Economia de l'empresa

Temari

La empresa i les seves funcionsObjectius

Conèixer el concepte d'empresa, les funcions que s'hi desenvolupen i les tipologies.

Continguts

Concepte

Entorn

Planificació estratègica

Parts i tipologies

Departamentalització

Cicle de vidaComentaris

-Organització industrial.     Coll Solà, Joan Edicions UPC 1999-Introducción a la administración de empresas.     Pérez Gorostegui, Eduardo Centro de estudios Ramón Areces 1997Gestió de les personesObjectius

Descriure la funció de recursos humans, les polítiques que s'hi desenvolupen i les eines per la seva gestió.

Continguts

Anàl.lisi dels llocs de treball

Anàl.lisi dels perfils professionals

Polítiques de fluje

Polítiques de compensació

Polítiques del coneixamentComentaris

-La nueva dirección de personas en la empresa.     Gil, Ignacio McGraw-Hill 1997Organització de la produccióObjectius

Gestió de la producció amb els seus apartats de métodes i temps, previsions i planificacions de fabricació, gestió de mederna de la producció i de la qualitat.

Continguts

Millora dels mètodes de treball

Distribució en planta

Temps de treball

Remuneració del personal

Planificació i control de la producció

Control de qualitatComentaris

-Organització industrial.     Coll Solà, Joan Edicions UPC 1999-Exercicis d'organització industrial.     Coll Sola, Joan EUPVG 1997-Col·lecció de transparències de mètodes de treball i producció

     Coll Sola, Joan EUPVG 2000La funció financeraObjectius

Descriure els principals métodes d'anàl·lisi financer i selecció d'inversions així com el càlcul de costos.

Continguts

Anàlisi i selecció d'inversions

Les fonts de finançamentComentaris

Fundamentos de economía y administración de empresas.     Pirámide 1992Anàlisi de balanços.     Amat Salas, Oriol Gestió 2000 1996Gestió comercialObjectius

Conèixer quines són les principals funcions comercials i de marketing de la empresa.

Continguts

Orientació comercial de la empresa

Concepte i condicionants del marketing

Planificació del marketing

El producte:innovació i millora

El preus

La comercialització i distribució

La comunicació en marketingComentaris

-Introducción al marketing.     Miquel Peris, Salvador McGraw-Hill 1996