Lab. circuits electrònics

Temari

Aplicacions analògiques lineals1.1 Generalitats sobre els senyals analògics: amplificació,

linealitat, distorsió armònica i resposta freqüencial

1.2 Les Especificacions en els equips d'àudio de mercat

1.3 Dispositius discrets i integrats

1.4 El punt de repòs e el comportament en petit senyal dels

amplificadors

1.5 Connexió d'etapes amplificadores en sèrie

1.6 Aplicacions

1.7 La realimentació i el seu cencepte en etapes amplificadores

1.8 Etapes de potència: Principi bàsic de funcionament

1.9 Classificació d'etapes de potència: Classe A, B i AB

1.10 Petyit senyal vs. Potència

1.11 Crossover: Conseqüències i com es pot reduir

1.12 Eficiència energètica i dissipació de calor

1.13 AplicacionsGeneradors de senyals2.1 Oscil·ladors sinusoidals: Principi de funcionament, criteri

d'estabilitat i concició d'oscil·lació, especificacions de disseny

(amplitud, freqüència d'oscil·lació, forma d'ona, etc)

2.2.- Classificació d'oscil·ladors: El pont de Wien

2.3.- Mecanismes electrònics d'arrancada

2.4.- Aplicacions dels oscil·ladors sinusoidals

2.5 Multivibradors: Definició i tipus (biestable i monoestable)

2.6 Multivibrador astable: Concepte de Duty-Cicle

2.7 Aplicacions: temporitzadors, flip-flop i generador de senyals

pulsants

2.8 El circuit integrat 555: circuit intern i funcionamentAltres aplicacions analògiques no lineals3.1 L'amplificador operacional de transconductància (OTA):

Principi de funcionament, Operacional vs. OTA, El mode comú i

l'Slew Rate

3.2 Aplicacions no lineals: Sintonitzadors de freqüència (Filtres

controlats), multiplicadors de senyal analògic (Modulació AM),

circuits Sample & Hold