordi Ortiz Domènech Intranet docent. 2002Pràctiques de CADObjectius

Es preténque els alumnes coneguin les eines informàtiques de CAD existents per a l'elaboració de projectes.

Continguts

Pràctiques de CAD: - Projectes de màquines i aparells - Representació de formes constructives - Representació d'instal.lacions

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds

Solució de problemes plantejats que necessiten desenvolupar-se amb eines CAD.

Comentaris

- Apunts