Automatització industrial

Sistema de qualificació

Examen Parcial (pes 40% de la nota final); Entrega Exercicics (pes 30 %); Treball (pes 30% de la nota final)


Normes d'avaluació