Disseny i fabricació de circuits electrònics

Metodologia docent

L'assignatura consta de dues fases ben diferenciades: una primera fase d'aprenentatge on s'adquireixen els coneixements generals a utilitzar en base a la implementació de prototips d'exemple (fase 1), i un altre on aquests coneixements s'han d'aplicar per desenvolupar un projecte que requereix disseny i implementació electrònica per solucionar un determinat problema d'aplicació (fase 2)Amb aquesta finalitat, l'assignatura alterna les seves sessions teòriques amb activitats de taller (individual o en grup) pròpies del laboratori de química, mecànica o electrònica durant la fase 1 (primera meitat del curs). Al mateix temps, en la aquesta fase es realitza l'organització i planificació de les tasques del projecte proposat, i que serà executat a la fase 2.El disseny utilitzat en la realització del projecte, juntament amb els resultats són presentats pel grup en una exposició oral en el dia que el centre estableix per al període d'avaluacions finals de l'assignatura