Lab. circuits electrònics

Sistema de qualificació

La nota global de l'assignatura s'obté a partir de l'expressió següent:

Nota = 0.4 nota de pràctiques (PRG)+ 0.25 prova final (EXA)+ 0.35 treballs proposats individuals (EXI)on PRG contempla el seguiment de les pràctiques del curs a cada estudiant/a i els informes; EXA correspon a la prova final que es desenvolupa en el laboratori en un dels dies del període d'examens finals assignats pel centre i EXI és l'apartat d'exercicis i problemes de caracter individual i no presencial


Normes d'avaluació

La valoració d'aquests apartats està regulada per les condicions generals de l'assignatura en el document "Criteris de qualitat per la valoració de LCIR" disponible al Campus Digital (Secció d'aspectes generals de l'assignatura)En general, per tenir una valoració positiva en els apartats PRG i EXI és obligatori realitzar totes les activitats del curs corresponent a cada apartat en els terminis establerts en cada cas.