Laboratori de química I

Temari

Seguretat i normes en el laboratori químicObjectius

Donar els conceptes bàsics sobre la prevenció de riscos i seguretat d'un mlaboratori químic.

Continguts

Seguretat i normes en el laboratori químic1Introducció

2Material de seguretat propi del laboratori

3Seguretat relacionada amb els productes de laboratori. Annex I (Classificació de la perillositat:Símbols de perillositat). Annex III (Riscs específics de les substàncies perilloses: Frases R/ Consells de prudència relatius a les subtàncies perilloses: Frases S).

4Seguretat personal

5Normes de seguretat en el laboratori. Fitxes de seguretat dels productes químics.

6Residus

7Neteja de material

8Material de laboratoriActivitats, coneixements, habilitats, aptituds

Exercicis referent a frases R/S : Exercicis d'interpretació de les etiquetes de seguretat dels reactius químics

Planificacio

Cal iniciar el laboratori amb els contingut d'aquest mòdul. Després quan es comenci una pràctica també s'''hauran d'introduir una sèrie de coneixements específics de prevenció de riscos.Operacions fonamentalsObjectius

Iniciar als alumnes en les operacions més bàsiques d'un laboratori químic: pesada, escalfament amb cremador, filtració, decantació.

Continguts

1Material/Reactius/Perillositat/Residus

2√ös del cremador

3Preparació de papers de filtre

4Separació de Mescles

5Full de resultats

6Q√ľestions

Operacions fonamentals

Material/Reactius/Perillositat/Residus √ös del cremador Preparaci√≥ de papers de filtre Separaci√≥ de Mescles Full de resultats Q√ľestions2  Reaccions qu√≠miques

2.0 Material/Reactius/Perillositat/Residus

-Material/Reactius/Perillositat/Residus

-√ös del cremador

-Preparació de papers de filtre

-Separació de mescles

-Full de resultats

-Q√ľestions

2.6 Reaccions de precipitació i complexació

2.7 Full de resultats

2.8 Q√ľestionsActivitats, coneixements, habilitats, aptituds

Aprendre les habilitats més importants d'un laboratori químic mitjançant els assajos experimentals i el treball d'activitats posterior a la part pràctica

Planificacio

La separaci√≥ de mescles es pot fer amb un sol exemple experimental i l'altre es pot resoldre te√≤ricament.Operacions químiquesObjectius

Es tracta d'interpretar una série d'assajos experimentals connectant-los amb molts dels fonaments teòrics del curs anterior. S'ha de familiaritzar a l'alumnes amb una sèrie d'operacions molt usuals d'un laboratori químic.

Continguts

1Material/Reactius/Perillositat/Residus

2Procés de dissolució3Procés d'adsorció 4Reaccions de descomposició5Reacions d'oxidació-reducció6Reaccions àcid-base 7Reaccions de precipitació i complexació

8Full de resultats

9Q√ľestionsActivitats, coneixements, habilitats, aptituds

Han d'aprendre a resoldre: assajos molt senzills amb tubs d'assaig a nivell qualitatiu; creació de llibreta de laboratori; resolució dels exercicis del dossier corresponents a la pràctica.

Planificacio

Es un mòdul d'inici .Anàlisi qualitatiu de cations i anionsObjectius

Aprendre a separar i a identificar mescles de cations i anions des del punt de vista qualitatiu.

Continguts

1Material/Reactius/Perillositat/Residus

2Introducció

3Procediment experimental

4Full de resultats

5Q√ľestionsActivitats, coneixements, habilitats, aptituds

Donada una mostra desconeguda de cations i anions han d'identificar-la.

Planificacio

Només es pot realitzar després del mòdul 3.Caracterització d'elements de transicióObjectius

Aprendre el comportament químic d'un element de transició, el vanadi, des del seu punt de vista inorgànic. Aprofundiment del concepte termodinàmic i cinètic de reaccions d'oxidació reducció.

Continguts

1Material/Reactius/Perillositat/Residus

2Introducció

3Procediment experimental

4Full de resultats

5Q√ľestionsActivitats, coneixements, habilitats, aptituds

Aprendre el concepte d'oxidació i reducció d'una espécie a partir del valor del seu potencial estandard de referéncia.

Planificacio

Es pot connectar amb l'apartat 5 del m√≤dul 3 per tal d'entendre el concepte d'oxidaci√≥ reducci√≥ de forma m√©s completa. Fins i tot es podria eliminar el punt 5 dels m√≤dul 3  i introduir nom√©s aquest m√≤dul en el seu lloc en el cas de necessitat.Volumetries àcid-base. Determinació del grau d'acidesa d'un vinagreObjectius

Aprendre una de les t√®cniques anal√≠tiques m√©s √ļtils per trobar la concentraci√≥ exacte d'un cert an√†lit. Con√©ixer el punt d'equival√®ncia/ punt final des d'un punt de vista pr√†ctic aplicat a les reaccions √†cid-base. Entendre l'utilitat dels indicadors √†cid-base.

Continguts

1Material (√ļs de vidre volum√®tric, peres de succi√≥)/Reactius/Perillositat/Residus

2Introduccio

3Procediment experimental ( Determinació de la concentració exacta d'una solució d'àcid clorhídric; Determinació del grau d'acidesa d'un vinagre)

4Q√ľestionsActivitats, coneixements, habilitats, aptituds

Els alumnes han d'aprendre la manipulació correcta dels principals estris volumètrics, així com la dels reactius usats.

Planificacio

√Čs important fer aquest m√≤dul despr√©s d'haver fet la part pr√†ctica del punt 6 (reaccions √†cid-base, a nivell qualitatives) del m√≤dul 3. Es suggereix la possibilitat de realitzar conjuntament el punt 6 del m√≤dul 3 i aquest m√≤dul en funci√≥ dels coneixements i aptituds dels alumnes. Igualment es podria prescindir del punt 6 del m√≤dul 3 en funci√≥ del tipus d'alumnes presents.CinèticaObjectius

Veure una pr√†ctica quantitativa de la modalitat f√≠sico-qu√≠mica que connecti amb una de les assignatures de la fase selectiva .Entendre el paper tan important de la velocitat de la reacci√≥ en la qu√≠mica. Aprendre a diferenciar els aspectes termodin√†mics-equilibri qu√≠mic dels aspectes cin√®tics, ambdos imprescindibles per a la realitzaci√≥ d'una certa reacci√≥ qu√≠mica. Repassar el concepte de la llei de velocitat expressada en una equaci√≥ diferencial i tamb√© el de l'equaci√≥ d'Arrhenius.

Continguts

1Material (√ļs del bany termostatitzat, cron√≥metre i material volum√®tric)/Reactius/Perillositat/Residus

2Introducció

3Procediment experimental

4Q√ľestionsActivitats, coneixements, habilitats, aptituds

L'alumne ha d'entendre el canvi de color de l'almid√≥, tamb√© l'√ļs d'una segona reacci√≥ de velocitat r√†pida per estudiar la reacci√≥ objecte de l'estudi cin√©tic. Ha d'aprendre a trobar les diferents constants de velocitat a partir de la mesura del temps de reacci√≥ a diferents temperatures i amb la pres√©ncia d'un cert catalitzador, els ordres de reacci√≥ dels diferents reactius. Ha de fer un tractament de dades experimentals a partir de la seva representaci√≥ lineal i ha de trobar la millor recta que s'hi ajusti amb un factor de regressi√≥ molt proper a la unitat. Finalment ha d'aprendre a interpretar els resultats obtinguts.Planificacio

Es important relitzar aquest m√≤dul despr√©s del punt 5 (reaccions d'oxidaci√≥-reducci√≥) del m√≤dul 3 en que tamb√© s'ha realitzat un assaig experimental sobre la velocitat de la reacci√≥ per√≤ a nivell qualitatiu. Tamb√© caldria dir que en funci√≥ de les aptituds acad√®miques dels alumnes presents i del temps disponible √©s podrien fer conjuntament el punt 5 del m√≤dul 3 i aquest m√≤dul o b√© es podria realitzar nom√©s aquest m√≤dul i prescindir del punt 5 del m√≤dul 3.

 Es important relitzar aquest m√≤dul despr√©s del m√≤dul de volumetries √†cid-base ja que es necessita haver apr√©s tot el referent a la manipulaci√≥ dels estris de les volumetries per tal d'aplicar-ho a aquest m√≤dul.Reactivitat i síntesi orgànicaObjectius

Veure l'experimentaci√≥ en la qu√≠mica org√†nica. Aprendre la reactivitat qu√≠mica de la funci√≥ alcohol primari en l'etanol a nivell semiquantitatiu. Realitzar la s√≠ntesi org√†nica de l'aspirina i calcular el seu rendiment. Emfatitzar en l'aspecte mediambiental d'aquestes pr√†ctiques.

Continguts

1Material (√ļs de: vidre esmeril.lat, refrigerant, manta calefactora en la caracteritzaci√≥ de la funci√≥ org√†nica; √ļs de: dessecador, cristallitzador, bomba de buit per filtrar, estufa bany termostatitzat, fusi√≤metre en la s√≠ntesi org√†nica/Reactius/ Perillositat/ Residus

2Introducció

3Procediment experimental

4Càlculs i resultatsActivitats, coneixements, habilitats, aptituds

L'alumne ha d'aprendre el funcionament i fonament de l'operació de: destil.lació, de reflux, de filtració al buit, de separació de les impureses per reacció àcid-base, de fusió.

Planificacio

Aquest mòdul cal situar-lo cap al final de l'assignatura perquè és quan l'alumne disposa ja d'un cert grau de maduresa en les principals operacions de laboratori.Reactivitat i síntesi inorgànicaObjectius

Veure l'experimentaci√≥ en la qu√≠mica inorg√†nica. Donar a con√©ixer la realitzaci√≥ de 4 s√≠ntesis de diferents subst√†ncies (alum; carbonat de sodi; √≤xid de coure(II); di√≤xid de carboni) considerades b√†siques en la ind√ļstria. C√†lcular el rendiment corresponent. Aprendre a recuperar la mat√®ria primera inicial a partir del producte obtingut, objectiu de gran inter√©s mediambiental. Emfatitzar en l'aspecte mediambiental d'aquestes pr√†ctiques.

Continguts

1Material (√ļs del: dessecador, cristallitzador, bomba de buit per filtrar, estufa, bany termostatitzat, manta calefactora, fusi√≤metre; manipulaci√≥ de frascons de vidre esmeril.lat per fer connexions) / Reactius/Perillositat/Residus

2Introducció

3Procediment experimental

4 Càlculs i resultatsActivitats, coneixements, habilitats, aptituds

L'alumne ha d'aprendre no sols a obtenir compostos sino que ha de saber aillar-lo dels subproductes que l'acompanyen realitzant moltes operacions f√≠siques. La bona resoluci√≥ de dita separaci√≥ influir√† en l'obtenci√≥ d'un √≤ptim rendiment. Tamb√© ha d'aprendre la dificultat que comporta obtenir i manipular gasos.Planificacio

Aquest m√≤dul es realitza pr√†cticament al final perqu√® requereix m√©s de dues sessions de laboratori ja que moltes de les operacions no s√≥n immediates. Depenent del temps disponible i de les aptituds academiques dels alumnes es poden realitzar m√©s o menys d'aquestes pr√†ctiques fins arribar a un m√†xim de quatre.Simulació de problemes reals en laboratoris industrialsObjectius

Ubicar els alumnes en diferents problemes qu√≠mics reals  en una certa industria. Els alumnes disposaran de certes informacions donades per uns ficticis cient√≠fics que assessoren dita ind√ļstria. Els alumnes que hauran estat contractats hauran de resoldre els problemes qu√≠mics plantejats. Finalment hauran de donar un informe amb uns resultats exitosos de la resoluci√≥ dels problemes. 

Continguts

Realitzaci√≥ experiemntal de les pautes donades:1Material / Reactius/Perillositat/Residus

2 Objectiu

3Procediment experimental

4Informe raonat i justificat de la resolució del problemaActivitats, coneixements, habilitats, aptituds

Els alumnes han d'aprendre a reaccionar davant d'una situació real que els pot deparar el futur professional.