Lab. circuits electrònics

Objectius

Amb un caràcter pràctic i mitjançant experiments, en quant a coneixements, aquesta assignatura pretén: 1 Proporcionar coneixement científic i tècnic sobre aplicacions analògiques bàsiques actuals presents en el panorama industrial. En quan a les aptituds i actituds, l'assignatura pretén: 1. Desenvolupar la capacitat tècnica de treball en el laboratori d'electrònica, tant en grup com de forma individual 2. Familiaritzar tant en la cerca d'informació tècnica sobre la matèria com la consulta de característiques de dispositius en els fulls del fabricant. 3. Desenvolupar la capacitat de redactar documentació tècnico-científica en base al propi treball utilitzant els mitjans tècnics adequats.


Objectius d'aprenentatge

Dissenyar circuits i sistemes electrònics per a la millora de sistemes industrials i per al desenvolupament de productes nousElectrònicaRealitzar controls, estudis, informes i altres treballs relacionats amb l'especialitatRealitzar mesuraments i càlculsRedactar especificacionsUsar eines informàtiques per a l'anàlisi de la informació i com ajuda a la resolució de problemes d'enginyeriaCapacitat d'anàlisi i de síntesiCapacitat d'organització i planificacióCapacitat per aplicar el coneixement a la pràcticaConeixement general i bàsicPresa de decisionsResolució de problemesTreball en equip